• język migowy
 • BIP
 • EU

Gospodarka odpadami

Informacje ogólne

Na terenie Gminy Knurów systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są wszystkie nieruchomości zamieszkałe. Właściciele nieruchomości zobowiązani są u źródła segregować odpady komunalne na następujące frakcje:

 1. papier;
 2. szkło;
 3. tworzywa sztuczne;
 4. metale;
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 6. bioodpady;
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 8. zużyte opony;
 9. przeterminowane leki i chemikalia;
 10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 11. odpady niebezpieczne;
 12. zużyte baterie i akumulatory;
 13. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe;

Tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe mogą być zbierane łącznie.

ulotka intormacyjna ulotka informacyjna

W zabudowie jednorodzinnej papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe są zbierane w systemie workowym a bioodpady oraz odpady pozostałe po segregacji są zbierane w pojemnikach. Właściciel nieruchomości jednorodzinnej ma obowiązek wyposażyć posesję w pojemnik/pojemniki 120 litrów lub 240 litrów na bioodpady.

W zabudowie wielorodzinnej odpady są zbierane w systemie pojemnikowym.

Obowiązuje limit 2 Mg (ton) odpadów poremontowych oddawanych do PSZOK w okresie jednego roku kalendarzowego z jednej nieruchomości zamieszkałej lub lokalu mieszkalnego, bez ponoszenia dodatkowych opłat.
Mieszkaniec, który jest wytwórcą takich odpadów jak meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz opony jest zobowiązany zorganizować ich transport do PSZOK, gdzie są odbierane bez ponoszenia dodatkowych opłat.

W zabudowie wielorodzinnej odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon może przeprowadzić także Zarządca nieruchomości, który określi zasady odbioru. Odpady te od 01.03.2022 r. nie będą jak do tej pory odbierane z nieruchomości wielorodzinnych u źródła, a więc bezpośrednio z nieruchomości przez gminę.

W zabudowie jednorodzinnej odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon organizuje gmina trzy razy w roku według ustalonego harmonogramu - Pobierz darmową aplikację EcoHarmonogram i bądź na bieżoąco z aktualnymi harmonogramami odbioru odpadów

Odpady komunalne odbierane są przez firmę wyłonioną w drodze postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie są odbierane przez Wykonawcę,  wyłonionego  w  przetargu  przez  Gminę  Knurów. Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi skutkuje koniecznością zawarcia począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. przez te podmioty  indywidualnej umowy, na zasadzie wolnego wyboru, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Knurów.

Lista podmiotów uprawnionych jest zamieszczona na stronie internetowej knurow.bip.info.pl tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów - Rejestr Działalności Regulowanej (RDR).

Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, zarządców ogrodów działkowych, cmentarzy, właścicieli działek letniskowych oraz zarządców budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale użytkowe (tzw. nieruchomości mieszane).

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, od 1 kwietnia 2023 roku wynosi 35,60 zł za osobę / miesiąc w zabudowie wielorodzinnej oraz 36,- zł za osobę / miesiąc w zabudowie jednorodzinnej. W przypadku braku segregacji odpadów komunalnych, stawka wynosi dwukrotność stawki podstawowej.

Opłaty uiszczane są w systemie kwartalnym w następujących terminach:

 • za I kwartał do 5 kwietnia
 • za II kwartał do 5 lipca
 • za III kwartał do 5 października
 • za IV kwartał do 27 grudnia

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Szczegółowe zasady gospodarki odpadami objęte są Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów, z którym można zapoznać się tutaj: Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów

Od 1 stycznia 2022 r. uległ zmianie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikiem.
Prosimy o składanie deklaracji na nowym wzorze od miesiąca stycznia 2022 r.

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od dnia 1 stycznia 2022 r.

KOMPOSTOWNIKI

Zgodnie z Uchwałą NR LXVI/809/2023 Rady Miasta Knurów z dnia 11 stycznia 2023 r. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Knurów, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie wynosi 4,00 zł od jednego mieszkańca na miesiąc zamieszkującego daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej uchwałą NR LXVI/808/2023 r. Rada Miasta Knurów w dniu 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki tej opłaty. Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami po uwzględnieniu częściowego zwolnienia wyniesie 32,00 zł od osoby zamieszkałej.

Aby skorzystać z ulgi należy:

 • posiadać na swojej nieruchomości (zabudowanej budynkiem mieszkalnymi jednorodzinnym) przydomowy kompostownik,
 • kompostować w przydomowym kompostowniku bioodpady,
 • złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z obowiązującym wzorem (należy zaznaczyć odpowiednią opcję w części E4 i wykonać obliczenia w części F2 deklaracji).

Należy pamiętać, że w przypadku skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty, właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady oraz bioodpady nie są odbierane bezpośrednio  z nieruchomości. Natomiast bioodpady nie podlegające kompostowaniu, właściciel nieruchomości może przekazać samodzielnie do PSZOK przy ul. Szybowej 44 w Knurowie.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

Bieżące informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Knurów znajdują się TUTAJ

 

Bieżące informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Knurów znajdują się TUTAJ

do góry