Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 26 Wrzesień 2020     Imieniny: Justyny i Cypriana     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Stowarzyszenia i związki

Stowarzyszenia i związki

Od 2004 roku działa w Knurowie Okrągły Stół Organizacji Miejskich, powołany z inicjatywy środowisk lokalnych. CykliczKurs pierwszej pomocyne spotkania i debaty służą nie tylko wymianie poglądów i zacieśnianiu kontaktów pomiędzy poszczególnymi organizacjami działającymi w mieście, ale stanowią przede wszystkim forum współpracy środowiska z władzami samorządowymi Knurowa.
 Na bazie doświadczeń okrągłego stołu, powstał gminny Program Współpracy Miasta Knurów z Organizacjami Pozarządowymi. Celem programu jest budowanie partnerstwa między administracją publiczną, a orKoło TRION ganizacjami pozarządowymi, stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańcom Knurowa, prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców, uzupełnienie działań w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe. W oparciu o powyższe zasady, miasto co roku przygotowuje kolejne edycje tego programu, ze wskazaniem konkretnych instrumentów wsparcia.
Polegają one głównie na zlecaniu w drodze konkursu realizacji zadań publicznych wraz z przyznaniem na ten cel dotacji. Mogą jednak przybierać również formę współdziałania w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowych, promowania działalności sektora organizacji pozarządowych, czy też pomocy w nawiązywaniu kontaktów z podobnymi podmiotami w miastach partnerskich za granicą. Przykładem realizacji ostatniej z wymienionych form współpracy było zorganizowanie przez miasto w 2005 roku, przy współudziale Młodzieżowej Rady Miasta Knurów, międzynarodowej konferencji pt. ,,Rola młodzieży w budowaniu demokracji lokalnej”. Na powyższy projekt uzyskano dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach programu ,,Town Twinning”.

 Wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża

 

W ramach projektu ,,Partnerstwo na rzecz Profesjonalizacji trzeciego Sektora", Starostwo Powiatowe w Gliwicach uruchomiło Inkubator Organizacji Pozarządowych, który mieści się w siedzibie Starostwa w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 (tel nr. 32 332 66 70).

 

Działalność organizacji pozarządowych regulują m.in.:

  • Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku ( Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zm.),
  • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 ze zm.),
  • Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Nr 79 poz. 855 ze zm.),
  • Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. Nr 46. poz. 203 ze zm.),
  • Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
  • Program Współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi uchwalany corocznie, na każdy rok kalendarzowy.

Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w znaczny sposób wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców Knurowa oraz na rozwój miasta. Wiele dziedzin życia społecznego nie mogłoby funkcjonować bez aktywności obywatelskiej.  
Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych jest elementem aktywizującym społeczność lokalną.

Celem "Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi" jest budowanie partnerstwa między administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi, stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańcom Knurowa oraz uzupełnienie działań Miasta w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe.
Program określa zasady, zakres i formy współpracy Miasta Knurów z organizacjami pozarządowymi, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu Miasta. Spodziewanym efektem współpracy jest wzrost dynamiki i efektywności działań na rzecz społeczności lokalnej. Rada Miasta Knurów przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę kontynuowania współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych oraz kształtowania wzajemnych relacji tak, aby współpraca nieustannie się rozwijała.

Zobacz także:

Baza kontaktowa

 


 

 Ogłoszenia konkursów ofert dla organizacji pozarządowych

 Wyniki konkursów ofert dla organizacji pozarządowych

 

 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności