Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 04 Lipiec 2020     Imieniny: Teodora i Innocentego     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

19.06.2020
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.5.2019   
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW   
z dnia 18.06.2020r.

Zgodnie z art. 74 ust. 3f i 3g w związku z art.84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 283 z późn. zm.) oraz w związku z art.10, i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020r. Poz. 256 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia

osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym (działka nr 215/83 w Gierałtowicach przy ul Korfantego), że w dniu 18.06.2020r. została wydana decyzja nr UA.0050.1.017.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory wolnostanowiskowej bezściołowej dla 100DJP wraz ze zlewnią mleka, halą udojową, a także infrastrukturą towarzyszącą tj. zbiornikiem na gnojowicę, zbiornikiem ścieków sanitarnych, zbiornikiem ścieków poporodowych, separatorem, zbiornikami i silosami pasz oraz ewentualnie zbiornikiem p.poż.” planowanego do realizacji na dz. o numerze ewidencyjnym 227/85 zlokalizowanej przy ul. Korfantego w Gierałtowicach.

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych  Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz) w godz. 7.30÷15.30 w poniedziałki, wtorki, czwartki, 7.30÷17.30 w środy i 7.30÷13.30 w piątki w terminie 14 dni licząc od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 283 z późn. zm.): „nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. Poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…)  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Pełna treść ww. Obwieszczenia poniżej

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji.pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji.pdf 455 KB
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności