• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Ochrona środowiska/Gospodarka odpadami/PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na terenie Gminy Knurów funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Szybowej 44. Do PSZOK są przyjmowane tylko odpady posegregowane. Mieszkańcy Gminy Knurów dostarczają odpady we własnym zakresie i na własny koszt.

PSZOK przyjmuje następujące odpady:

 1. papier;
 2. szkło;
 3. tworzywa sztuczne;
 4. metale;
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 6. bioodpady;
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 8. zużyte opony;
 9. przeterminowane leki i chemikalia;
 10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 11. odpady niebezpieczne;
 12. zużyte baterie i akumulatory;
 13. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości do 2 ton na rok z jednej nieruchomości zamieszkałej lub jednego lokalu mieszkalnego.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zorganizowanie i obsługę PSZOK powierzono firmie PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. Punkt jest czynny przez cały rok (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), w dniach:

 • środa w godzinach od 13:00 do 17:00,
 • piątek w godzinach od 15:00 do 18:00,
 • sobota w godzinach od 8:00 do 13:00.

Przekazujący odpady zobowiązany jest do samodzielnego rozładunku oraz umieszczenia odpadów na wadze, a następnie w oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub boksach wskazanych przez osobę obsługującą Punkt.

Regulamin funkcjonowania PSZOK-u, ważne komunikaty i ogłoszenia oraz formularze dokumentów do pobrania znajdują sie na stronie internetoweja firmy PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. dotyczącej funkcjonowania PSZOK

Karta zastąpi papierowe potwierdzenie przekazania odpadu do PSZOK

Z początkiem 2023 roku Urząd Miasta Knurów przystąpił do wdrożenia elektronicznej ewidencji odpadów oddawanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK. Wprowadzona zostanie specjalna karta dla mieszkańców Knurowa, uprawniająca właściciela nieruchomości zamieszkałej do korzystania z PSZOK. To rozwiązanie usprawni korzystanie z Punktu poprzez weryfikację osób do tego uprawnionych, jak również pod kątem ilości oddawanych odpadów. Prowadzenie elektronicznej ewidencji pomoże uszczelnić system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Elektroniczne karty to znaczne ułatwienie dla mieszkańców i pracowników PSZOK. Oddający odpady nie będą już musieli przy każdej wizycie wypełniać papierowego potwierdzenia przekazania odpadu, a osoby z obsługi Punktu - weryfikować kto oddaje odpady. Będzie się to odbywało automatycznie. Po zeskanowaniu karty w czytniku od razu można bezpłatnie przekazać przywiezione odpady.

Kartę będzie mógł otrzymać właściciel nieruchomości jednorodzinnej, a także właściciel lokalu w zabudowie wielorodzinnej - po przedstawieniu zaświadczenia od zarządcy nieruchomości potwierdzającego zamieszkiwanie w danym lokalu i objęciu lokalu opłatą. Indywidualna karta będzie przypisana do danej nieruchomości (w przypadku domów jednorodzinnych) lub mieszkania (w zabudowie wielorodzinnej). Jedną kartę właściciel nieruchomości otrzyma bezpłatnie po wcześniejszym złożeniu wniosku w UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 pok. 025.

Wydawanie i korzystanie z karty odbywa się według zasad określonych w Regulaminie wydawania i korzystania z Karty PSZOK. Karta zostanie wydana tylko wówczas, jeśli właściciel nieruchomości posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nie posiada zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzyskanie kolejnej karty (po uszkodzeniu lub utracie dotychczasowej) dla danej nieruchomości podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.

TAK WYGLĄDA KARTA PSZOK

wzór karty jedna strona  wzór karty druga strona

WAŻNE TERMINY

Od dnia 1 lutego 2023 r. przyjmowane będą wnioski o wydanie karty PSZOK. W szczególności osoby, które w marcu zamierzają dostarczyć odpady do PSZOK powinny taki wniosek złożyć już w lutym.

W okresie marzec - kwiecień 2023 r. (okres przejściowy), będą funkcjonowały zarówno karty, jak i potwierdzenia papierowe.

Od dnia 1 maja 2023 r. odpady w PSZOK będą przyjmowane tylko po okazaniu karty.

Wniosek o wydanie karty oraz Regulamin wydawania i korzystania z karty PSZOK są dostępne na stronie internetowej BIP UM Knurów oraz w UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 pok. 025 (niski parter Referat ds. Odpadów Komunalnych), tel.32 3392214(45), gdzie można uzyskać więcej informacji.

do góry