• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Knurów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://knurow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • wybrane pliki do pobrania mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo,
 • wybrane treści opublikowane na stronie mogą być nie w pełni prawidłowo sformatowane
 • nie wszystkie materiały audio wizualne posiadają transkrypcje tekstową
 • materiały publikowane w zewnętrznych kanałach infomacyjnych mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo

Wyłączenia

 • treści niedostępne, które nie zostały wytworzone przez Urząd Miasta,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań które są nieuaktualniane i niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub treści prezentowanych archiwalnych aktualności,

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

 • Przejdź do "menu głównego" (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Miasta Knurów powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd Miasta Knurów niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Miasta Knurów może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Urząd Miasta Knurów odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5

Dostępność wokół budynku

Parking ogólnodostępny znajduje się przy ul. Floriana. Na parkingu wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 • od ul. dr. Floriana Ogana (wejście główne, z przodu budynku) - prowadzą do niego schody, brak podjazdu dla wózków;
 • od ul. Floriana (z tyłu budynku) - na poziomie terenu, w przedsionku po lewej stronie znajduje się winda. Przy drzwiach wejściowych znajduje się przycisk służący do przywołania pracownika, który może udzielić pomocy w dostaniu się do budynku.

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

 • W budynku znajduje się winda, wyposażona w panel wizualny wraz z oznaczeniami w alfabecie Braille`a, która umożliwia dostanie się na wszystkie kondygnacje budynku.
 • Wszystkie korytarze oraz większość pomieszczeń są dostępne dla osób poruszających się na wózku.
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze.
 • Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu oznaczono pasami w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią.

Opis dostosowań (np. platform przyschodowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (poprzez umieszczone tablice informacyjne w ciągach komunikacyjnych) i głosowy (każdy pracownik tutejszego Urzędu udzieli podstawowych informacji).
 • Oznaczenia w alfabecie Braille`a:
  • winda - oznaczenia pięter, na których zatrzymuje się winda,
  • klatka schodowa - oznaczenia pięter znajdują się na ścianie po prawej stronie, na wysokości poręczy, na każdym poziomie,
  • przy wejściu głównym do budynku - tabliczki informujące o punktach obsługi, mieszczących się na parterze budynku, znajdują się po prawej stronie, na obudowie kaloryfera.
 • W budynku znajdują się trzy mobilne pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących.
 • Przycisk do wzywania pomocy przez interesantów jest zamontowany przy drzwiach wejściowych do budynku od strony windy.
 • W windzie zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille`a.
 • Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (tabliczki informacyjne).

2. Budynek: Urząd Miasta Knurów - Ratusz, ul. Niepodległości 7

Dostępność wokół budynku

Na parkingu ogólnodostępnym (z tyłu budynku) wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 • od ul. Niepodległości (główne, z przodu budynku) - na poziomie terenu, przy drzwiach po lewej stronie znajduje się dzwonek służący do przywołania pracownika, który pomoże przy obsłudze platformy przyschodowej;
 • od strony parkingu (z tyłu budynku) - na poziomie terenu, na korytarzu znajdują się schody, brak platformy przyschodowej.

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

 • Wszystkie korytarze jak i pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózku.
 • W budynku brak jest windy. Na każdą kondygnację można dostać się przy użyciu platformy przyschodowej.
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze.
 • Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu oznaczono pasami w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią.

Opis dostosowań (np. platform przyschodowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny poprzez tablicę informacyjną znajdującą się na parterze, w ciągu komunikacyjnym.
 • Przy głównych drzwiach wejściowych po lewej stronie znajduje się dzwonek służący do przywołania pracownika, który udzieli pomocy w dostaniu się do budynku jak i w obsłudze platform przyschodowych.
 • W budynku zamontowane są dwie platformy przyschodwe umożliwiające dostanie się na parter jak i I piętro budynku.
 • Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń: w alfabecie Braille`a, w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących ani oznaczeń kontrastowych (z wyjątkiem oznaczeń na stopniach - oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3. Urząd Miasta Knurów - Straż Miejska, ul. Niepodległości 5

Dostępność wokół budynku

 • Na parkingu ogólnodostępnym wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzi 1 wejście:

 • od strony parkingu - na poziomie terenu.

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

 • Osoby niepełnosprawne mogą wejść do budynku i uzyskać pomoc w Dyżurce znajdującej się po prawej stronie od wejścia. Wyższa kondygnacja jest niedostępna.
 • W budynku brak jest windy.
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań (np. platform przyschodowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

 • Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 • Do budynku oraz pomieszczeń wyznaczonych do obsługi interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgłaszają chęć skorzystania z takiej pomocy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: um@knurow.pl, ze wskazaniem formy komunikowania się, na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W treści maila prosimy wskazać rodzaj sprawy do załatwienia.

W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

 • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną - tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
 • kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego;
 • kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: um@knurow.pl;
 • kontakt za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
 • kontakt za pośrednictwem faksu pod numerem: +48 32 235-15-21.

Serwis zawiera informacje o obsłudze osób ze specjalnymi potrzebami oraz o możliwości umówienia spotkania w formie języka migowego.

Ułatwienia dostępu

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • możliwość zmiany wielkości czcionki
 • możliwość zmiany kontrastu
 • możliwość zmiany odstępu między wierszami
 • możliwość zmiany odstępu między paragrafami
 • możliwość zmiany odstępu pomiędzy literami
 • możliwość zmiany odstępu pomiędzy słowami

Serwis zawiera informacje o obsłudze osób ze specjalnymi potrzebamu oraz o możliwości umówienia spotkania w formie języka migowego.

do góry