• język migowy
 • BIP
 • EU

Gospodarka odpadami

Informacje ogólne

Na terenie Gminy Knurów systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są wszystkie nieruchomości zamieszkałe. Właściciele nieruchomości zobowiązani są u źródła segregować odpady komunalne na następujące frakcje:

 • odpady biodegradowalne,
 • papier,
 • szkło,
 • zbierane łącznie tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
 • odpady pozostałe.

Zbieranie odpadów segregowanych odbywa się w systemie workowym - obejmującym zabudowę jednorodzinną, oraz pojemnikowym - obejmującym zabudowę wielorodzinną. Odpady komunalne odbierane są przez firmę wyłonioną w drodze postępowań zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, od 1 stycznia 2021 roku wynosi 24,00 zł za osobę / miesiąc. W przypadku braku segregacji odpadów komunalnych, stawka wynosi 48,00 zł za osobę / miesiąc.

Opłaty uiszczane są w systemie kwartalnym w następujących terminach:

 • za I kwartał do 5 kwietnia
 • za II kwartał do 5 lipca
 • za III kwartał do 5 października
 • za IV kwartał do 27 grudnia

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Ulotka dotycząca prawidłowej segregacji śmieci, część pierwsza

Szczegółowe zasady gospodarki odpadami objęte sa Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów, z którym można zapoznać się w tabeli poniżej.

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów

Od 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikiem.
Prosimy o składanie deklaracji na nowym wzorze od miesiąca stycznia 2021 r.

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 r.

do góry