• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Przetargi

Przetargi

Zasady zbycia nieruchomości gminnych w trybie przetargowym, w tym sprzedaż , oddanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawa uregulowane są następującymi aktami prawnymi:

 • ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny
 • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 • uchwałą Nr XXVI/467/08 Rady Miasta Knurów z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Knurów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości należy do Prezydenta Miasta, który dokonuje wyboru formy prawnej zbycia nieruchomości, przy czym jeżeli przepis prawa nie stanowi inaczej, sprzedaż, oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz oddanie nieruchomości w dzierżawę następuje w drodze przetargu.

Prezydent Miasta ogłasza przetarg oraz poprzez komisję przetargową organizuje i przeprowadza czynności przetargowe, wybierając jedną z form:

 • przetarg ustny nieograniczony
 • przetarg ustny ograniczony
 • przetarg pisemny nieograniczony
 • przetarg pisemny ograniczony

Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny poprzez licytowanie ceny wywoławczej nieruchomości , ustalanej na podstawie jej wartości rynkowej przez rzeczoznawcę majątkowego. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium oraz spełnią pozostałe wymogi formalne określone w warunkach przetargowych.

Link do strony BIP Urzędu Miasta Knurów z ofertami zbycia nieruchomości gminnych

Kontakt

 • Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
 • Urząd Miasta Knurów
  ul. dr. Floriana Ogana 5
  44-190 Knurów
  II piętro, pokój 209
 • telefon: +48 32 339 22 07
 • e-mail:
do góry