Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Czwartek, 06 Sierpień 2020     Imieniny: Sławy i Jakuba     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / E-Urząd / Świadczenia socjalne

Świadczenia socjalne

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem rodzinnym, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców, albo opiekunowi prawnemu dziecka,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka,

 • osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 674,00 zł lub kwoty 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków rodzinnych nie oznacza automatycznie utraty tych świadczeń. W przepisach obowiązuje tak zwana zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że przy przekroczeniu kryterium dochodowego świadczenia są wypłacane w wysokości różnicy między wysokością wszystkich świadczeń (zasiłków wraz z dodatkami), a kwotą, o którą kryterium zostało przekroczone.

Przykładowo:

w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny dla dziecka do ukończenia 5 roku życia, po przekroczeniu kryterium dochodowego o 20 zł, zasiłek rodzinny będzie pomniejszony o 20 zł i wypłacany w kwocie75 zł miesięcznie.
w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny dla trojga dzieci do ukończenia 5 roku życia, po przekroczeniu kryterium dochodowego o 20 zł, łączna wysokość zasiłków będzie pomniejszona o 20 zł i wypłacana w kwocie 265 zł miesięcznie (95 zł x 3 – 20 zł).

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • na dziecko:

  • do ukończenia 18 lat

  • w wieku powyżej 18 lat do 21 lat pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole,

  • do 24 lat jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej pod warunkiem, że ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności;

 • osobie uczącej się - jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych świadczenia te wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył wniosek.

Jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenia rodzinne wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką dziecko się znajduje.

Prawo do zasiłku rodzinnego przyznaje się na podstawie dochodu osiągniętego w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. Jednakże aby ustalić aktualną sytuację osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,  bierze się również pod uwagę dochód utracony i/lub uzyskany przez osobę wnioskującą.

Organ wypłacający zasiłek rodzinny pomniejszy dochód rodziny o dochód utracony na skutek:

 1. uzyskania prawa do urlopu wychowawczego,

 2. utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

 3. utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 4. utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

 5. wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania

 6. utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 7. utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

zaś z drugiej strony ma obowiązek do dochodu rodziny doliczyć dochód uzyskany wskutek zakończenia urlopu wychowawczego oraz uzyskania prawa do świadczeń lub osiągania dochodów z tytułów wskazanych powyżej w puntach 2 do 6.

Wobec powyższego do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu przez wnioskodawcę.

Wysokość zasiłku rodzinnego  wynosi:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku;

 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wniosek  o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami można składać już od 1 sierpnia danego  roku (on-line od 1 lipca). Najlepiej zmieścić się w terminie do 31 sierpnia, wówczas świadczenie przysługujące za listopad  zostanie wypłacone do 30 listopada.

Natomiast w przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia tego roku. 

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

1000 zł z tytułu urodzenia dziecka
– 400 zł z tytułu opieki w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
– 193-386 zł dla samotnie wychowujących dzieci
– 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
– 69-113 zł z tytułu dojazdów z miejsca zamieszkania do szkoły poza miejscem zamieszkania
– 90-110 zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka
– 95 zł dla rodzin wielodzietnych (na trzecie dziecko i następne).

Poza w/w dodatkami wypłacane są także:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

W związku z urodzeniem dziecka, przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Od 1 stycznia 2013 roku jest ona przyznawana matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu, jeśli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922,00 zł netto.

Wniosek o wpłatę jednorazowej zapomogi trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką.

 

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie nie jest objęte opodatkowaniem i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziców. Przysługuje w wysokości 1000 zł :

 • matce lub ojcu dziecka,

 • opiekunowi faktycznemu ( jeżeli wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobieniu dziecka), do ukończenia siódmego roku życia przez dziecko lub do ukończenia 10 roku życia dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego,

 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, do zakończenia siódmego lub 10 roku życia dziecka,

 • osobie która przysposobiła dziecko, do zakończenia siódmego lub 10 roku życia dziecka.

Świadczenie przysługuje przez okres :

 • 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,  przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,

 • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,

 • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,

 • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,

 • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

 

Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dotyczy osób opiekujących się dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności i przysługuje osobom które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku, w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna wynosi 520 zł miesięcznie. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze dzielą się na : zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – przysługuje osobom na których kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży  obowiązek alimentacyjny oraz małżonkom jeśli nie podejmują zatrudnienia lub rezygnują z zatrudnienia i podjęcia się pracy zarobkowej. Wynosi 620 zł miesięcznie i jest przyznawany jeśli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł netto.

Świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje :

 • matce lub ojcu,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka,

 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,

 • innym osobom, na których Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje tylko jeśli opiekunowie nie podejmują lub rezygnują z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności. Od stycznia 2020 wynosi 1830,00 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny -  przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,

 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek przyznaje się w celu częściowego pokrycia kosztów wynikających z pomocy osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji i wynosi 215,84 zł miesięcznie. Nie przysługuje on osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zasad wypłacania świadczeń rodzinnych udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kontakt

adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ks. A. Koziełka 2
– parter pok.nr 2.

telefon:

(32) 335 50 04
(32) 335 50 14

e-mail:

ops [at] knurow.pl
 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności