• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Knurów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej knurow.pl

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenie ze względu na dane archiwalne

 • Treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań które są nieuaktualniane i niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub treści prezentowanych archiwalnych aktualności.

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do "menu głównego" (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Krzysztof Stryczek, dostepnosc@knurow.eu.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 339-22-66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne oraz wejście od strony parkingu przy ul. Floriana. Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Winda znajduje się przy wejściu od strony parkingu. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Windą można wjechać na każde piętro Urzędu, również do Biura Podawczego oraz Sekretariatu Prezydenta Miasta. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Parking ogólnodostępny znajduje się przy ul. Floriana. Na parkingu wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

 1. kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
 2. kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego – którego zapewnia Urząd Miasta Knurów;
 3. kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@knurow.pl;
 4. kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
 5. przesyłanie faksów pod numer: 32/ 235-15-21.

Osoby zainteresowane chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgłaszają chęć skorzystania z takiej pomocy ze wskazaniem komunikowania się, na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, telefonicznie i e-mailowo.

Urząd Miasta Knurów – Straż Miejska, ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku prowadzi jedno wejście główne. Do wejścia nie prowadzą schody. W budynku brak windy. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Osoby niepełnosprawne mogą wejść do budynku i uzyskać pomoc w Dyżurce. Wyższa kondygnacja jest niedostępna.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na parkingu ogólnodostępnym wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

 1. kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
 2. kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego – którego zapewnia Urząd Miasta Knurów;
 3. kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@knurow.pl;
 4. kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
 5. przesyłanie faksów pod numer: 32/ 235-15-21.

Osoby zainteresowane chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgłaszają chęć skorzystania z takiej pomocy ze wskazaniem komunikowania się, na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, telefonicznie i e-mailowo.

Urząd Miasta Knurów - Ratusz, ul. Niepodległości 7, 44-190 Knurów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne oraz wejście od strony parkingu. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku brak windy oraz podjazdów dla wózków. Parter i piętro są niedostępne dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na parkingu ogólnodostępnym wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

 1. kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
 2. kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego – którego zapewnia Urząd Miasta Knurów;
 3. kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@knurow.pl;
 4. kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
 5. przesyłanie faksów pod numer: 32/ 235-15-21.

Osoby zainteresowane chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgłaszają chęć skorzystania z takiej pomocy ze wskazaniem komunikowania się, na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, telefonicznie i e-mailowo.

do góry