• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Pomoc Ukrainie/Informacja o konkursie dotacyjnym

Informacja o konkursie dotacyjnym

17 Lutego 2023

Fundacja Batorego przeznaczyła 1,5 miliona złotych na wsparcie organizacji pozarządowych  podejmujących działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym poprzez tworzenie miejsc i przestrzeni sprzyjających wzajemnemu poznawaniu się i akceptacji oraz zapobiegania konfliktom na tle kulturowym i dyskryminacji.

Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS

W ramach konkursu wspierane będą:

  • działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności;
  • działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.;
  • działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, , przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

Fundacja nie przewiduje wsparcia na takie działania jak edukacja szkolna i kursy językowe jako główne lub jedyne działanie ani jednorazowe wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).

Dotacja może wynieść maksymalnie do 60 000 zł.

Czas realizacji działań finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024.

Szczegóły związane z kokursem w tym internetowy system składania wniosków dostępne są nastronie konkursu pod linkiem https://www.batory.org.pl/dotacje/fundusz-solidarnosci-z-ukraina/

Podobne wiadomości:

do góry