• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej stanowi, że każdy jest zobowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowanie przez siebie jego pogorszenie. Zgodnie z tym samym artykułem ustawy zasadniczej (art. 74) ochrona środowiska jest obowiązkiem nie tylko obywateli, ale przede wszystkim władz publicznych. Podstawową jednostką administracji publicznej, która wykonuje zadania z zakresu ochrony środowiska, jest gmina. To ona bowiem wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu.

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 7 przedstawia otwarty katalog zadań własnych gminy. Wśród nich są między innymi sprawy: ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewienia. Wszystkie zadania, które gminy muszą wykonywać, są uszczegółowione w szeregu odrębnych innych ustaw, jak np. prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z nowymi zasadami, dotacja celowa, która może wynieść nawet do 8 000 zł, może być udzielona na zadanie polegające na: podłączeniu budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego do sieci cieplnej; zakupie nieskoemisyjnych urządzeń grzewczych w tym: kotłów c.o. (elektrycznych, gazowych, olejowych, na paliwo stałe); zakupie urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Szczegóły - KLIKNIJ

grafika dotycząca wymiany źródła ciepła

do góry