• język migowy
 • BIP
 • EU

Internetowa baza firm

Obowiązek informacyjny RODO w zakresie Internetowej bazy firm dostępnej na stronie www.knurow.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określane jako „RODO”, „GDPR”, „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „Rozporządzenie”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: +48 32 3392266 lub +48 32 2351017, fax.: +48 32 2351521, e-mail: , strona internetowa: www.knurow.pl, BIP: www.knurow.bip.info.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: . Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
  1. osobiście do Biura Obsługi Interesanta (Biuro Podawcze Urzędu - parter), 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,
  2. pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,
  3. z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

   wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane (w tym udostępniane) w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, poprzez informowanie o dostępnych na terenie gminy usługach świadczonych przez podmioty gospodarcze oraz wspierania rozwoju Gminy Knurów w obszarze społeczno - gospodarczym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej w związku z Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z Bazy firm i instytucji, dostępnej na portalu internetowym Urzędu Miasta Knurów pod następującym adresem: https://www.knurow.pl/main/ibf 
 5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 6. Dane osobowe będą usuwane na podstawie art. 17 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych. Sprzeciw jest wnoszony Administratorowi, o którym mowa w ust. 1 niniejszej klauzuli.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne / teleinformatyczne aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe, użytkownikom Bazy firm i instytucji, osobom przeglądającym stronę).
 8. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych.
 9. Administrator nie posiada Przedstawiciela.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą podlegać zautomatyzowanej decyzji i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.
 11. W granicach określonych Rozporządzeniem, macie Państwo prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

   a ponadto posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 12. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa.
do góry