• język migowy
  • BIP
  • EU

Dofinansowanie z Gminy

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ O DOFINANSOWANIE Z GMINY?

O dofinansowanie z Gminy może się ubiegać osoba fizyczna (w tym najemca lokalu komunalnego) lub wspólnota mieszkaniowa posiadająca tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego, nieprowadząca działalności gospodarczej w obiekcie wnioskowanym do dotacji, położonym na terenie Gminy Knurów.

NA CO MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONA DOTACJA?

Dotacja udzielana jest na zadanie polegające na likwidacji nieekologicznych systemów grzewczych, przez które rozumie się urządzenia na paliwa stałe niespełniające standardów emisji przewidzianych dla klasy 5 i ich wymianie na ekologiczne systemy grzewcze za które uważa się:

  • podłączenie do sieci cieplnej,
  • zakup energooszczędnego kotła c.o. opalanego gazem,
  • zakup energooszczednego kotła zasilanego energią elektryczną,
  • zakup urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
  • zakup energooszczędnego kotła opalanego olejem opałowym,
  • zakup niskoemisyjnego kotła c.o. na paliwo stałe opalanego biomasą.

Szczegóły na stronie: https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=14305&idmp=594&r=r

 

JAKI JEST TRYB UDZIELANIA DOTACJI?

Osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są przed zakupem urządzenia grzewczego do złożenia pisemnego wniosku w Urzędzie Miasta. Na jego podstawie przygotowywana jest umowa dotacyjna. Po jej podpisaniu wnioskodawca może dokonać zakupu nowego urządzenia grzewczego.

do góry