• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów NR UA.6220.1.9.2022 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów NR UA.6220.1.9.2022 z dnia 17.01.2023 r.

17 Stycznia 2023

OBWIESZCZENIE NR UA.6220.1.9.2022
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 17.01.2023 r.

Zgodnie z art.73 ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz art.10, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. Poz. 2000 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 31.07.2022r. Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach, działających przez Pełnomocnika, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu przy ul. Marii Konopnickiej w Czerwionce-Leszczynach

zawiadamiam strony postępowania, że:

pismem znak UA.KW.00050.2023 z dnia 16.01.2023r. wezwano Pełnomocnika Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu przy ul. Marii Konopnickiej w Czerwionce-Leszczynach o brakujące informacje umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) - zwanej dalej OOŚ.

Zgodnie z Art 74 ust.3 ustawy OOŚ „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej treść niniejszego Obwieszczenia.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2023-01-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan
ilość pobrań: 45
Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan 156.49KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry