Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Piątek, 25 Wrzesień 2020     Imieniny: Aurelii i Ładysława     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

12.03.2020
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.5.2020
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
Z DNIA 11.03.2020R.

Zgodnie z art. 74 ust. 3f i 3g ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283) w związku z art.10, art.36 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2020r. poz. 256)

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia

 1. że   zostały   zebrane   wszystkie   dowody   i   materiały   potrzebne   do   wydania   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pod nazwą  „Budowa obory wolnostojącej   bezściołowej   dla   100DJP   wraz   ze   zlewnią   mleka,   halą   udojową, a   także   infrastrukturą   towarzyszącą   tj.   zbiornikiem   na   gnojownicę,   zbiornikiem ścieków  sanitarnych,   zbiornikiem   ścieków   poporodowych,   separatorem, zbiornikami i silosami  pasz oraz ewentualnie zbiornikiem p.poż.”.
  Informuję, że w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia stronom  przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań.
  Z materiałami dotyczącymi  powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz) w godz. 7 30 ÷15 30  w poniedziałki, wtorki, czwartki, w godz. 7 30 ÷17 30  w środy i w godz. 7 30 ÷13 30  w piątki.
 2. o   braku   możliwości   załatwienia   sprawy   w   postępowaniu   o   wydanie   decyzjio środowiskowych   uwarunkowaniach   dla  w/w   przedsięwzięcia  w   wyznaczonym ustawowo  terminie.
  Powodem zwłoki w załatwieniu sprawy jest konieczność zawiadomienia  osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie   prawnym   znajdujących   się   w   obszarze,   na   który   będzie   oddziaływać przedsięwzięcie, o zebranych dowodach i materiałach potrzebnych do wydania decyzji o   środowiskowych   uwarunkowaniach   dla   przedmiotowego   przedsięwzięcia   poprzez obwieszczenie.
  W związku z powyższym załatwienie sprawy w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w terminie do 21.04.2020r.
  Jednocześnie Organ informuje, że zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks   postępowania   administracyjnego   (zwanej   dalej   Kpa)  stronie   służy   prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli:

1) nie   załatwiono   sprawy   w   terminie   określonym   w   art.   35   lub   przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art.36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem   Prezydenta   Miasta   Knurów.   Zgodnie   z   art.   37  §   2   Kpa     ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j.   Dz.U.   z   2020r.   Poz.   283):  „nieuregulowany   lub   nieujawniony   stan   prawny nieruchomości   znajdujących   się   w   obszarze,   na   który   będzie   oddziaływać   przedsięwzięcie,   nie stanowi   przeszkody   do   wszczęcia   i   prowadzenia   postępowania   oraz   wydania   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.
Zgodnie z Art.49 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256) zwanej dalej Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości   lub   przez   udostępnienie   pisma   w   Biuletynie   Informacji   Publicznej   na   stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”  natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa  „(…) Zawiadomienie   uważa   się   za   dokonane   po   upływie   czternastu   dni   od   dnia,   w   którym   nastąpiło
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Pełna treść Obwieszczenia poniżej

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Obwieszczenie_11.03.2020.pdf Obwieszczenie_11.03.2020.pdf 459 KB
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności