• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Ochrona środowiska/Gospodarka odpadami/Zbierający zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny (..)

Zbierający zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Posiadacz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do jego przekazania zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do jego zbierania. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Dystrybutor (osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba prawna w łańcuchu dostaw, która udostępnia na rynku sprzęt) obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych:

  • w punkcie sprzedaży, o ile jest on tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany,
  • w miejscu dostawy tego sprzętu, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Kupując więc lodówkę z dostawą do domu, sprzedawca zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru od klienta starej lodówki. Przepisy wyraźnie wskazują że odbiór ma być nieodpłatny. Sprzedawcy nie mogą pobierać dodatkowych opłat za odbiór zużytego sprzętu od klienta.

Prowadzący punkt serwisowy (miejsce, w którym jest wykonywana działalność gospodarcza polegająca na naprawie sprzętu) jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy jego naprawa jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Istnieje obowiązek przyjmowania zużytego sprzętu bez konieczności zakupu nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego przez dystrybutora prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Dystrybutor dokonujący sprzedaży w takim sklepie jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Na terenie Knurowa zużyty sprzęt może być oddawany bezpłatnie przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Szybowej 44.

W celu zminimalizowania nielegalnego demontażu zużytego sprzętu powodowanego chęcią uzyskania zysku ze sprzedaży odpadów do tzw. punktów skupu złomu, wprowadzono przepisy zakazujące zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu przez zbierających zużyty sprzęt niebędących:

  • dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych,
  • prowadzącym zakład przetwarzania,
  • odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

To oznacza, że taki niekompletny sprzęt może być przekazywany tylko do tych podmiotów. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu, do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia go do obrotu.

do góry