Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 26 Wrzesień 2020     Imieniny: Justyny i Cypriana     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Rada Miasta / Uchwały / Rok 2010 - V kadencja

Rok 2010 - V kadencja

Poniżej zamieszczono wykaz uchwał podjętych przez Radę V kadencji (2006-2010) w 2010 roku.

Treść poszczególnych uchwał wraz załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 13.01.2010 r.

1 Uchwała nr XLIII/647/2010 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na rok 2010 rok
2 Uchwała nr XLIII/648/2010 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na rok 2010 rok
3 Uchwała nr XLIII/649/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Knurów dla Powiatu Gliwickiego w celu realizacji
4 Uchwała nr XLIII/650/2010

w sprawie sprostowania Uchwały Nr. XLII/633/09 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2009r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009rok.

5 Uchwała nr XLIII/651/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr. XLII/642/09 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy poszczególnych komisji stałych Rady Miasta Knurów na 2010r.
6 Uchwała nr XLIII/652/2010 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych obowiązujących na terenie Miasta Knurów

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji w dniu 10.02.2010r.

1 Uchwała nr XLIV/653/2010

w sprawie:zmiany Uchwały nr XL/607/09 Rady Miasta Knurów z dnia 21 pażdziernika 2009 r. w spraiwe określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2 Uchwała nr XLIV/654/2010

w sprawie:przystąpienia do zmiany fragmetu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Foch" zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr. IX/132/2003 z dnia 22 maja 2003r. dla obszaru położonego w rejonie ulicy Targowej.

3 Uchwała nr XLIV/655/2010

w sprawie:zmiany Uchwały nr III/17/88 Miejskiej Rady Narodowej w Knurowie z dnia 26 pażdziernika 1988r. w sprawie nadania nazw ulic oraz Uchwały nr V/32/90 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 11 września 1990r. w sprawie zmiany nazw ulic i osiedli w Knurowie

4 Uchwała nr XLIV/656/2010

w sprawie: ustanowienia prawa użytkowania na zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Knurów

5 Uchwała nr XLIV/657/2010 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
6 Uchwała nr XLIV/658/2010 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
7  Uchwała nr XLIV/659/2010

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Knurów

8 Uchwała nr XLIV/660/2010 w sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa Ślaskiego nakładów inwestycyjnych, poniesionych na budowę chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr. 924 w Knurowie
9 Uchwała nr XLIV/661/2010 w sprawie: zmiany fragmenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Dymka" dla obszaru w rejonie ulicy Wolności
10 Uchwała nr XLIV/662/2010 w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ulic Gen. Ziętka, 26 Stycznia , po wschodniej stronie ulicy Szpitalnej do granicy podziału administracyjnego pomiędzy Gminami Knurów i Gliwice dla obszaru w rejonie ulicy 26 Stycznia
11 Uchwała nr XLIV/663/2010 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 ok
12 Uchwała nr XLIV/664/2010 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickiem na realizację zadań na drogach powiatowych w 2010r.
13 Uchwała nr XLIV/665/2010 w sprawie :zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok.

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 31.03.2010r.r:

1 Uchwała nr XLV/666/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 rok

2 Uchwała nr XLV/667/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 rok,

3 Uchwała nr XLV/668/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 rok,

4 Uchwała nr XLV/669/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 rok,

5 Uchwała nr XLV/670/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 rok,
6 Uchwała nr XLV/671/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/646/09 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 r. z późn. zm.,
7  Uchwała nr XLV/672/10

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na przygotowanie dokumentacji projektu: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”,

8 Uchwała nr XLV/673/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2010 r.,
9 Uchwała nr XLV/674/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia w 2010 r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej Nr 921,
10 Uchwała nr XLV/675/10 w sprawie :zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok.

 

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji w dniu 21.04.2010 r.

1 Uchwała nr XLVI/676/10

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI/236/2000 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie: podziału Gminy Knurów na obwody do głosowania,

2 Uchwała nr XLVI/677/10

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/673/10 Rady Miasta Knurów z dnia 31 marca 2010r.

3 Uchwała nr XLVI/678/10

w sprawie: zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów,

4 Uchwała nr XLVI/679/10

w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon III Kolonii” dla obszaru położonego przy skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z ulicą Bolesława Prusa

5 Uchwała nr XLVI/680/10 w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Foch” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kopalnianej
6 Uchwała nr XLVI/681/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010r.,
7  Uchwała nr XLVI/682/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010r.,

8 Uchwała nr XLVI/683/10 w sprawie: określenia wysokości środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w roku 2010,
9 Uchwała nr XLVI/684/10 w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Bolesława Chrobrego 17, Kazimierza Wielkiego 10b, Ułanów 5a w Knurowie
10 Uchwała nr XLVI/685/10 w sprawie: zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Knurów na lata 2010-2015,
11 Uchwała nr XLVI/686/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 rok,
12 Uchwała nr XLVI/687/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 rok,
13 Uchwała nr XLVI/688/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 rok,

14

 Uchwała nr XLVI/689/10

 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 rok,

15

 Uchwała nr XLVI/690/10

 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 rok,

16

 Uchwała nr XLVI/691/10

 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 rok,

17 

 Uchwała nr XLVI/692/10

 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/647/2010 Rady Miasta Knurów z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok,

18

Uchwała nr XLVI/693/10

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,

19

Uchwała nr XLVI/694/10

w sprawie: lokowania wolnych środków,

20

Uchwała nr XLVI/695/10

w sprawie: sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

21

Uchwała nr XLVI/696/10

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Knurów za I półrocze

22

Uchwała nr XLVI/697/10

w sprawie: określenia zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Miasta z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności jak również wskazania organów do tego uprawnionych

23

Uchwała nr XLVI/698/10

w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów,

24

Uchwała nr XLVI/699/10

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację Projektu: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”,

25

Uchwała nr XLVI/700/10

w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia oraz korzystania z usług domu przedpogrzebowego wraz z prosektorium
w Knurowie, ul. Floriana 5,

26

Uchwała nr XLVI/701/10

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z domu przedpogrzebowego i prosektorium w Knurowie przy ul. Floriana 5,

27

Uchwała nr XLVI/702/10

w sprawie: utworzenia obwodu głosowania Nr 21
w Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o., w budynku głównym Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r.,

28

Uchwała nr XLVI/703/10

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Knurów za rok 2009 i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Knurów z tego tytułu,

29

Uchwała nr XLVI/704/10

w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa”
w 2010 roku,

30

Uchwała nr XLVI/705/10

w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa”
w 2010 roku,

31

Uchwała nr XLVI/706/10

w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa”
w 2010 roku,

32

Uchwała nr XLVI/707/10

 w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa”
w 2010 roku,
33  Uchwała nr XLVI/708/10  w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa”
w 2010 roku,
34   Uchwała nr XLVI/709/10  w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa”
w 2010 roku,
35   Uchwała nr XLVI/710/10  w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa”
w 2010 roku,
36   Uchwała nr XLVI/711/10  w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa”
w 2010 roku.

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji w dniu 16.06.2010 r.

1

Uchwała nr XLVII/712/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 rok,

2

Uchwała nr

XLVII/713/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 rok,

3

Uchwała nr

XLVII/714/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 rok,

4

Uchwała nr

XLVII/715/10

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Knurowie za 2009 r.,

5 Uchwała nr XLVII/716/10 w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Wiosennej w Knurowie
6 Uchwała nr XLVII/717/10 w sprawie: zmiany Uchwały XVI/256/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w Gminie Knurów,
7 Uchwała nr XLVII/718/10

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Knurów

8 Uchwała nr XLVII/719/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 rok
9 Uchwała nr XLVII/720/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/73/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom oraz nauczycielom emerytom
i rencistom miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli
i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, korzystającym z opieki zdrowotnej w ramach pomocy zdrowotnej oraz ustalenie warunków i sposobu ich przyznawania,
10 Uchwała nr XLVII/721/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/106/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów”
11 Uchwała nr XLVII/722/10 w sprawie: zmian w Statucie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie wprowadzonym Uchwałą
nr XXXVIII/582/2009 Rady Miasta Knurów z dnia 16 września 2009 r.
12 Uchwała nr XLVII/723/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/646/09 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2010r. z późniejszymi zmianami,
13 Uchwała nr XLVII/724/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 r.,

14

Uchwała nr XLVII/725/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 r.,

15

Uchwała nr XLVII/726/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 r.,

16

Uchwała nr XLVII/727/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 r.,

17 

Uchwała nr XLVII/728/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 r.,

18

Uchwała nr XLVII/729/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów
na 2010 r.,

 

 

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 04.08.2010 r.

1 Uchwała nr XLVIII/730/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
2 Uchwała nr XLVIII/731/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVI/718/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 19.10.2006r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów
3 Uchwała nr XLVIII/732/10 w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXIII/401/08 Rady Miasta w Knurowie z dnia 17 września 2008r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ul. Staszica 1 w Knurowie
4 Uchwała nr XLVIII/733/10

w sprawie: komunalizacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu Zdroju

5 Uchwała nr XLVIII/734/10 w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów
6 Uchwała nr XLVIII/735/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
Uchwała nr XLVIII/736/10 w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy
8 Uchwała nr XLVIII/737/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
Uchwała nr XLVIII/738/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok.
10 Uchwała nr XLVIII/739/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
11  Uchwała nr XLVIII/740/10  w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
12 Uchwała nr XLVIII/741/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
13  Uchwała nr XLVIII/742/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
14  Uchwała nr XLVIII/743/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
15  Uchwała nr XLVIII/744/10 w sprawie: zmiany Uchwały nr XLII/646/09 Rady Miasta Knurów z dnia 16.12.2009r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2010 rok z późniejszymi zmianami

 

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji w dniu 15.09.2010 r.

1 Uchwała nr XLIX/745/10 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów
2 Uchwała nr XLIX/746/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
3 Uchwała nr XLIX/747/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
4 Uchwała nr XLIX/748/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
5 Uchwała nr XLIX/749/10 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Uchwała nr XLIX/750/10 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLVIII/734/10 Rady Miasta Knurów z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów
7 Uchwała nr XLIX/751/10 w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów
8 Uchwała nr XLIX/752/10 w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „REJON III KOLONII” dla obszaru położnego w rejonie szkoły, pomiędzy ul. ks. A. Koziełka i ul. A. Słoniny
Uchwała nr XLIX/753/10  w sprawie: wystawienia i złożenia na rzecz Powiatu Gliwickiego (Lidera projektu) weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty równiej wartości dofinansowania, realizowanego w partnerstwie z powiatem gliwickim oraz gminami powiatu gliwickiego, wspólnego projektu pn.: Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”

10

Uchwała nr

XLIX/754/10

w sprawie: wystawienia i złożenia na rzecz Powiatu Gliwickiego (Lidera projektu) weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty równej wartości dofinansowania, realizowanego w partnerstwie z powiatem gliwickim oraz gminami powiatu gliwickiego, wspólnego projektu pn: „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”
11 Uchwała nr XLIX/755/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/646/09 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 r. z późn. zm.

   

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 06.10.2010 r.

1

Uchwała nr L/758/10

w sprawie: zmiany Uchwały Nr L/538/2002 Rady Miasta Knurów z dnia 27.06.2002 r.
2

Uchwała nr

L/757/10

w sprawie: zmiany Uchwały nr XLII/646/09 Rady Miasta Knurów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2010 r. z późn. zm.
3

Uchwała nr

L/756/10

w sprawie: utworzenia obwodu głosowania Nr 21 w Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o.

 

  

Uchwały Rady Miasta podjęte na sesji w dniu 20.10.2010 r.

 

1

Uchwała nr  LI/759/10

w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów

2

Uchwała nr  LI/760/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok

3

Uchwała nr  LI/761/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok

4

Uchwała nr  LI/762/10

w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XLVI/678/10 Rady Miasta Knurów z dnia 21 kwietnia 2010r. oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów

5

Uchwała nr  LI/763/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok

6

Uchwała nr  LI/764/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok

Uchwała nr  LI/765/10

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Gliwice na realizację zadania: „Zakup paliwa dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Knurowie”

8

Uchwała nr  LI/766/10

w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej Miastu Gliwice na realizację zadania: „Zakup środków pianotwórczych dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Knurowie”

Uchwała nr  LI/767/10

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok

10

Uchwała nr  LI/768/10

w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok

11 

Uchwała nr  LI/769/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok

12

Uchwała nr  LI/770/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok

13 

Uchwała nr  LI/771/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok

14 

Uchwała nr  LI/772/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok

15 

Uchwała nr  LI/773/10

 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok

16 

Uchwała nr   LI/774/10

 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok

17 

Uchwała nr  LI/775/10

 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok

18 

Uchwała nr  LI/776/10

 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok

19 

Uchwała nr  LI/777/10

 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok

20 

Uchwała nr   LI/778/10

w sprawie: zmiany Uchwały nr V/67/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w Żłobku Publicznym prowadzonym przez Gminę Knurów

21 

Uchwała nr   LI/779/10

w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

22 

Uchwała nr   LI/780/10

w sprawie: przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Knurów na lata 2010-2013”

23 

Uchwała nr   LI/781/10

w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy miasta Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”

24 

Uchwała nr   LI/782/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok

25 

Uchwała nr   LI/783/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok

26 

Uchwała nr  LI/784/10

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok

27 

Uchwała nr  LI/785/10

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/646/09 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2010 r. z późn. zm.

 

 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności