• język migowy
 • BIP
 • EU

Dofinansowanie z Gminy

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ O DOFINANSOWANIE Z GMINY?

O dofinansowanie z Gminy może się ubiegać osoba fizyczna (w tym najemca lokalu komunalnego) lub wspólnota mieszkaniowa posiadająca tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego, nieprowadząca działalności gospodarczej w obiekcie wnioskowanym do dotacji, położonym na terenie Gminy Knurów.

NA CO MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONA DOTACJA?

Dotacja udzielana jest na zadanie polegające na likwidacji nieekologicznych systemów grzewczych, przez które rozumie się urządzenia na paliwa stałe niespełniające standardów emisji przewidzianych dla klasy 5 i ich wymianie na ekologiczne systemy grzewcze za które uważa się:

 • podłączenie do sieci cieplnej,
 • zakup energooszczędnego kotła c.o. opalanego gazem,
 • zakup energooszczednego kotła zasilanego energią elektryczną,
 • zakup urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 • zakup energooszczędnego kotła opalanego olejem opałowym,
 • zakup niskoemisyjnego kotła c.o. na paliwo stałe opalanego biomasą (określone rejony miasta),
 • zakup niskoemisyjnego kotła c.o. na paliwo stałe opalanego węglem (określone rejony miasta).

Szczegóły na stronie: https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=32305&idmp=1885&r=o

JAKIEJ WYSOKOŚCI JEST DOTACJA?

Dotacja do powyższych przedsięwzięć wynosi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 8 000,00 zł. Wyjątkiem jest zakup kotła olejowego oraz kotła na paliwo stałe opalanego węglem, dla których dotacja wynosi 60% ceny urządzenia, ale nie więcej niż 6 000,00 zł.

JAKI JEST TRYB UDZIELANIA DOTACJI?

Osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są przed zakupem urządzenia grzewczego do złożenia pisemnego wniosku w Urzędzie Miasta. Na jego podstawie przygotowywana jest umowa dotacyjna. Po jej podpisaniu wnioskodawca może dokonać zakupu nowego urządzenia grzewczego.

Wniosek o dotację celową powinien zawierać:

 1. pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do budynku lub lokalu mieszkalnego,
 2. zgodę zarządzającego budynkiem na zmianę sposobu ogrzewania,
 3. ponadto do wniosku należy dołączyć w przypadku:
  • ogrzewania gazowego - pozwolenie na wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej,
  • ogrzewania elektrycznego - warunki dostawy energii,
  • kotła na paliwo stałe - kserokopię certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu,
  • pompy ciepła - deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu.

Celem rozliczenia dotacji należy złożyć:

 1. kserokopię imiennej faktury wystawionej na wnioskodawcę, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, zawierającą typ oraz cenę brutto zainstalowanego urządzenia,
 2. kartę zezłomowania starego kotła,
 3. ponadto w zależności od zainstalowanego systemu ogrzewania, dokumenty wyszczególnione w rozdziale 4, załącznika nr 1 do uchwały nr XXIII/285/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Więcej na temat Eko dotacji - KLIKNIJ

do góry