• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Nr UA.6220.1.6.2022 Prezydenta Miasta Knurów (..)

Obwieszczenie Nr UA.6220.1.6.2022 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16.03.2023 r.

17 Marca 2023

OBWIESZCZENIE NR UA.6220.1.6.2022
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 16.03.2023 r.

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. Poz. 2000 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. Poz. 1029 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia

Strony postępowania, że w dniu 15.03.2023r. zostało wydane postanowienie nr UA.0050.2.006.2023 o zawieszeniu (na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia) postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Czerwionka-Leszczyny” o mocy do 50 MW na terenie działek ewidencyjnych w obrębach Czerwionka i Dębieńsko w gminie Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki, województwo śląskie.
Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Knurów w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Z treścią ww. postanowienia oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz) w godz. 7.30÷15.30 w poniedziałki, wtorki, czwartki, 7.30÷17.30 w środy i 7.30÷13.30 w piątki (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Wydziału - tel. 32/339-22-18).
Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan niniejszego Obwieszczenia

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2023-04-01 Obwieszczenie Prezydenta Miasta - skan.pdf
ilość pobrań: 2
Obwieszczenie Prezydenta Miasta - skan.pdf 128.75KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry