• język migowy
 • BIP
 • EU

Jakość powietrza

Ważne strony zawierające bieżące informacje o jakości powietrza

Informacje o jakości powietrza w woj. śląskim znajdują się na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

System monitoringu jakości powietrza w woj. śląskim wraz z bieżacymi informacjami prowadzony jest przez Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

System prognoz jakości powietrza aktualizowany jest codziennie przez Inspekcję Ochrony Środowiska

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) - od dnia 25.02.2021 r. do 31.12.2021 r.

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 - 2021-04-29

Poniżej znajdują się bieżące informacje dtyczące urzędowych komunikatów i ostrzeżeń związanych z jakością powietrza:

Znaleziono wiadomości: 252.

Informacje ogólne

Na podstawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Knurów, który przyjęty został 16 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XVI/216/15 Rady Miasta Knurów, realizowane są działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w mieście poprzez:

 • ograniczanie zużycia energii, w tym energii pierwotnej
 • redukcję emisję gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla
 • wsparcie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Priorytetowym zadaniem wykonywanym przez Urząd Miasta jest realizacja Uchwały Numer XXIII/285/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Więcej na temat dotacji na działania ekologiczne znajduje się w zakładce Eko dotacje.

Zakaz spalania śmieci

Prawo jasno określa czego nie wolno spalać w piecach i domowych kotłowniach.

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach
 • zużytych opon
 • innych odpadów z gumy
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem
 • sztucznej skóry
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin
 • opakowań po farbach i lakierach
 • pozostałości farb i lakierów
 • plastikowych toreb z polityenu
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych

W gospodarstwach domowych można spalać tylko - poza opałem:

 • papier, tekturę i drewno
 • opakowania z papieru, tektury i drewna
 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych
 • odpady kory i korka
 • trociny, wióry i ścinki
 • mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

Pamiętajmy! W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu, Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych.

Do kogo się zwrócić w przypadku podejrzenia palenia śmieci w Knurowie?

Każdy z nas powinien reagować na działania które niekorzystnie wpływają na środowisko. Poniżej prezentujemy listę instytucji, które z mocy prawa mogą przeciwdziałać niszczeniu środowiska:.

 • Straż Miejska w Knurowie - jednym z podstawowych obowiązków Straży Miejskiej jest dbanie o ochronę porządku i czystości na terenie gminy. Straż Miejska może przeprowadzać kontrole dotyczące ochrony środowska , w tym spalania odpadów w piecach grzewczych. Telefon: +48 (32) 330 15 59
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach prowadzi ewidencję podmiotów gospodarczych podlegających systematycznej kontroli. Wydział Inspekcji WIOŚ wykonuje pomiary kontrolne ilości wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń.
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gliwicach - zajmuje się nieprawidłowościami związanymi z użytkowaniem obiektów budowlanych np. użytkowanie budynku niezgodnie z przeznaczeniem lub wybudowanie obiektu bez pozwolenia na budowę.

Nie pal śmieci

Galeria przedstawia ulotki poświęcone zagrożeń wynikających z palenia śmieci. Zjadują się też informacje na temat używania odpowiednich paliw stałych, sposobu palenia w piecu, postępowania z odpadami, dbania o otoczenie swojego miejsca zamieszkania, a także karach za palenie śmieci.

do góry