Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 04 Lipiec 2020     Imieniny: Teodora i Innocentego     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

18.06.2020
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

OBWIESZCZENIE UA.6721.1.2.2020
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 18 czerwca 2020 r.

o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I przyjętego uchwałą Nr III/31/18 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1, w nawiązaniu do art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020 poz. 293 ze zm.)

zawiadamiam o podjęciu:

uchwały  Nr   XXIII/281/2020   Rady   Miasta   Knurów   z   dnia   17   kwietnia   2020   r.  w   sprawie   przystąpienia   do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I

Zmiana dotyczy treści § 11 ust. 2 pkt 3 litera b (zmniejszenie minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem Z28.1U oraz Z28.2U). Załącznik Nr 1 (graficzny) do uchwały Nr III/31/18 RM Knurów pozostaje bez zmian.

Zainteresowani  mogą składać wnioski do  ww.  zmiany planu  w  terminie  do  dnia  10  lipca 2020 r.  (włącznie): pocztą   lub   osobiście   w   biurze   podawczym   Urzędu   Miasta   Knurów,   ul.   dr   Floriana   Ogana   5,   44-190   Knurów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

ua [at] knurow.pl
   lub   oraz za pomocą platformy ePUAP. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie  art. 21 ust. 2, w związku z art. 48, ust. 1, 4, 7, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz. 283 ze zm.), informuję, iż właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy, uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszej zmiany miejscowego planu. W związku z powyższym, Prezydent Miasta Knurów uznał, iż realizacja ustaleń ww. projektu zmiany planu, w zakresie wyżej opisanym, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - w tym, nie sporządzi prognozy oddziaływania na środowisko. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz), w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, na zasadach ustalonych telefonicznie z pracownikiem Wydziału, pod nr telefonu 32/339-22-18 ÷ 20.

ZAŁĄCZNIK  DO OBWIESZCZENIA  –  uchwała  Nr XXIII/281/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020  r.  w sprawie przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   Knurów   obejmującego   obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Pełna treść ww. Obwieszczenia poniżej

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
obwieszczenie_1U_2U.pdf obwieszczenie_1U_2U.pdf 434 KB
uchwala o przystapieniu 281.pdf uchwala o przystapieniu 281.pdf 115 KB
Uzasadnienie do 281.pdf Uzasadnienie do 281.pdf 291 KB
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności