Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 04 Lipiec 2020     Imieniny: Teodora i Innocentego     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

26.06.2020
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.3.2020
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 25.06.2020r. 

Zgodnie z art.73 ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art.10, art.49, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia:

na wniosek Gminy Knurów z dnia 15.04.2020r. (17.04.2020r. - data wpływu do tut. Urzędu) działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Skrabaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. Ks. Koziełka w Knurowie”.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5.

Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 (Ratusz), w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 730 do 1500, środy w godzinach od 730do1700, w piątki w godzinach od 730 do 1300.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 §1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, (...). Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 74 ust. 3d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej OOŚ w przypadku gdy po doręczeniu stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, (...), nastąpi:

  1.  zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
  2.  przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej    się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wskutek innego zdarzenia prawnego

– nabywca jest obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1 – nabywca i zbywca są obowiązani, do niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

Zgodnie z art. 74 ust. 3d ustawy OOŚ niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 3d i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Pełna treść ww. Obwieszczenia poniżej

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 25.06.2020r..pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 25.06.2020r..pdf 456 KB
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności