Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Piątek, 25 Wrzesień 2020     Imieniny: Aurelii i Ładysława     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Gospodarka / Inwestycje miejskie / Inwestycje zrealizowane do roku 2010

Inwestycje zrealizowane do roku 2010

  

Konserwacja kapliczki pw. św. Barbary przy ul. Zwycięstwa w Knurowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Inwestycja rozpoczęta w 2009 roku pracami projektowymi i analizami konserwatorskimi miała na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu jednego z najstarszych obiektów w Knurowie.Kaplica św. Barbary

W ramach prac rozpoczętych w 2010 roku, a zakończonych w 2011roku, wykonano gruntowna renowację samego obiektu, w tym wnętrza (tynków i kolorystyki) i z zewnątrz (uzupełniono ubytki elewacji, zaimpregnowano ściany, wymieniono okna i kraty oraz wykonano obróbkę blacharską). Na główną wieżę Kapliczki powrócił również po wielu latach wykonany według tradycji przez Ludwisarnię Felczyńskich z Taciszowa mosiężny dzwon.

W ramach inwestycji wykonano również zagospodarowanie terenu, które polegało na przeniesieniu Pomnika poległych 1 września 1939r. żołnierzy Wojska Polskiego i pracowników zakładów „Lignoza” S.A., doprowadzenia zasilania, wykonaniu systemu alarmowego i oświetlenia obiektu, chodników, odwodnienia i zieleni wokół Kapliczki.

Całość inwestycji ze względu na konieczność zastosowania oryginalnych materiałów i rozwiązań  wyniosła 416.057,50 zł.

   

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7”

Realizacja inwestycji, która opiewa na kwotę 2.111.579,94 zł nastąpiła w trzech etapach.

Pierwszy etap został zapoczątkowany umową podpisaną we wrześniu 2008 r. a zakończony w grudniu tego samego roku. Zgodnie z zamierzeniami uporządkowano gospodarkę ściekową w rejonie budynków Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 5 i 7.

W ramach drugiego etapu trwającego od lipca 2009 r. do kwietnia 2010 r. wykonano: Ratusz Miejski

 • roboty drogowe (budowa parkingu),
 • oświetlenie,
 • odwodnienie,
 • kanalizację sanitarną,
 • placyk gospodarczy (śmietnik)
 • oraz zamontowano ławki parkowe.

Trzeci etap, zapoczątkowany w czerwcu 2011 r., a zakończony w listopadzie tego samego roku, obejmował wykonanie:

 • nawierzchni placu i drogi dojazdowej w rejonie budynku Ratusza,
 • nasadzenie zieleni,
 • dokończenie budowy odwodnienia,
 • uzupełnienie oświetlenia terenu,
 • ustawienie ławki
 • oraz wymienienie na nowe istniejące ogrodzenie betonowe.

  

Przebudowa skrzyżowania ul. Niepodległości i ul. Rybnickiej z ul. Wilsona oraz ul. Michalskiego (budowa ronda)

Pierwsze kroki, zmierzające do przebudowy skrzyżowania, podjęto już w 2007 roku, kiedy to w drodze stosownego porozumienia władze samorządowe województwa śląskiego powierzyły gminie opracowanie dokumentacji projektowej. W w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, we wrześniu 2007 roku została podpisana umowa z firmą A-PROPOL na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy w/w skrzyżowania na rondo.

Koszt opracowania dokumentacji był współfinansowany przez gminę i województwo.

Po zakończeniu prac projektowych w 2008 roku i  uzyskaniu rok później pozwolenia na budowę, w kwietniu br. gmina podpisała z województwem śląskim kolejne porozumienie, tym razem w sprawie powierzenia gminie prowadzenia przebudowy skrzyżowRondo przy ul. Niepodległości i ul. Michalskiegoania w oparciu o w/w dokumentację projektową.  

W ramach powyższego porozumienia, ustalono podział kosztów inwestycji, zgodnie z którym gmina wspólfinansowała 20%, natomiast pozostała część pochodziła ze środków województwa. Następnie przystąpiono do przetargu na wyłonienie firmy wykonawczej, którą zostało Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach. Umowa z wykonawcą została podpisana na początku czerwca br. i opiewała na kwotę przeszło 4 milionów złotych.

W ramach inwestycji wykonano następujące prace:

 • budowę ronda wraz z konieczną przebudową ul. Niepodległości, ul. Rybnickiej, ul. Wilsona i ul. Michalskiego

 • budowę chodników wzdłuż rondaRondo przy ul. Niepodległości i ul. Michalskiego

 • budowę ciągu pieszo – rowerowego w rejonie kąpieliska „Zacisze Leśne”

 • budowę ekranu akustycznego od strony kąpieliska „Zacisze Leśne”

 • budowę 2 zatok autobusowych przy ul. Niepodległości

 • przebudowę oświetlenia ulicznego

 • przebudowę kanalizacji deszczowej

 • przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym, w tym:

  • przebudowę sieci elektroenergetycznej

  • przebudowę sieci teletechnicznej

Inwestycja przebudowy skrzyżowania w rondo była długo wyczekiwana przez okolicznych mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego. Z pewnością będzie miała ona istotne znaczenie dla podniesienie poziomu bezpieczeństwa, a dodatkowo wywrze korzystny wpływ na estetykę miasta.

           

Budowa boiska piłkarskiego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 i Miejskim Gimnazjum nr 3

Przedmiotem zamówienia jest budowa kompletnego boiska do piłki nożnej z wyposażeniem, w nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 5600 x 9800 cm (pole gry 5000 x 9000 cm), z placem treningowym o wym. 2000 x 2300 cm o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz wjazdem przy ul. Ułanów 8 i Al. Lipowej w Knurowie. Boisko piłkarskie przy MSP 9 i MG 3

Zakres przedmiotu zamówienia: 
-powierzchnia zabudowy boiska wraz z opaską - 5603,16 m2
-powierzchnia placu treningowego - 460 m2
-ilość piłkochwytów – 2 szt. ( dł. 50 m, wys. 6 m) oraz 1 szt. (dł. 30 m, wys. 6 m)
-ilość ławeczek wraz z koszami na śmieci — 12 szt.
-zestaw do siatkówki – 1 kpl.
-bramka do piłki nożnej – 2 kpl. (wym. 732 cm x 244 cm)
-bramka do piłki nożnej – 1 kpl. (wym. 500 cm x 200 cm)
-bramka do piłki nożnej przenośna – 5 kpl. (wym. 500 cm x 200 cm) Boisko piłkarskie przy MSP 9 i MG 3
-wiata stadionowa o wymiarach 90 x 500 cm - 2 szt.
-chorągiewki narożne

Ponadto ogrodzenie panelowe o wys. 4 m i dł. 389 m z furtką o szer. 1,20 m – 3 szt. i bramą wjazdową o szer. 3 m. oraz wjazd wraz z obrzeżami. Wjazd wykonany na odpowiedniej podbudowie z kostki betonowej z obrzeżem betonowym. 
Oświetlenie boiska będą stanowiły 24 projektory rozmieszczone na sześciu masztach stalowych o wysokości 12 metrów. Wykonana zostanie także rekultywacja terenów zielonych.

Wykonawcą inwestycji jest firma Polcourt S.A. z Warszawy.
Koszt inwestycji wynosi ok. 1,7 mln zł i sfinansowany został ze środków budżetu miasta.

  

 

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7

W ramach prac wybudowany został nowy parking o powierzchni 40-arów z przeznaczeniem na 77 miejsc postojowych ( w tym dwa dla kierowców niepełnosprawnych) dla samochodów osobowych i dwa miejsca dla autobusów. Zatoki do parkowania przedzielają pasy zielParking za Ratuszem Miejskimeni, na obrzeżach parkingu usytuowano ławki. Całość terenu oświetlają 24 nowoczesne latarnie energooszczędne.

Całkowity koszt zadania wyniósł około 1 180 000 złotych i finansowany był z budżetu miasta.

Pod koniec kwietnia 2010 roku przedstawiciele inwestora tj. Urząd Miasta Knurów oraz przedstawiciele firmy wykonawczej PPUH ,,APM" sp. z o.o. z Rybnika podpisali protokół końcowy z odbioru prac przy budowie parkingu za Ratuszem przy ul. Niepodległości 7. Tym samym dobiegła końca inwestycja pn. ,,Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7". 

  

Budowa miejsc postojowych w obrębie ulic Stalmacha i Wita Stwosza

Budowa miejsc postojowych w obrębie ulic Stalmacha i Wita Stwosza jest II Etapem zagospodarowania terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja i Kosmonautów.
W maju 2007 roku odbył się przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej, a w czerwcu br. podpisana została umowa z firmą Biuro Organizacji Budownictwa inż. Piotr Smuda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych. Koszt dokumentacji wyniósł 40.443,00 zł.
Budowa miejsc postojowych w oparciu o w/w dokumentację rozpoczęła się na przełomie sierpnia i września 2008 po wcześniejszym wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy robót. Inwestycję odebrano 10 października 2008 roku.

   

Budowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej

Celem zadania jest zapewnienie odbioru wód opadowych z terenów inwestycyjnych miasta w celu podniesienia ich atrakcyjności dla przyszłych inwestorów.

W dniu 30.11.2006 r. ogłoszono powtórny przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Umowę z wykonawcą prac projektowych tj. z przedsiębiorstwem HAGMAR Halina Pękalska podpisano w styczniu 2007r. Termin zakończenia prac projektowych, zgodnie z zawartą umową wyznaczono na dzień 15.11.2007r. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 199.477,00 zł.

  

Budowa kompleksu boisk sportowych w Knurowie w ramach programu „ORLIK 2012”

Gmina uzyskała w 2008 r. zapewnienie dofinansowania budowy kompleksu boisk sportowych w rejonie ul. Ułanów oraz Al. Lipowej z budżetu państwa oraz Województwa Śląskiego, w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”.Orlik 2012

 • W dniu 15.05.2008 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych.
 • W dniu 20.06.2008 r. ogłoszono przetarg na wykonawcę robót. Przetarg odbył się 15.07.2008 r., a umowę z wykonawcą robót podpisano 11.08.2008 r.
 • Roboty zakończono i protokolarnie odebrano w dniu 09.12.2008 r.

W ramach zadania wykonano nw. zakres robót: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30 m x 50 m, boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 m x 62 m, zaplecze sanitarno szatniowe (wersja minimum) o powierzchni 24 m2, oświetlenie boisk, przyłącze kanalizacji sanitarnej, wodociągowe oraz elektroenergetyczne, odwodnienie boisk, zagospodarowanie terenu.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1.916.919,35 zł, w tym: środki własne Gminy – 1.250.919,35 zł, dotacja z budżetu państwa – 333.000,00 zł, środki z budżetu Województwa Śląskiego – 333.000,00 zł.

  

II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego

Oczyszczalnia ścieków

W 2004 r. opracowana została dokumentacja techniczna dla w/w zadania.

Koszt zadania wyniósł 15 257 000 zł, przy czym źródłem finansowania był budżet miasta oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8 591 000 zł.

   

 

 

Kontynuacja realizacji budownictwa mieszkaniowego w ramach MTBS przy ul 1-go Maja

We wrześniu 2004 roku została podjęta uchwała o przystąpieniu w ramach MTBS do budowy dwóch budynków mieszkalnych w rejonie ul.1-go Maja. Zespół składa się z dwóch IV-kondygnacyjnych (3 kondygnacje + poddasze) budynków. Architektura budynków współgra z istniejącą zabudową sąsiednich terenów.

Wg. projektu układ budynków nawiązuje do linii zabudowy istniejących budynków przy ul.1-go Maja, a sTBSwoim kształtem do dwóch pięcio-kondygnacyjnych budynków wielorodzinnych.


Zrealizowano ogółem 41 mieszkań na wynajem :

 • 6 mieszkań jedno-pokojowych (1 pokój+kuchnia+łazienka)
 • 23 mieszkania dwu-pokojowe (2 pokoje+kuchnia+łazienka)
 • 12 mieszkań trzy-pokojowych (3 pokoje+kuchnia+łazienka)

Układ komunikacji kołowej w rejonie zadania umożliwia powiązanie obsługi zespołu mieszkaniowego z ul.1-go Maja. Obsługę komunikacyjną, dojazdy gospodarcze, pożarowe oraz zespoły parkingów powiązano z istniejącym przebiegiem ulic. Zespoły parkingów dla samochodów osobowych zlokalizowano w strefie wewnątrzosiedlowej -między w/w inwestycją a istniejącymi już wcześniej budynkami wielorodzinnymi.

W miesiącu wrześniu 2006 roku został złożony przez MTBS wniosek o przyznanie z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego promesy kredytu na realizację zadania. Łączne koszty inwestycji uwzględniające cenę Wykonawcy, koszty przygotowania inwestycji i przeliczenie ceny gruntu wyniosły 7 300 000 zł, przy czym 70% kosztów sfinansowanych zostało z kredytu Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Pozostałą część tj. 30% Gmina Knurów pokryła z własnego budżetu.  Zasiedlenie mieszkań nastąpiło w maju 2008 roku.

  

Przebudowa ul. Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej ul.Wolności

W/w inwestycja wchodziła w zakres II Etapu obejmującego przebudowę Placu Powstańców i bocznej ul. Wolności. W lutym 2007r. ogłoszono przetarg ograniczony na realizację ww. zadania, a w maju podpisano umowę z firmą HYDROBUD na jej realizację.

Zakres wykonanych robót obejmował: wykonanie ok. 1973 m2 nawierzchni jezdni, parkingów, wjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm wraz z podbudową, wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej na Placu Powstańców Śląskich, wycinkę 5 szt. drzew, sadzenie 3 szt. drzew, sadzenie 17 szt. krzewów, regulację wpustów, włazów urządzeń podziemnych, montaż 4 szt. ławek.

Roboty zostały zakończone we wrześniu 2007r., a ich koszt wyniósł 438.448,15 zł. 

 

Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Bojowej do ul. Lignozy

Województwo Śląskie w drodze stosownego porozumienia powierzyło Gminie budowę chodnika przy ul. Zwycięstwa w Knurowie na odcinku od ul. Bojowej do ul. Lignozy. Koszt zadania jest współfinansowany przez Gminę oraz Województwo.

W 2007 roku odbył się przetarg nieograniczony na realizację zadania, a w sierpniu podpisana została umowa z konsorcjum firm AGROBRUK i MPRD na realizację w/w zadania. Roboty zakończone zostały w roku 2007.

Łaczny koszt inwestycji wyniósł 1 mln 790 tys zł, z czego Gmina Knurów partycypowała w kwocie 200 tys. zł.

  

Budowa miejsc postojowych w obrębie ulic Kosmonautów-Jagiełły-Szpitalna

Budowa miejsc postojowych w obrębie ulic Kosmonautów, Jagiełly, Szpitalnej jest III Etapem Zagospodarowania terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja i Kosmonautów. W lutym 2007 roku odbył się przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej, a w marcu podpisana została umowa z firmą KOSZT-BUD Dariusz Majer na opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych. Koszt dokumentacji wyniósł 42.761,00 zł, prace projektowe zakończono we wrześniu 2007r.

Zgodnie z dokumentacją wykonano 77 miejsc postojowych wraz z drogami dojazdowymi i chodnikiem, wykonano odwodnienie parkingu i jego oświetlenie.

   

Renowacja nieczynnego cmentarza przy ul. Koziełka

Cmentarz przy ul. ks. A. KoziełkaNa przełomie 2006/2007 roku opracowana została dokumentacja projektowa.

W ramach prac renowacyjnych wykonano nowe ogrodzenie w formie muru z kamienia, bramy wejściowe, alejki piesze, oświetlenie terenu cmentarza oraz nasadzenia drzew i krzewów. W ramach uporządkowania cmentarza przeniesiono nagrobki, tablice i krzyże z istniejących grobów w miejsce wyznaczone przy ogrodzeniu. Ponadto w ogrodzenie wmurowano płytę z krótką historią cmentarza i nazwiskami wszystkich osób pochowanych. Renowacji poddany został także kamienny krzyż, stojący w miejscu ołtarza dawnego Kościoła pw. Św. Wawrzyńca.

W jego miejscu powstał kamienny zarys, który wyeksponował pierwotne usytuowanie kościoła. Koszt zadania wynosiósł 500.000 zł.

  

Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach

W 2005 roku przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej, które ukończono w marcu 2006 roku. Następnie ogłoszono przetarg na realizację pierwszego etapu zadania. W jego ramach przewidziano wycięcie uschniętych, bądź chorych drzew, zabiegi pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu oraz nowe nasadzenia.

Inwestycja swoim zakresem objęła także realizację alejek z kostki brukowej, plac zabaw wraz z urządzeniami (ławki, huśtawki, karuzele, tablice do koszykówki, stół do ping-ponga, piaskownice). Wykonane zostało także nowe oświetlenie oraz przyłącze dla potrzeb zasilania placu imprez.

Odbiór końcowy I Etapu odbył się w dniu 24.05.2007 r. Koszt realizacji wyniósł 564.372,14 zł. Kolejne fazy rekonstrukcji parku zakładają budowę toru do jazdy na rowerze oraz kompleks boisk do gry w koszykówkę i piłkę siatkową, które uzupełnią istniejący już kort tenisowy.

   

Modernizacja parku przy ul. Kopalnianej

Park prz ul. Dworocwej

Pierwszy etap, polegający na wykonaniu nowego oświetlanie został zakończony w 2004 roku. Drugi etap prac ruszył z dniem 13 września 2006 r. Prace modernizacyjne poza oświetleniem, zawierały również budowę nowego wodociągu, posadzenie 55 nowych drzew i zasadzenie ponad 2 000 różnego rodzaju krzewów ozdobnych. Dodatkowo postawiono 40 nowych ławek oraz przygotowano, wyposażony w specjalne gumowe zabezpieczenia przed upadkiem, plac zabaw z piaskownicą, zjeżdżalnią i dwoma rodzajami huśtawek. Koszt modernizacji parku wyniósł 780 000,00 zł.

Odbiór zakończonej inwestycji miał miejsce w dniu 20 czerwca 2007.

  

Przebudowa ulicy Kapelanów Wojskowych

Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwa etapy. W 2007 r. zaplanowano realizację I Etapu tj. wykonanie odcinka wschodniego obejmującego fragment od skrzyżowania z ul. Kosmonautów do skrzyżowania z Aleją Lipową. W maju br. podpisano umowę z firmą PRUiM Gliwice na realizację w/w zadania, natomiast roboty zostały zakończone w sierpniu br. Ich koszt wyniósł 791.555,48 zł.
Zakres wykonanych robót obejmował wykonanie odcinka 265 mb ulicy wraz z 50 szt. miejsc postojowych, w tym:

 • nawierzchni jezdni z asfaltobetonu wraz z podbudową - 1630,50 m2,
 • nawierzchni miejsc parkingowych z kostki betonowej wraz z podbudową - 314 m2,
 • nawierzchni miejsc parkingowych z płyt ażurowych wraz z podbudową – 27,00 m2,
 • nawierzchni wjazdów z kostki betonowej wraz z podbudową – 171,50 m2,
 • nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową - 913,80 m2,
 • humusowania i obsiania trawą - 304 m2,
 • odwodnienia składającego się 8 szt. studni i 14 szt. wpustów ulicznych połączonych 231 mb kanalizacji.

Na przyszły rok planowane jest rozpoczęcie prac na odcinku zachodnim.

  

Przebudowa ulicy Witosa (III Etap)

ul. Witosa w KnurowieW dniu 03.07.2006r. rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją III etapu zadania p.n.,,Przebudowa ulicy Witosa w Knurowie".

Realizacja III etapu była kontynuacją wykonanych w 2005r. robót w ramach I i II etapu. W ramach realizacji zadania wykonano m.in.: kanalizację deszczowa o dł. 106 mb., nową jezdnię o pow.324 m2, pętlę autobusową wraz z nawierzchnią o pow.749 m2, przystanek autobusowy wraz z wysepką z kostki brukowej, chodnik z kostki brukowej o pow.565 m2. Odbioru końcowego robót związanych z realizacją III Etapu dokonano w dniu 20.10.2006r. Koszt robót wyniósł 531.883 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł : 1.309.335,89 zł.

  

Modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego

ul. Kazimierza Wielkiego

Termin realizacji inwestycji: 27.10.2005 – 26.07.2006.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z asfaltobetonu o łącznej powierzchni 4.977m2 oraz nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8cm (w tym muldy, parkingi i wjazdy) na powierzchni 1.252m2. Dodatkowo położono nowe chodniki o nawierzchni z kostki grubości 6cm, na powierzchni 2.404m2.

Inwestycja jest całkowicie zakończona, a koszt jej realizacji to 1.219.852 zł.

  

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczygłowicach

Oczyszczalnia ściekówW kwietniu 2004r w ramach podpisanej ugody w sprawie spłaty zadłużenia Kompani Węglowej S.A. w Katowicach względem Gminy Knurów, została zawarta umowa pomiędzy Kompanią, a Gminą zgodnie z którą Kompania zobowiązała się do wybudowania z własnych środków i we własnym zakresie oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul. Górniczej w Knurowie .Oczyszczalnia przeznaczona będzie do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych z osiedla mieszkaniowego Szczygłowice oraz KWK „Szczygłowice”.

Nowa oczyszczalnia polepszy jakość wody w potoku Książenickim oraz w Bierawce, do których odprowadza się wody z oczyszczalni. Pozwolą one ponadto dotrzymać wymaganych parametrów oczyszczanych ścieków zgodnie z obowiązującymi normami. Inwestycja kosztowała 7 milionów złotych.

  

Modernizacja krytej pływalni przy ul.Szpitalnej

Kryta pływalnia aQuaRelax

W czerwcu 2004 r. Gmina w wyniku komunalizacji stała się właścicielem budynku krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie. Wcześniej obiekt ten był własnością KWK „Knurów”, która w ramach restrukturyzacji przekazała w roku 2000 krytą pływalnię

w trybie art. 66 ordynacji podatkowej na rzecz Skarbu Państwa. Realizacja modernizacji nieczynnego od 6 lat obiektu trwała niespełna 1,

5 roku i zakończyła się uroczystym oddaniem do użytku obiektu w październiku 2006 roku. Koszt zadania wyniósł ponad 10.000.000 zł.

W/w inwestycja zgłoszona została do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Modernizacja

Kryta pływalnia aQuaRelax

Roku”. W ramach konkursu, specjalne jury po zapoznaniu się na miejscu z każdym zgłoszonym projektem, dokonało wstępnej selekcji, w ramach której wytypowano ponad 90 finalistów. Następnie pośród nich, kapituła konkursowa wyłoniła 24 laureatów. W tym prestiżowym gronie znalazła się również Gmina Knurów, której przyznano wyróżnienie w kategorii ,,Obiekty Kultury, Sportu i Rekreacji” za ,,przyjęcie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych wzbogacających ofertę usług o nowe dodatkowe atrakcje”. Uroczystość z udziałem laureatów odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas której rozdano nagrody. Więcej o konkursie znajdziesz tutaj.

 

Modernizacja Urzędu Miasta Knurów

Urząd Miasta Knurów przy ul. dr. F. Ogana 5

W ramach zadania wyremontowano piwnice oraz zmodernizowano parter, na którym ulokowano Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Finansów wraz z dwoma punktami kasowymi, trzy stanowiska Wydziału Obywatelskiego, w którym można załatwić sprawy związane z paszportem, dowodem oraz meldunkiem, jak również cztery stanowisk

a Wydziału Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej. Jedno stanowisko stworzone zostało

w celu obsługi osób niepełnosprawnych. Nowością jest także punkt informacyjny z obsługą ksera. Na specjalnym stoisku umieszczono ponad 100 kart usług, stanowiące swoisty przewodnik ułatwiający załatwianie spraw.
Całkowity koszt ok. 650 tys zł.Zadanie prowadzone od września 2005 do marca 2006 r.

Urząd Miasta Knurów przy ul. dr. F. Ogana 5

 

 

 

 

 

 

Remont i przebudowa z przeznaczeniem na lokale socjalne dawnego hotelu pracowniczego KWK „Szczygłowice”

Dawny hotel pracowniczy KWK "Szczygłowice"

W wyniku przebudowy uzyskano 1558,10 m2 powierzchni użytkowej mieszkań socjalnych o łącznej ilości 42 lokale (jedno i dwupokojowe). Koszt robót wynosił 2.100.000 zł. Urząd otrzymał gwarancję dotacji z Ministerstwa Infrastruktury w kwocie ok. 790 000 zł .

Inwestycje zakończono w listopadzie 2005 r.

 

 

 

 

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 /ul. Niepodległości – Dworcowa/ z ul. 1 Maja i Kopalnianą (budowa ronda)

Budowa ronda

W ramach zadania przebudowane zostało całe istniejące skrzyżowanie wraz z uzbrojeniem podziemnym t.j. sieci: wodociągowa, oświetleniowa oraz kanalizacji deszczowej. Koszt robót wyniósł ok.2.850.00 zł. Gmina sfinansowała inwestycję w 45%, a Województwo Śląskie w 55%.

Zadanie realizowane było w okresie lipiec – listopad 2005 r.

 

 

 

 

Budowa wodociągu zasilającego osiedle Szczygłowice

W dniu Budowa wodociągu zasilającego osiedle Szczygłowice29.04.2004 r. została zawarta umowa pomiędzy Kompanią Węglową S.A. w Katowicach, a Gminą Knurów zgodnie z którą: Kompania Węglowa zobowiązała się do wybudowania z własnych środków i we własnym zakresie oczyszczalni ścieków przy ul. Górniczej w Knurowie.

Oczyszczalnia odbierać będzie ścieki komunalne z osiedla mieszkaniowego Szczygłowice oraz ścieki z Kopalni. Planowane zakończenie inwestycji nie później niż 31.12.2006r. Gmina zobowiązała się do wybudowania na własny koszt i we własnym zakresie wodociąg doprowadzający wodę na osiedle Szczygłowice wraz z odcinkiem zasilającym Kopalnię. W październiku 2004 r. Gmina przystąpiła do budowy wodociągu zasilającego osiedle. Koszt robót wyniesie 1.840.164,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego w wysokości 506.000 zł.

Łączna długość wybudowanego wodociągu wynosi ok. 2.870 mb. Zadanie zakończono w lipcu 2005 r.

 

Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Rakoniewskiego oraz przedłużenie ulicy Rakoniewskiego

Dom przedpogrzebowy

W 2003 r. wykonano prace związane z budową 1-szej części w/w inwestycji.

W listopadzie 2004 r. wznowiono prace związane z budową cmentarza (2 część cmentarza). W ramach realizacji cmentarza wykonano m.in. miejsca pochówku zmarłych, dom przedpogrzebowy, układ komunikacji wewnętrznej cmentarza, uzbrojenie terenu, zieleń wysoką i niską. Prace zakończono w listopadzie 2005r. Koszt realizacji robót wyniósł ok. 3.300.000 zł.

 

 

 

Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Szpitalnej-Ułanów

Budynek przy ul. Ułanów

We wrześniu 2002 roku rozpoczęto realizację 2 budynków .

W dniu 10 marca 2004 roku oddano budynki do użytku, w których mieści się 120 mieszkań.Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok.13 500 000 zł., z czego udział gminy wynosił 4. 500 000 zł.

 

 

 

Remont budynku Urzędu Miasta (Ratusza) przy ul.Niepodległości 7

Ratusz Miejski

Remont historycznego obiektu rozpoczęto w grudniu 2004r, a zakończono 10.05.2005r.

Całkowity koszt remontu wyniósł ok. 1.560.000 zł.

 

 

 

 

Zagospodarowanie terenu w rejonie „Oczka wodnego”

Oczko wodne

Pierwszy etap zakończono 20.05.2003 r., a drugi 20.05.2004r. W ramach zadania wykonano: ukształtowanie terenu na powierzchni 3,57 ha, chodniki z kostki brukowej o powierzchni 6103 m2, ścieżkę rowerową o powierzchni 440 m2, tor dla rowerów o powierzchni 1180 m2, oświetlenie terenu - 47 szt. słupów, odwodnienie, wodociąg, drenaż, wyposażenie placu zabaw oraz rolkowisko, zieleń - trawniki 29.287 m2, drzewa 110 szt.,  krzewy 1438 szt.

Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 1.200.000 zł

 

 

 

Przedłużenie ul. Szpitalnej na odcinku od ul. 26 Stycznia wraz z włączeniem do drogi DK-78

ul. SzpitalnaProjekt o nazwie „Przedłużenie ul. Szpitalnej w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. 26 stycznia wraz z włączeniem do drogi krajowej DK-78 relacji Gliwice-Rybnik” wszedł 17 stycznia 2000 r. w skład projektu regionalnego pn. „Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przez działania związane z uzbrojeniem terenu pod ich działalność na restrukturyzowanych obszarach województwa – fundusz dotacji”.


Zadanie objęte było dofinansowaniem w ramach Programu Spójność Gospodarcza i Społeczna Phare 2000. W ramach zadania wykonano m.in.: budowę ul.Szpitalnej na długości 353 mb wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową DK-78, przebudowę odcinka ul.Rybnickiej (DK-78) o długości 409 mb, oświetlenie wzdłuż nowego odcinka ul. Szpitalnej wraz ze skrzyżowaniem. Roboty związane z realizacją inwestycji zakończono we wrześniu 2003r. Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 3.740.000,00 zł w tym: dotacja z budżetu państwa - ok. 500.000,00 zł, środki z funduszu Phare – ok. 1.650.000,00 zł,  środki Gminy – ok. 1.590.000,00 zł

2 315 895,32 zł

 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności