Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Środa, 18 Lipiec 2018     Imieniny: Kamila i Szymona     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

20.07.2017
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów


Zarządzenie nr 287/BWP/2017

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 19 lipca 2017 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3  ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nt. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016 - 2023.

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 w związku z art. 30 ust.1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446  z późn. zm) oraz art.5 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) oraz Uchwały Nr II/19/10 z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 projektów aktów  prawa  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

zarządza się, co następuje:

 

  1. Wyznaczyć do zorganizowania i przeprowadzenia konsultacji Inspektora  BWP  Krystiana  Plutę oraz Kierownika BWP Krzysztofa Stryczka.

  2. Przeprowadzić konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 27 lipca 2017 roku o godz.15.00 w sali budynku Urzędu Miasta Knurów przy ulicy Niepodległości 7 w zakresie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016 - 2023 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

  3. Zamieścić w terminie do 20.07.2017 roku w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta, ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego  Zarządzenia.

  4. Wyniki konsultacji wraz z propozycją ewentualnych zmian przedstawić Prezydentowi Miasta w terminie do 03.08.2017 roku.

  5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi BWP Krystianowi Pluta.

  6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się  Zastępcy  Prezydenta Piotrowi  Surówka.

  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Ogłoszenie o konsultacjach pobierz
Projekt uchwały Rady Miasta Knurów pobierz

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023

pobierz