• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Inwestycje/Modernizacja sieci dróg oraz oświetlenia ulicznego

Modernizacja sieci dróg oraz oświetlenia ulicznego

Prowadzone przez Gminę Knurów inwestycje miały na celu poprawę stanu nawierzchni oraz parametrów dróg gminnych z równoczesnym zwiększeniem ilości miejsc parkingowych oraz sukcesywną modernizacją oświetlenia ulicznego. Ponadto Gmina partycypowała finansowo w wspólnej z Województwem Śląskim oraz Powiatem Gliwickim inwestycji związanej z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 924 - ulica Zwycięstwa z drogą powiatową - ulica Lignozy, w wyniku której wybudowane zostało nowe rondo wraz z przebudową ok. 100 m odcinka jezdni i wykonaniem nowych zatok autobusowych. Dzięki poniesionym nakładom i wykonanym remontom, sukcesywnie podnosi się stan bezpieczeństwa oraz komfort użytkowania infrastruktury drogowej w mieście

Nazwa inwestycji zrealziowanej w 2019 roku Nakłady inwestycyjne w zł poniesione w 2019 roku
Inwestycje zrealizowane w 2019 roku
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 924 (ulica Zwycięstwa) z ulicą Lignozy 2 500 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ulica Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ulica Zwycięstwa) z ulicą Lignozy 525 183,50
Przebudowa ulicy Dywizjonu 303 II 1 716 982,62
Przebudowa ulicy Piłsudczyków 1 525 823,07
Przebudowa odcinka ulicy Kościelnej wraz
z odgałęzieniem do ulicy Stawowej oraz odcinka ulicy Stawowej
615 347,44
Budowa miejsc postojowych przy ulicy Władysława Jagiełły – II etap 103 414,25
Przebudowa drogi wewnętrznej w okolicy ulicy Mieszka I 1 378 137,05
Budowa oświetlenia ulicy Wilsona (I i II etap) 231 663,10
Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii (I etap) 322 165,84
Budowa oświetlenia w rejonie osiedla Farskie Pola (I etap) 112 335,72
Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ulicy Wilsona z ulicą 1 Maja 884 988,94
 razem

9 916 041,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja sieci dróg oraz oświetlenia ulicznego

Modernizacja sieci dróg oraz oświetlenia ulicznego

do góry