Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Czwartek, 24 Wrzesień 2020     Imieniny: Gerarda i Teodora     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Kierownictwo / Skarbnik

Skarbnik

Krzysztof Grzelak

Tryb powołania:

Skarbnik Miasta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miasta Knurów w ramach stosunku pracy na podstawie powołania. Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446) do wyłącznej właściwości rady gminy należy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy na wniosek wójta.

Powołany na stanowisko Skarbnika Miasta Uchwałą nr XXVIII/252/2000 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2000 roku.

Przedmiot działalności i kompetencje:

Skarbnik Miasta pełni rolę głównego księgowego budżetu Gminy i zarządza środkami publicznymi zapewniając prawidłową realizację budżetu Gminy oraz organizując prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Gminy.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • przygotowanie projektu budżetu Gminy, ogłaszanie budżetu Gminy, bieżący nadzór nad jego wykonaniem oraz ogłaszanie sprawozdań z jego wykonania;
 • zapewnienie jawności i przejrzystości budżetu Gminy;
 • ustalanie planu finansowego Urzędu Miasta;
 • opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, jej zmian i sprawozdań oraz informacji z realizacji zdań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową;
 • nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu;
 • przeprowadzanie inwentaryzacji;
 • dokonywanie kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian;
 • nadzór nad prowadzeniem ewidencji księgowej;
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i dokonywanie ich analiz;
 • nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami budżetowymi oraz zaciąganie pożyczek lub kredytów;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • lokowanie wolnych środków pieniężnych;
 • zarządzanie długiem publicznym;
 • organizowanie i nadzorowanie obsługi bankowej Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowego zakładu budżetowego;
 • dokonywanie wstępnej kontroli:
   • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 
   • kompletności i rzetelności sporządzanych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • składanie podpisu na dokumentach dotyczących danej operacji stwierdzającego dokonanie wstępnej kontroli w zakresie:
   • nie zgłaszania zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z  prawem,
   • nie zgłaszania zastrzeżeń do kompletności oraz formalno – rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji,
   • potwierdzenia, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki;
 • nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;
 • kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;
 • opiniowanie propozycji realizacji zadań mogących wywołać skutki finansowe dla budżetu Gminy;
 • opracowanie procedur określających tryb zapewniający prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej, ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów, sprawozdawczości, finansowej przez komórki organizacyjne Urzędu,jednostki organizacyjne Gminy, zakład budżetowy, instytucję kultury;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Prezydenta dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 • opracowywanie projektów uchwał dotyczących gospodarki finansowej Gminy;
 • zatwierdzanie zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie powierzonego nadzoru;
 • wykonywanie nadzoru Głównego Księgowego;
 • wykonywanie nadzoru w zakresie stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniupieniędzy i finansowania terroryzmu

 

Kontakt

adres:

Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
pokój 313

telefon:

(32) 339-23-01

fax:

 (32) 235-15-21

 e-mail:

um [at] knurow.pl

Zobacz także:

Nazwa

FormatZobacz

Struktura organizacyjna Urzędu

Oświadczenie majątkowe za rok 2017

 

 

 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności