• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Kontakt/Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: Rozporządzenie

Kto jest administratorem Państwa danych ?

Administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: +48 32 3392266 lub +48 32 2351017, fax.: +48 32 2351521, e-mail: , strona internetowa: www.knurow.pl, BIP: www.knurow.bip.info.pl.

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych ?

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: . Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:

 • osobiście do Biura Obsługi Interesanta (Biuro Podawcze Urzędu - parter), 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,
 • pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,
 • z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie ?

Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminy Knurów, obejmujących zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, określonych w Ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. W szczególności zadania obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
 • sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • działalności w zakresie telekomunikacji,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • promocji gminy,
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Inne przepisy prawa mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Przetwarzanie danych może odbywać się w szczególności w celach:

 • realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • archiwalnych w interesie publicznym,

Mogą także wystąpić przypadki w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody.

Jak cofnąć zgodę ?

Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

W celu wycofania zgody wystarczy:

 • wysłać takie żądanie z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  albo
 • wysłać takie żądanie z wykorzystaniem pisma opatrzonego własnoręcznym podpisem za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5 lub dostarczyć żądanie osobiście, do Biura Obsługi Interesanta (Biuro Podawcze Urzędu - parter), 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5.

Podanie danych może być uwarunkowane:

 • obowiązkiem ustawowym Administratora lub koniecznością realizacji nałożonych na niego zadań realizowanych w interesie publicznym albo w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej,
 • koniecznością zawarcia lub realizacji umowy, do których podania będziecie Państwo zobowiązani.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy lub konieczność realizacji nałożonych na Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym albo w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej, a nie podacie Państwo swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązków czy zadań ustawowych. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie podacie Państwo swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie podacie Państwo swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe ?

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne / teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np.: Banki, Poczta Polska, firmy kurierskie, Radcy Prawni czy Adwokaci itp.)

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe ?

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator. W przypadku braku takich przepisów, dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego przypadającego po roku, w którym nastąpi przedawnienie lub wygaśnięcie roszczenia, wygaśnięcie możliwości wydania decyzji lub innego orzeczenia, upływ terminu do wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji lub innego orzeczenia.

W przypadkach nieopisanych powyżej, dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od daty ich ostatniego przetworzenia, przy czym zostaną one usunięte do końca roku kalendarzowego.

Co mogą Państwo zrobić ze swoimi danymi osobowymi ?

W granicach określonych Rozporządzeniem, macie Państwo prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta Knurów ?

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa.

Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ?

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą podlegać zautomatyzowanej decyzji i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

Czy Państwa dane będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych.

Administrator danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Knurów dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych.

Podtawy prawne:

do góry