• język migowy
 • BIP
 • EU

Gospodarka odpadami

Informacje ogólne

Na terenie Gminy Knurów systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są wszystkie nieruchomości zamieszkałe. Właściciele nieruchomości zobowiązani są u źródła segregować odpady komunalne na następujące frakcje:

 1. papier;
 2. szkło;
 3. tworzywa sztuczne;
 4. metale;
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 6. bioodpady;
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 8. zużyte opony;
 9. przeterminowane leki i chemikalia;
 10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 11. odpady niebezpieczne;
 12. zużyte baterie i akumulatory;
 13. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe;

Tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe mogą być zbierane łącznie.

W zabudowie jednorodzinnej papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady są zbierane w systemie workowym a odpady pozostałe po segregacji są zbierane w pojemnikach.

W zabudowie wielorodzinnej odpady są zbierane w systemie pojemnikowym.

Odpady komunalne odbierane są przez firmę wyłonioną w drodze postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie są odbierane przez Wykonawcę,  wyłonionego  w  przetargu  przez  Gminę  Knurów. Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi skutkuje koniecznością zawarcia począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. przez te podmioty  indywidualnej umowy, na zasadzie wolnego wyboru, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Knurów.

Lista podmiotów uprawnionych jest zamieszczona na stronie internetowej knurow.bip.info.pl tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów - Rejestr Działalności Regulowanej (RDR).

Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, zarządców ogrodów działkowych, cmentarzy, właścicieli działek letniskowych oraz zarządców budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale użytkowe (tzw. nieruchomości mieszane).

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, od 1 stycznia 2021 roku wynosi 24,00 zł za osobę / miesiąc. W przypadku braku segregacji odpadów komunalnych, stawka wynosi 48,00 zł za osobę / miesiąc.

Opłaty uiszczane są w systemie kwartalnym w następujących terminach:

 • za I kwartał do 5 kwietnia
 • za II kwartał do 5 lipca
 • za III kwartał do 5 października
 • za IV kwartał do 27 grudnia

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Ulotka dotycząca prawidłowej segregacji śmieci, część pierwsza

Szczegółowe zasady gospodarki odpadami objęte sa Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów, z którym można zapoznać się tutaj: Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów

Od 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikiem.
Prosimy o składanie deklaracji na nowym wzorze od miesiąca stycznia 2021 r.

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 r.

KOMPOSTOWNIKI

Zgodnie z Uchwałą NR XXXI/389/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 21 października 2020 r. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Knurów, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Zwolnienie wynosi 2,00 zł od jednego mieszkańca na miesiąc zamieszkującego daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej uchwałą NR XXIX/377/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ustalenia stawki tej opłaty. Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami po uwzględnieniu częściowego zwolnienia wyniesie 22,00 zł od osoby zamieszkałej.

Aby skorzystać z ulgi należy:

 • posiadać na swojej nieruchomości (zabudowanej budynkiem mieszkalnymi jednorodzinnym) przydomowy kompostownik,
 • kompostować w przydomowym kompostowniku bioodpady,
 • złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z obowiązującym wzorem (należy zaznaczyć odpowiednią opcję w części E4 i wykonać obliczenia w części F2 deklaracji).

Należy pamiętać, że w przypadku skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty, właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady oraz bioodpady nie są odbierane bezpośrednio  z nieruchomości. Natomiast bioodpady nie podlegające kompostowaniu, właściciel nieruchomości może przekazać samodzielnie do PSZOK przy ul. Szybowej 44 w Knurowie.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

Bieżące informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Knurów znajdują się TUTAJ

do góry