Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 26 Wrzesień 2020     Imieniny: Justyny i Cypriana     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Gospodarka / Inwestycje miejskie / Inwestycje planowane

Inwestycje planowane

Modernizacja oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Michalskiego, Zwycięstwa, Wilsona, Powstańców, Jordana, 1-go Maja, Szpitalnej, 26-go Stycznia, osiedla Farskie Pola, osiedla III Kolonia

W ramach realizacji zadania planowana jest przebudowa oświetlenia ulicznego poprzez wybudowanie oświetlenia na 268 słupach stalowych umiejscowionych na chodnikach lub poboczach ulic. Oświetlenie zasilane będzie liniami kablowymi , ziemnymi. Zostanie zainstalowane 398 opraw ulicznych z układem redukcji mocy  oraz oprawy LED.

Realizacja poszczególnych części zadania będzie się odbywać na podstawie opracowanego Projektu Wykonawczego oraz w oparciu o decyzje pozwolenia na budowę, uzyskane w I kw. 2016r. 

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane nastąpi w II poł. 2016r. Realiazacja zadania przewidziana jest do końca III kw. 2018r.

Koszt zadania wynosi 2 533 545 zł

    

Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie

W roku 2016 zlecona zostanie do opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania obejmującego modernizację ulicy Ogrodowej w rejonie Starego Knurowa. Dokumentacja techniczna stanowić będzie podstawę oszacowania zakresu i kosztów przyszłej inwestycji oraz pozwoli na wystąpienie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Termin opracowania dokumentacji: 2017r.

Koszt zadania wynosi: 66 000 zł

                           

Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów

W ramach realizacji zadania planowany jest montaż instalacji OZE w 3 budynkach użyteczności publicznej gminy:

  • pływalnia aQuaRelax przy ul. Szpitalnej 23
  • Hala sportowa MOSiR przy ul.Górniczej 1
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul.Michalskiego 27

W przypadku obiektów sportowych, przedmiotem prac będzie montaż instalacji do pozyskiwania energii elektrycznej o mocy od 40 do 200 kWp z energii słonecznej z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych typu monokrystalicznego. Dla obiektu oświatowego przewidziane jest podłączenie pompy ciepła  do dwufunkcyjnej kotłowni olejowej w celu pozyskania energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku.

Realizacja zadania wynika z przyjętego przez Gminę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W wyniku realizacji projektu zmniejszeniu ulegnie zużycie energii a tym samym zmniejszeniu ulegnie emisja CO 2 i pyłu zawieszonego PM 10.

Realiazacja zadania przewidziana jest do końca II kw. 2017r.

Koszt zadania wynosi 3 400 000 zł

    

Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza

W roku 2016 zlecona zostanie do opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania obejmującego modernizację ulicy Puszkina i ulicy Wita Stwosza na osiedlu Redyna w Knurowie. Dokumentacja techniczna stanowić będzie podstawę oszacowania zakresu i kosztów przyszłej inwestycji oraz pozwoli na wystąpienie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Termin opracowania dokumentacji: 2017r.

Koszt zadania wynosi: 90 000 zł

 

Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa wraz z likwidacją źródeł niskiej emisjii

 Inwestycja zakłada generalny remont komunalnych budynków mieszkalnych położonych w kwartale ulic Dworcowa 9,11,13,15 oraz Mickiewicza 2,6. W ramach inwestycji planuje się ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła na ogrzewanie spełniające kryteria energetyczne i emisyjne tj. wymianę piecy węglowych w indywidualnych mieszkaniach na piece gazowe zasilane z miejskiej sieci oraz  wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej wraz z robotami towarzyszącymi ( wymiana posadzek, likwidacja zawilgocenia, budowa pionów spalinowo - wentylacyjnych.

Dodatkowo, w budynkach planuje się modernizację lub wymianę infrastruktury technicznej (media), roboty osuszeniowe i izolacyjne fundamentów, termomodernizację wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, izolację pokrycia dachowego, zagospodarowanie otoczenia budynków oraz remont części wspólnych.

Przedmiotowy projekt jest częścią działań, zaplanowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów dla obszaru Starego Knurowa.

Aktualnie Gmina Knurów jest w posiadaniu dokumentacji kosztorysowo-budowlanej oraz wyłoniła wykonawcę róbót budowlanych dla posesji przy ul.Dworcowej 13, którzy realizowany będzie w pierwszej kolejności.

Termin realizacji prac budowlanych dla całego zespołu budynków: 2016-2018r.

Koszt zadania wynosi ok.  9 000 000 zł

                                          

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie

W dniu 08.06.2012 r. podpisano porozumienie z Województwem Śląskim w sprawie powierzenia Gminie opracowania wielowariantowej koncepcji przebudowy ww. skrzyżowania.

Umowę z wykonawcą prac projektowych podpisano w dniu 14.06.2012 r.

Prace projektowe zakończono w dniu 14.12.2012 r.

Całkowity koszt opracowania koncepcji wyniósł 35.670,00 zł

Ww. koszt został sfinansowany ze środków Gminy, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Śląskim.

W dniu 13.08.2013 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ww. skrzyżowania, zakończenie prac projektowych nastąpiło w październiku 2014 r.

Koszt prac projektowych wynosi: 99.015,00 zł brutto.

Ewentualna realizacja zadania uzależniona jest od możliwości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Województwa Śląskiego - właściciela drogi.

                                                

Przebudowa ul. Ogana w Knurowie

W roku 2016 zlecona zostanie do opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania obejmującego modernizację ulicy Ogana w Knurowie. Dokumentacja techniczna stanowić będzie podstawę oszacowania zakresu i kosztów przyszłej inwestycji oraz pozwoli na wystąpienie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Termin opracowania dokumentacji: 2017r.

Koszt zadania wynosi: 104 000 zł

              

Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii

Inwestycja zakłada generalny remont dwóch komunalnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Słoniny 25 i 27 z przeznaczeniem na lokale socjalne. W ramach inwestycji planuje się modernizację lub wymianę infrastruktury technicznej w budynkach (media), roboty osuszeniowe i izolacyjne fundamentów, termomodernizację wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, izolację pokrycia dachowego, zagospodarowanie otoczenia budynków, remont klatki schodowej oraz adaptację istniejących pomieszczeń mieszkalnych na lokale jedno i dwuizbowe, przystosowane m.in. dla osób niepełnosprawnych.

Przedmiotowy projekt jest częścią działań, zaplanowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów dla obszaru Starego Knurowa.

Aktualnie Gmina Knurów jest na etapie opracowywania dokumentacji kosztorysowo-budowlanej.

Termin reaklizacji prac budowlanych: 2017r.

Koszt zadania wynosi ok.  5 100 000 zł

                                                         

Przebudowa ul. Łokietka

W roku 2016 zlecona zostanie do opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania obejmującego modernizację ulicy Łokietka na osiedlu 1000-lecia w Knurowie. Dokumentacja techniczna stanowić będzie podstawę oszacowania zakresu i kosztów przyszłej inwestycji oraz pozwoli na wystąpienie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Termin opracowania dokumentacji: 2017r.

Koszt zadania wynosi: 90 000 zł

                    

Rewitalizacja infrastruktury społecznej III Kolonii- odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu

Inwestycja zakłada modernizację zespołu budynków przy ul. Dworcowej 29,31,33 poprzez:

  • termomodernizację bydynków przy ul.Dworcowej 29 oraz 31 wraz z likwidacją linii napowietrznej
  • adaptację budynku przy ul. Dworcowej 33 na potrzeby utworzenia Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
  • rewitalizację skweru miejskiego/placu zabaw przy ul.Dworcowej

Termomodernizacja polegać będzie na wykonaniu robót osuszeniowych i izolacyjnych fundamentów, termomodernizację ścian wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, izolację pokrycia dachowego oraz zagospodarowanie otoczenia budynków. Remont i adaptacja budynku mieszkalnego   przy ul. Dworcowej 33 służyć ma utworzeniu Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w ramach zadań statutowych MOPS w Knurowie. W zakres prac wejdzie remont części wspólnych budynku ( m.in. wymiana elementów konstrukcji i pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji i drenażu obiektu, wymiana infrastruktury technicznej, budowa windy dla niepełnosprawnych, adaptacja istniejących pomieszczeń, w tym aranżacja sal dydaktycznych, pomieszczeń administracyjno-biurowych, węzłów sanitarnych oraz  zaplecza kuchennego, a także  zakup wyposażenia) na potrzeby realizacji usług społecznościowych i opiekuńczych  dla mieszkańców Starego Knurowai w ramach realizacji projektów EFS.

Przedmiotowy projekt jest częścią działań, zaplanowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów dla obszaru Starego Knurowa.

Aktualnie Gmina Knurów jest na etapie opracowywania dokumentacji kosztorysowo-budowlanej w celu oszacowania kosztów realizacji zadania.

Termin opracowania dokumentacji: IV kw. 2016.

                  

Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rej. ul. Jęczmiennej

Inwestycja zakłada etapową realizację przedsięwzięcia i obejmuje przygotowanie infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenów gminnych o pow. ok.     pod budowę zespołu 22 budynków w zabudowie bliźniaczej tj. 11 zespołów dwusegmentowych i 1 budynek wolnostojący wraz z drogą wewnętrzną o szer. 10 m.

Rozpoczęcie zadania wiązać się będzie z opracowaniem powtarzalnego projektu budowlano-wykonawczego oraz opracowaniem projektów infrastruktury technicznej tj. oświetlenia, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wody.

Termin opracowania dokumentacji: 2017r.

Koszt wykonania dokumentacji: 110 000 zł

                    

Budowa centrów przesiadkowych w mieście

Inwestycja zakłada  budowę dwóch  zadaszonych zespołów przystankowych w rejonie:

  • istniejącego przystanku autobusowego FOCH
  • nowej lokalizacji przy ul.Parkowej i Książenickiej

W ramach projektu zakłada się budowę infrastruktury drogowej w postaci pętli autobusowej wraz z obiektami infrastruktury pasażerskiej tj. peronami, budynkiem poczekalni wyposażonej w węzeł sanitarny, punktami dystrybucji biletów, punktem informacji pasażerskiej oraz parkingiem dla samochodów i rowerów. Budowie zespołu przystankowego towarzyszyć będzie rozbudowa sieci ścieżek rowerowych komunikujących w/w obiekty z istniejącym układem oraz budowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Aktualnie, Gmina Knurów jest na etapie opracowywania koncepcji funkcjonalnej wraz z dokumentacją kosztorysowo-budowlaną, celem określenia kosztów realizacji zadania.

Termin opracowania dokumentacji: IV kw. 2016r.

                                                         

NazwaFormatZobacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Knurów na rok 2016

     

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności