• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2022 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2022 z dnia 17.01.2023 r.

17 Stycznia 2023

OBWIESZCZENIE NR UA.6220.1.3.2022
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 17.01.2023 r.

Zgodnie z art.73 ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz art.10, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. Poz. 2000 z późn. zm.), w związku z decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach Nr SKO.OS/41.9/715/2022/20173/KS z dnia 02.01.2023r. uchylającą w całości decyzję Prezydenta Miasta Knurów nr UA.0050.1.020.2022 z dnia 26.10.2022r. w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu)” na działkach nr ew. 2258/12, 1527/12, 1528/12, 1529/12 obręb Trachy w Gminie Sośnicowice i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia Prezydentowi Miasta Knurów

zawiadamiam strony postępowania, że:

pismem znak UA.KW.00031.2023 z dnia 16.01.2023r. wezwano Wnioskodawcę do złożenia na piśmie wyjaśnień i uzupełnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu)” na działkach nr ew. 2258/12, 1527/12, 1528/12, 1529/12 obręb Trachy w Gminie Sośnicowice.

Zgodnie z Art 74 ust.3 ustawy OOŚ „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.


Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej treść niniejszego Obwieszczenia.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2023-01-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan
ilość pobrań: 67
Obwieszczenie Prezydenta Miasta - Skan 160.13KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry