Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Czwartek, 26 Kwiecień 2018     Imieniny: Marii i Marcelego     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

03.02.2017
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów

Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów


Zarządzenie nr 48/MCE/2017

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 03 lutego 2017 r.

 

w sprawie: konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 36a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),
§ 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. nr 60, poz. 373 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. nr 184, poz. 1436 ze zm.)

 

zarządzam:

 

 1. Ogłosić i przeprowadzić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie.

 2. Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieścić:

 1. w serwisie internetowym Urzędu Miasta Knurów;

 2. na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie;

 3. w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.

 1. Do obsługi administracyjno-technicznej konkursu wyznaczam Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie.

 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie – Annie Misiurze.

 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta – Piotrowi Surówce.

 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 48/MCE/2017

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 03 lutego 2017 r.

PREZYDENT MIASTA KNURÓW

OGŁASZA

konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów

 

 1. Do konkursu może przystąpić:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,

 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

 4. przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

 5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm.),
  a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

 7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

 9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.);

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne (lub ukończył kolegium nauczycielskie – dotyczy konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola) albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 1
lit. b – i;

3) osoba niebędąca nauczycielem, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

 2. ukończyła studia magisterskie,

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 6. spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 1 lit b, e, g, i.

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola;

  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

   1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

   2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

   3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3;

  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  7. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.);

  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
   (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721);

  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

  12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
   (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektoraMiejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie” w terminie do 20 lutego 2017 r. na adres:

 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12

(kancelaria, pokój nr 307)

 

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta Miasta Knurów.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wzory oświadczeń składanych przez osoby przystępujące do konkursu znajdują się w treści ogłoszenia znajdującego się na stronie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie (www.knurow.edu.pl).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 235-27-03 lub 32 235-27-00.