Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Poniedziałek, 30 Marzec 2020     Imieniny: Amelii i Jana     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Rada Miasta / Uchwały / Rok 2014 - VI kadencja

Rok 2014 - VI kadencja

Poniżej zamieszczono wykaz uchwał podjętych przez Radę VI kadencji (2010-2014) w 2014 roku.

Treść poszczególnych uchwał wraz załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 22.01.2014 r.

1

Uchwała nr XLII/600/14

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2014 r.
2

Uchwała nr XLII/601/14

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/470/13 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim
3

Uchwała nr XLII/602/14

w sprawie: zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
4

Uchwała nr XLII/603/14

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok

Uchwała nr XLII/604/14

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
6 Uchwała nr XLII/605/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
7 Uchwała nr XLII/606/14 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji w dniu 19.02.2014 r.

1

Uchwała nr XLIII/607/14

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów
2

Uchwała nr XLIII/608/14

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar działki nr ewid. 3240 położonej przy ul. Niepodległości
3

Uchwała nr XLIII/609/14

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka
4

Uchwała nr XLIII/610/14

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ulicy Wiosennej i ul. Gen. Jerzego Ziętka

Uchwała nr XLIII/611/14

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
6 Uchwała nr XLIII/612/14 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2014 r.
7 Uchwała nr XLIII/613/14 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie przyjęcia w 2014 r. do realizacji zadania na drodze powiatowej nr 2980S
8 Uchwała nr XLIII/614/14 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/511/13 Rady Miasta Knurów z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2013 r. i 2014 r.
9 Uchwała nr XLIII/615/14 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/512/13 Rady Miasta Knurów z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim
10 Uchwała nr XLIII/616/14 w sprawie:wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
11 Uchwała nr XLIII/617/14 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej w 2014 r.
12 Uchwała nr XLIII/618/14 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Knurów
13 Uchwała nr XLIII/619/14 w sprawie: ustanowienia i realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
14 Uchwała nr XLIII/620/14 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
15 Uchwała nr XLIII/621/14 w sprawie: zmiany uchwały nr XL/571/13 Rady Miasta Knurów z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów
16 Uchwała nr XLIII/622/14 w sprawie: podziału środków na dofinansowywanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014
17 Uchwała nr XLIII/623/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
18 Uchwała nr XLIII/624/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
19 Uchwała nr XLIII/625/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
20 Uchwała nr XLIII/626/14 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 26.03.2014 r.

1

Uchwała nr XLIV/627/14

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2

Uchwała nr XLIV/628/14

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów
3

Uchwała nr XLIV/629/14

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/617/14 Rady Miasta Knurów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim
4

Uchwała nr XLIV/630/14

w sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2014 r. Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Knurowie

Uchwała nr XLIV/631/14

w sprawie: wyrażenia poparcia dla Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencji
6 Uchwała nr XLIV/632/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
7 Uchwała nr XLIV/633/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
8 Uchwała nr XLIV/634/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
9 Uchwała nr XLIV/635/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
10 Uchwała nr XLIV/636/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
11 Uchwała nr XLIV/637/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
12 Uchwała nr XLIV/638/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
13 Uchwała nr XLIV/639/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
14 Uchwała nr XLIV/640/14 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzionków na realizację zadania pn. :”Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”
15 Uchwała nr XLIV/641/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
16 Uchwała nr XLIV/642/14 w sprawie: zmian w Uchwale Nr XLI/599/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2014 rok z późn. zm.
17 Uchwała nr XLIV/643/14 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji w dniu 16.04.2014 r.

1

Uchwała nr XLV/644/14

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2014 r. na utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej...
2

Uchwała nr XLV/645/14

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej w 2014 r.
3

Uchwała nr XLV/646/14

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Knurów
4

Uchwała nr XLV/647/14

w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów

Uchwała nr XLV/648/14

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XLI/599/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2014 rok z późn. zm.
6 Uchwała nr XLV/649/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
7 Uchwała nr XLV/650/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
8 Uchwała nr XLV/651/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
9 Uchwała nr XLV/652/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
10 Uchwała nr XLV/653/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
11 Uchwała nr XLV/654/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
12 Uchwała nr XLV/655/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
13 Uchwała nr XLV/656/14 w sprawie: zmian w Uchwale Nr XLI/599/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2014 rok z późn. zm.
14 Uchwała nr XLV/657/14 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
15 Uchwała nr XLV/658/14 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
16 Uchwała nr XLV/659/14 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
17 Uchwała nr XLV/660/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
18 Uchwała nr XLV/661/14 w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa” w 2014 roku
19 Uchwała nr XLV/662/14 w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa” w 2014 roku

                                                                              

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji w dniu 17.06.2014 r.

1

Uchwała nr XLVI/663/14

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej
2

Uchwała nr XLVI/664/14

w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Knurowie
3

Uchwała nr XLVI/665/14

w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/416/12 RM Knurów z dnia 19.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
4

Uchwała nr XLV/666/14

w sprawie: sprawie zmiany uchwały Nr XI/164/11 Rady Miasta Knurów w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie

Uchwała nr XLV/667/14

w sprawie: regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Targowej 2
6 Uchwała nr XLV/668/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
7 Uchwała nr XLV/669/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
8 Uchwała nr XLV/670/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
9 Uchwała nr XLV/671/14 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Knurów
10 Uchwała nr XLV/672/14 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie pomocy rzeczowej w postaci posiłku albo pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych
11 Uchwała nr XLV/673/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
12 Uchwała nr XLV/674/14 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Knurowie za 2013 rok
13 Uchwała nr XLV/675/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
14 Uchwała nr XLV/676/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
15 Uchwała nr XLV/677/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
16 Uchwała nr XLV/678/14 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/599/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2014 rok z późn. zm.
17 Uchwała nr XLV/670/14 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
18 Uchwała nr XLV/680/14 w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Rudziniec oraz zmiany Statutu Związku
19 Uchwała nr XLV/681/14 w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
20 Uchwała nr XLV/682/14 w sprawie: zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
21 Uchwała nr XLV/683/14 w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Knurowie
22 Uchwała nr XLV/684/14 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2013 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Knurów za 2013 r.
23 Uchwała nr XLV/685/14 w sprawie: Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów za rok 2013

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 09.07.2014 r.

1

Uchwała nr XLVII/686/14

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
2

Uchwała nr XLVII/687/14

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
3

Uchwała nr XLVII/688/14

w sprawie: realizacji zadania pn.: „Przebudowa wraz z termomodernizacją Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie” wspólnie z Powiatem Gliwickim
4

Uchwała nr XLVII/689/14

w sprawie: unieważnienia Uchwały Nr XLVI/675/14 Rady Miasta Knurów z dnia 11 czerwca 2014 r.

Uchwała nr XLVII/690/14

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
6 Uchwała nr XLVII/691/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
7 Uchwała nr XLVII/692/14 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/599/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2014 rok z późn. zm.
8 Uchwała nr XLVII/693/14 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
9 Uchwała nr XLVII/694/14 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo. przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulic Wiosennej, 26 Stycznia i Dywizji Kościuszkowskiej

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 30.07.2014 r.

1

Uchwała nr XLVIII/695/14

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
2

Uchwała nr XLVIII/696/14

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
3

Uchwała nr XLVIII/697/14

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
4

Uchwała nr XLVIII/698/14

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok

Uchwała nr XLVIII/699/14

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
6 Uchwała nr XLVIII/700/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
7 Uchwała nr XLVIII/701/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
8 Uchwała nr XLVIII/702/14 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
9 Uchwała nr XLVIII/703/14 w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
10 Uchwała nr XLVIII/704/14 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn.: ”Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie
11 Uchwała nr XLVIII/705/14 w sprawie: zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji w dniu 17.09.2014 r.

1

Uchwała nr XLIX/706/14

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2

Uchwała nr XLIX/707/14

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/582/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18.12.2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Knurów Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+” w Knurowie
3

Uchwała nr XLIX/708/14

w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
4

Uchwała nr XLIX/709/14

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospo. przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po zachodniej stronie ul. Szpitalnej w rejonie skrzyżowania ul. Szpitalnej i ul. 26 Stycznia

Uchwała nr XLIX/710/14

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
6 Uchwała nr XLIX/711/14 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2014 r.
7 Uchwała nr XLIX/712/14  w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
8 Uchwała nr XLIX/713/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
9 Uchwała nr XLIX/714/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
10 Uchwała nr XLIX/715/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
11 Uchwała nr XLIX/716/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
12 Uchwała nr XLIX/717/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
13 Uchwała nr XLIX/718/14 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/599/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2014 rok z późn. zm.
14 Uchwała nr XLIX/719/14 w sprawie: określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy do budżetu Gminy Knurów
15 Uchwała nr XLIX/720/14 w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Knurów
16 Uchwała nr XLIX/721/14 w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny...
17 Uchwała nr XLIX/722/14 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji w dniu 22.10.2014 r.

1

Uchwała nr L/723/14

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów
2

Uchwała nr L/724/14

w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”
3

Uchwała nr L/725/14

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
4

Uchwała nr L/726/14

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok

Uchwała nr L/727/14

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
6 Uchwała nr L/728/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
7 Uchwała nr L/729/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
8 Uchwała nr L/730/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
9 Uchwała nr L/731/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
10 Uchwała nr L/732/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
11 Uchwała nr L/733/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
12 Uchwała nr L/734/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
13 Uchwała nr L/735/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
14 Uchwała nr L/736/14 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
15 Uchwała nr L/737/14 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów

 

  

Deklaracja dostępności