Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 26 Wrzesień 2020     Imieniny: Justyny i Cypriana     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Prezentacja Gminy / Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze

Południowo - zachodnia część miasta, położona na lewym brzegu Bierawki, silnie przekształcona przez działalność górniczą, znajduje się w obrębie Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich".

Park KrajobrazowyW obszarze Parku Krajobrazowego znalazły się tereny osiedla mieszkaniowego w Szczygłowicach oraz tereny zdegradowane (hałdy i osadniki) wskutek eksploatacji górniczej. W wyniku tego harmonia krajobrazu oraz stosunki wodne są mocno zaburzone i zakłócone.

Z terenami zdegradowanymi w Szczygłowicach sąsiadują jednak bezpośrednio obszary o dużych walorach przyrodniczo - krajobrazowych, znajdujące się w obrębie Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich", częściowo zaś w granicach Knurowa lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie:

 • Dolina górnego odcinka Potoku Książenickiego, krajobrazowe obszary to: łąki łęgowe, las łęgowy, meandrujący potok, wilgotne uroczyska z bogatą szatą roślinną, obszary mokradeł; występują tu stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin: Allium ursinum, Dentaria glandulosa, Veratrum lobelianum; głównymi zagrożeniami obszaru jest przebudowa drzewostanu oraz tworzenie się niecek zapadliskowych wskutek eksploatacji węgla.
 • Dolina dolnego odcinka Potoku Książenickiego, obejmująca rozlewisko powstałe wskutek osiadań terenu spowodowanych wydobyciem węgla kamiennego i odwrócenia kierunku spadku koryta; wśród elementów krajobrazu wyróżniają się: obszary mokradeł, łęg jesionowo - olszowych i należący do najrzadziej spotykanych oraz występujących na najmniejszych powierzchniach w skali całej Wyżyny Śląskiej podgórski łęg jesionowy, wilgotne uroczyska z bogatą szatą roślinną.

Poza wyżej opisanymi obszarami, wyróżnić można w Knurowie i w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska flory chronionej :

 • w dolinie Potoku Szczygłowickiego rośnie częściowo chroniona ciemiężyca zielona;
 • rośliny chronione bez ścisłej lokalizacji ich stanowisk: wawrzynek wilczełyko, storczyk szerokolistny, barwinek pospolity oraz widłak goździsty.

W obrębie doliny Potoku z Wilczy rośnie jedno drzewo (dąb szypułkowy) ujęte w rejestrze drzew pomnikowych Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody; ponadto występuje tu kilkanaście dębów o rozmiarach pozwalających uznać je za pomniki przyrody.

Rozwój zalewisk na terenie Knurowa posiada również aspekt ekologiczny: w sytuacji powszechnego zaniku biotopów wodnych i podmokłych, formowanie się obszaru obfitującegoZalewisko w te środowiska może przyczynić się do zachowania ginącej gromady płazów. Między innymi z tego względu zalewiska powstałe w miejscach nie zagrażających bezpośrednio terenom zabudowanym i w obrębie których formują się stabilne misy jeziorne powinny zostać utrzymane.

Zdecydowaną większość lasów w Knurowie stanowią lasy państwowe, zarządzane w całości przez Nadleśnictwo Rybnik. Udział gatunków liściastych w powierzchni drzewostanu wynosi 38,5 % z dominacją brzozy i dębu; stosunkowo licznie występuje olcha, dużo rzadziej osika i buk. Drzewa iglaste stanowią 61,5 % lasu. Zdecydowanie dominuje sosna, areał świerku sięga tylko 3 % powierzchni lasów sosnowych. Prawie wszystkie lasy znajdują się w II strefie zagrożeń szkodliwym oddziaływaniem gazów i pyłów i wykazują średnie uszkodzenia drzewostanu.

Na terenie Knurowa znajdują się następujące obszary i obiekty objęte ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody, prowadzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz przez starostę powiatu gliwickiego w rejestrze obszarów i obiektów chronionych (wpisane do rejestru na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991r.):

 • Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" utworzony Rozporządzeniem nr 181/93 Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993r. (Dz. U. Województwa Katowickiego z 1993r., poz. 130). Obszar Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" obejmuje w granicach administracyjnych Knurowa pPark Krajobrazowyołudniowo-zachodnią część miasta o powierzchni 292,17 ha, położoną na zachód od rzeki Bierawki (Szczygłowice). We wszystkich formach działalności prowadzonej na jego terenie obowiązuje zachowanie walorów przyrodniczych, przyrodniczo- kulturowych i kulturowych oraz przeciwdziałanie pogarszaniu się obecnego stanu środowiska, zgodnie z zasadami:
  • ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
  • prowadzenia gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej w sposób umożliwiający zachowanie i ochronę dóbr i walorów przyrodniczych, przyrodniczo-kulturowych, kulturowych i rekreacyjnych, ochrony środowiska i krajobrazu przed zakłóceniami stosunków wodnych, degradacją gleb, zanieczyszczeniami powietrza oraz zakłóceniami harmonii w krajobrazie, czynnej ochrony środowiska poprzez likwidację lub ograniczenie szkodliwej dla środowiska działalności gospodarczej na terenie Parku, prawidłową politykę przestrzenną oraz utrzymanie, odnawianie i wzbogacanie zasobów przyrodniczych i kulturowych.         
         
   Więcej na temat środowiska przyrodniczego znajduje się w poniższych dokumentach :
   Nazwa plikuFormatPobierz

   Strategia Rozwoju Gminy Knurów do roku 2020

   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Knurów

   

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności