• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Obrona Cywilna/Obrona Cywilna/System alarmowy Obrony Cywilnej

System alarmowy Obrony Cywilnej

Podstawa prawna tworzenia i organizacji systemów alarmowania

Podstawą prawną działań w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

Definicje wybranych pojęć

Alarm - sygnał z dowolnego źródła o wykryciu skażenia, wystąpienia sytuacji kryzysowej na skutek katastrofy naturalnej lub technicznej, działań terrorystycznych, zagrożenia wojennego lub wojny.

Alarmowanie - działania w celu natychmiastowego przekazania sygnału do władz, służb i do ludności na danym terenie informującego o zagrożeniu skażenie, skażeniu, wystąpieniu sytuacji kryzysowej na skutek katastrofy naturalnej lub technicznej, działań terrorystycznych, zagrożenia wojennego lub wojny.

Powiadamianie - przekazanie przy użyciu dostępnych środków, informacji w celu zaalarmowania właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz poinformowania o sposobie postępowania w danym przypadku.

Ogólne zasady organizacji i funkcjonowania systemów alarmowych

Sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze i informacyjne przekazywane są ludności za pomocą syren alarmowych mechanicznych i elektronicznych, których pracą sterują centrale alarmowe. Centrale obsługują syreny rozmieszczone w punktach z których uzyskuje się maksymalny zasięg słyszalności na obszarach najgęściej zaludnionych. Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego oraz o ich odwołaniu podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze do prowadzenia treningów lub ćwiczeń mogą być wykorzystane po ogłoszeniu takiego zamiaru przez środki masowego przekazu z 24 - ro godzinnym wyprzedzeniem.

Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe

 

 

Po usłyszeniu sygnału alarmowego czy komunikatu ostrzegawczego należy:

 1. włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny,
 2. postępować zgodnie z podawanymi komunikatami,
 3. wykonywać polecenia organów kierujących akcją,
 4. powiadomić rodzinę i sąsiadów.

PAMIĘTAJ !!!
PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO CZY KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

 1. Osoby znajdujące się w domu powinny:
  1. ubrać się;
  2. wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
  3. zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
  4. zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) z zakresem fal UKF;
  5. zawiadomić o alarmie sąsiadów;
  6. pospiesznie udać się do schronu lub ukrycia.
 2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:
  1. przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróż;
  2. udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
  3. pomagać słabszym chorym i ułomnym;
  4. podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych i służb obrony cywilnej;
 3. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie winni udać się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprządź konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.
do góry