Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Piątek, 13 Grudzień 2019     Imieniny: Łucji i Otylii     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / E-Urząd / Świadczenia socjalne

Świadczenia socjalne

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim, cudzoziemcom, którzy spełniają kryterium ustawowe i dochodowe.

 Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się.

 Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje, jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.

 W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące sie orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje na wniosek małżonków, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

 Wniosek składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie. Do wniosku dołącza się:

 •  zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego członka rodziny, wydany przez właściwy urząd skarbowy ze względu na przynależność terytorialną,
 • zaświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów,
 • akt urodzenia dziecka,
 •  dowód osobisty
 • oraz inne dokumenty potwierdzające prawo do dodatków i sytuację rodzinną.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, który rozpoczyna się od dnia 01 listopada do 30 października lub od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

 • 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

 • 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 1 000,00 zł.

 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Wypłacany przez okres 24 miesięcy (36 miesięcy, jeżeli urodzi się więcej niż jedno dziecko lub 72 miesiące w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności) wysokość tego dodatku wynosi 400,00 zł/mies.

 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: 1) drugi z rodziców dziecka nie żyje, 2) ojciec dziecka jest nieznany, 3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł. na wszystkie dzieci.

 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. W wysokości 80,00 zł. na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Wysokość dodatku dla dziecka w wieku do ukończenia 5 roku życia wynosi 60,00 zł., dla dziecka w wieku powyżej 5 roku życia 80,00 zł.

 • Jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wysokość dodatku wynosi 100,00 zł.

 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje sie siedziba szkoły ponadgimnazjalnej). Wysokość dodatku wynosi 90,00 zł. /podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ( na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej). Wysokość dodatku wynosi 50,00 zł. miesięcznie przez okres 10 miesięcy w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Poza w/w dodatkami zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych wypłacane są także:

 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia żywego dziecka. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów, w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko tzw. "Becikowe"

 • zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153,00 zł miesięcznie przyznawany jest niezależnie od dochodu: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie która ukończyła 75 lat, osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności powstałym przed ukończeniem21 roku życia.

 • świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520,00 zł miesięcznie przyznawane jest niezależnie od dochodu: matce lub ojcu, osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, pod warunkiem rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymująca sie orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, albo osobą legitymująca sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zasad wypłacania świadczeń rodzinnych udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kontakt

adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ks. A. Koziełka 2
– parter pok.nr 2.

telefon:

(32) 335 50 04
(32) 335 50 14

e-mail:

ops [at] knurow.pl