• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Kontakt/Ochrona danych osobowych/Obowiązek informacyjny w zakresie korespondencji (..)

Obowiązek informacyjny w zakresie korespondencji okolicznościowej

Obowiązek informacyjny RODO w zakresie korespondencji okolicznościowej, w tym kartek świątecznych, zaproszeń i gratulacji

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: +48 32 3392266 lub +48 32 2351017, fax.: +48 32 2351521, e-mail: , strona internetowa: www.knurow.pl, BIP: www.knurow.bip.info.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail:  Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
  1. osobiście do Biura Obsługi Interesanta (Biuro Podawcze Urzędu - parter), 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,
  2. pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

   wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, poprzez podejmowanie działań promocyjnych Gminy Knurów, w szczególności rozpowszechnianie, propagowanie i reklamowanie walorów gminy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej w związku z Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 6. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator. W przypadku braku takich przepisów, dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego przypadającego po roku, w którym nastąpi przedawnienie lub wygaśnięcie roszczenia, wygaśnięcie możliwości wydania decyzji lub innego orzeczenia, upływ terminu do wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji lub innego orzeczenia. W przypadkach nieopisanych powyżej, dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od daty ich ostatniego przetworzenia, przy czym zostaną one usunięte do końca roku kalendarzowego.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne / teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe, Poczta Polska itp.).
 8. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych.
 9. Administrator nie posiada Przedstawiciela.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą podlegać zautomatyzowanej decyzji i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.
 11. W granicach określonych Rozporządzeniem, macie Państwo prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) i ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

   a ponadto posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 12. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa.
do góry