• język migowy
 • BIP
 • EU

Ochrona zwierząt

Informacje ogólne

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.
W związku z tym, na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) Rada Miasta Knurów podjęła Uchwałę Numer XXIII/283/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów w 2020 roku.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Urząd Miasta Knurów informuje, że w ramach walki z bezdomnością zwierząt prowadzone są następujące działania:

 • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
 • opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
 • odławianie bezdomnych zwierząt
 • obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
 • usypianie ślepych miotów
 • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
  zwierząt.

Opieka weterynaryjna

Na zlecenie Urzędu Miasta, całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt prowadzi Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Krzysztofa Markiewicza. Placówka mieści się w Knurowie przy ul. Stefana Batorego 4. Wszelkie zarzenia drogowe z udziałem zwierząt należy zgłaszać do Straży Miejskiej w Knurowie, która dyżuruje całodobowo pod numerem telefonu 986.

Prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych

Gmina Knurów podpisała umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu przy ul. Łaszczyka 18 (telefon numer +48 518 208 218), do którego trafiają zwierzęta potrzebujące opieki i leczenia. Schronisko zajmuje się nie tylko doraźną pomocą, ale prowadzi także akcje adopcyjne. Dlatego więc osoby, które chciałyby przyjąć pod swój dach bezdomne zwierzę, mogą skontaktować się ze schroniskiem pod numerem telefonu +48 (32) 395 21 75. Placówka czynna jest codziennie w godzinach od 11:00 do 16:00 (dni robocze) lub w soboty i niedziele od 8:00 do 13:00.

Zachęcamy też do śledzenia iinformacji dotyczących zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej schroniska.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami

Urząd Miasta Knurów sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie wyznaczonym administracyjnymi
granicami Gminy Knurów, współpracując z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt. Opieka realizowana jest między innymi poprzez:

 • dokarmianie wolno żyjących kotów, w tym zakup karmy dla kotów oraz wykładanie karmy dla zwierząt w miejscach ich przebywania
 • utrzymanie w czystości miejsc dokarmiania zwierząt
 • sterylizację, kastrację i odrobaczanie wolno żyjących kotów

Sterylizacja, kastracja i odrobaczanie wolno żyjących kotów z terenu Gminy Knurów wykonywana jest w schronisku dla zwierząt wskazanym w §  oraz w gabinecie weterynaryjnym.

do góry