Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Czwartek, 24 Wrzesień 2020     Imieniny: Gerarda i Teodora     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

17.03.2020
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.1.2020
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW  
z dnia 12.03.2020r.

Na   podstawie   art.10§1   i   art.49   ustawy   z   dnia   14   czerwca   1960r.   –  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z  2020r. poz. 256) zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283) w związku z  wnioskiem  Gminy  Knurów  reprezentowanej  przez  pełnomocnika  Panią   Kingę   Mlaś,   o  wydanie decyzji   o   środowiskowych   uwarunkowaniach   dla   przedsięwzięcia   pod   nazwa:   „Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie”

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia:

że na podstawie art. 64 ust. 1,2,4 oraz art.78 ust. 1 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o   udostępnieniu   informacji   o środowisku   i   jego   ochronie,   udziale   społeczeństwa   w   ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 283) pismami z dnia 12.03.2020r.  wystąpiono   do   Regionalnego   Dyrektora   Ochrony   Środowiska   w   Katowicach, Państwowego   Powiatowego   Inspektora   Sanitarnego   w   Gliwicach   oraz   Dyrektora   Zarządu   Zlewni w Gliwicach Państwowe   Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia   oceny  oddziaływania   na   środowisko   przedsięwzięcia   pod   nazwą  „Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie”,  a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z wyżej wymienioną dokumentacją w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz) w godzinach: od 7 30   do 15 30   w poniedziałki, wtorki, czwartki, od 7 30  do 17 30  w środy i od 7 30  do 13 30  w piątki.

Zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j.   Dz.U.   z   2020r.   Poz.   283),   jeżeli   liczba   stron   postępowania   o   wydanie   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie zaś z art.49 §1  ustawy Kpa: „Jeżeli   przepis   szczególny   tak   stanowi,   zawiadomienie   stron   o   decyzjach   i   innych   czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Pełna treść Obwieszczenia poniżej

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 12.03.2020r..pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 12.03.2020r..pdf 443 KB
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności