Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Wtorek, 21 Maj 2019     Imieniny: Wiktora i Tymoteusza     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / „Śmieci po nowemu” – zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

„Śmieci po nowemu” – zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi


CO MNIE   CZEKA   JAKO   MIESZKAŃCA   KNUROWA

 

JAK  DZIAŁA NOWY SYSTEM  GMINNY:

 • Gmina ustaliła stawkę i sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także termin, częstotliwość i tryb jej uiszczania.

            - Rada Miasta ustaliła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które dla nieruchomości  zamieszkałych  wynoszą:
            12,80 zł / mieszkańca i miesiąc w przypadku prowadzenia segregacji odpadów,
            20,00 zł /mieszkańca i miesiąc w przypadku braku segregacji

            - Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych.

             Aktualne stawki opłat wynoszą:

 1. za pojemnik 110 litrów – 10,00 zł
 2. za pojemnik 120 litrów – 10,00 zł
 3. za pojemnik 240 litrów – 18,60 zł
 4. za pojemnik 1100 litrów – 37,30 zł
 5. za worek 35 litrów – 7,50 zł
 6. za worek 40 litrów – 7,50 zł
 7. za worek 60 litrów – 7,50 zł
 8. za worek 80 litrów – 7,50 zł
 9. za worek 120 litrów – 10,00 zł

 

 • Opłaty będą uiszczane w systemie kwartalnym w następujących terminach:
              za I   kwartał do 5 kwietnia
              za II  kwartał do 5 lipca
              za III kwartał do 5 października
              za IV kwartał do 27 grudnia

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 • Formularz deklaracji jest dostępny w Urzędzie Miasta lub T U T A J.

 • Niezłożenie deklaracji lub złożenie deklaracji budzącej wątpliwości skutkować będzie wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty.

 • Opłata za odpady posegregowane jest niższa, opłaca się więc segregować odpady. Segregacja w podstawowym zakresie obejmuje zbieranie poszczególnych rodzajów odpadów w oddzielnych pojemnikach/workach:

 • Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów, wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki oraz obsługi systemu, a także utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów. (PSZOK)

 • Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe "KOMART" Sp. z o.o.z siedzibą przy ul. Szpitalnej 7, 44-190 Knurów, odbiera odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców.

 • Osiągnięte przez Gminę poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2015.
  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 22%
  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%
  • Poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w roku 2015 r. - 0%
 • Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gminy Knurów  jest Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana przy  ul. Szybowej 44 w Knurowie prowadzona przez
  PPH-U KOMART Sp. z o.o.
 • Na terenie Knurowa został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK w 2 lokalizacjach: przy ul. Szpitalnej 7 i Szybowej 44 prowadzone przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe "KOMART" Sp. z o.o.z siedzibą przy ul. Szpitalnej 7, 44-190 Knurów, do którego mieszkańcy mogą w sposób ciągły oddawać: odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i remontowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone.

 • Gmina sprawuje nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego je przedsiębiorcę.

 

Z treścią uchwał związanych z nowym  systemem można się zapoznać TUTAJ

 

Szczegółowe informacje  i aktualności dot. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi znajdują się T U T A J.