• język migowy
  • BIP
  • EU

Obsługa osób ze specjalnymi potrzebami

Urząd Miasta Knurów mieści się w dwóch budynkach. Główna siedziba znajduje się w budynku przy ul. doktora Floriana Ogana 5, gdzie swoje biuro ma Prezydent Miasta, Jego zastępcy, Sekretarz i Skarbnik.
Ponadto w budynku tym mieszczą się między innymi następujące wydziału:

Urząd Stanu Cywilnego [USC] gdzie można zawrzeć cywilny związek małżeński, zgłosić urodzenie dziecka lub zgon osoby oraz uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego a także załatwić sprawy związane ze zmianą imion i nazwisk.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego [SO] zajmuje się: ewidencją ludności, dowodami osobistych, udostępnianiem danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych, rejestru mieszkańców, rejestru Pesel, prowadzeniem rejestru wyborców, wydawaniem zezwoleń na organizację imprez masowych, transportem publicznym, konsultacjami dotyczącymi budżetu obywatelskiego, zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, kwalifikacją wojskową, świadczeniami dotyczącymi żołnierzy rezerwy, współpracą z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska [GKRiOŚ] realizuje zadania z zakresu: bieżącego utrzymania dróg, kanalizacji deszczowej, placów zabaw, urządzonych terenów zielonych, przystanków autobusowych, oświetlenia ulicznego, a także zarządzania cmentarzami komunalnymi, gospodarowania odpadami komunalnymi, ochrony środowiska w tym rozpatrywanie wniosków o dofinansowywanie wymiany źródła ciepła, ochrony przyrody w tym rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleni, opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa [GR] zajmuje się gospodarowaniem mieniem komunalnym, w tym nabywaniem, zbywaniem, wydzierżawianiem, oddawaniem w trwały zarząd, komunalizacją mienia, użytkowaniem, użytkowaniem wieczystym gruntów gminnych oraz przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Prowadzi sprawy związane z podziałami, rozgraniczaniami i scaleniami nieruchomości, nazewnictwem ulic i placów oraz numeracją porządkową budynków

Wydział Budżetowy i Planowania [FB] zajmuje się planowaniem budżetu i monitorowaniem zmian w budżecie, kompleksową obsługą finansową- księgową , sprawozdawczością budżetową i finansową na poziomie urzędu jak również gminy.

Wydział Finansów [FN] który zajmuje się naliczaniem i egzekucją podatków i opłat lokalnych

Wydział Organizacyjny i Kadr [OR] realizuje zadania w szczególności w zakresie spraw organizacyjnych Urzędu, obsługi Sekretariatu, bieżącej obsługi klientów Urzędu, spraw kadrowych, spraw gospodarczo-administracyjnych Urzędu oraz Archiwum Urzędu.

Wydział ds. Funduszy Strukturalnych Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi [BWP] który zajmuje się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków unijnych i innych środków pozabudżetowych na realizację zadań własnych gminy, a także działaniami mającymi na celu promocję miasta oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej [SDG] realizuje dwa obszary zadań. W ramach świadczeń socjalnych prowadzi sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi. W ramach działalności gospodarczej prowadzi sprawy związane z wpisami działalności gospodarczej do CEIDG, sprawy dotyczące zezwoleń na alkohol, licencji na taxi. Prowadzi również sprawy dotyczące Targowiska Miejskiego.

Wydział Zamówień Publicznych [ZP] który przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

Wydział Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych [IM] odpowiada za przygotowywanie i realizację inwestycji wykonywanych przez Urząd Miasta Knurów, a także ich rozliczaniem.

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej [BaiKW] odpowiada za przeprowadzanie audytów i kontroli wewnętrznych oraz dostarczenie Prezydentowi informacji na temat ich funkcjonowania i możliwości poprawy czy usprawnień.

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji [PB] nadzoruje bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo Urzędu.

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością [PJ] realizuje zadania w zakresie planowania, utrzymania w Urzędzie, wdrożonego i skutecznego systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, w celu zwiększenia zadowolenia klienta, w zakresie "Realizacji zadań administracji samorządowej w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej".

Inspektor Ochrony Danych [IOD] wspiera Administratora Danych w realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, a wynikających z RODO.

Drugi budynek Urzędu Miasta - Ratusz Miejski, mieści się w Knurowie, przy ul. Niepodległości 7. Tam swoją siedzibę ma:

Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych [UA] zajmuje się: planowaniem przestrzennym, ochroną zabytków, strategią rozwoju miasta, oceną oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz uzgadnianiem lokalizacji urządzeń reklamowych.
W ramach wydziału funkcjonuje Referat Lokalowy odpowiadający m.in. za przyznawanie praw do wynajmu lokali mieszkaniowego zasobu Gminy, zapewnienie lokali zamiennych lub socjalnych.

Biuro Obsługi Rady Miasta [BRM] zajmuje się m.in. obsługa merytoryczną i techniczną sesji oraz komisji Rady Miasta Knurów.

Straż Miejska [SM] z siedzibą w Knurowie przy ul. Niepodległości 5, wykonuje zadania w zakresie ochrony spokoju i porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego na terenie miasta Knurowa.

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia [PZ] z siedzibą w Miejskim Ośrodku Społecznym w Knurowie przy ul. ks. Alojzego Koziełka 2 pok. 5, odpowiada za prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia m.in. w zakresie uzależnień oraz integracji osób niepełnosprawnych.

do góry