• język migowy
  • BIP
  • EU

Programy operacyjne

System wdrażania środków Unii Europejskiej przyznanych polsce na lata 2014-2020 opierać się będzie na założeniach przyjętych w narodowej strategii spójności. Dokument ten określa priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (EFRR), europejskiego funduszu społecznego (EFS) oraz funduszu spójności w ramach budżetu wspólnoty na lata 2014-2020.

Celem strategicznym Narodowej Strategii jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele Strategii będą realizowane za pomocą 7 krajowych Programów Operacyjnych oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) , zarządzanych przez Zarządy poszczególnych Województw:

Łączna suma środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii w latach 2014-2020 wyniesie około 82,5 mld euro.

Szczegółowa propozycja podziału funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce w układzie poszczególnych programów operacyjnych kształtuje się w następujący sposób:

Program

  • PO Infrastruktura i Środowisko, Ilość środków: 27,5 mld euro
  • PO Inteligentny Rozwój, Ilość środków: 8,6 mld euro
  • PO Wiedza Edukacja Rozwój, Ilość środków: 4,4 mld euro
  • PO Polska Cyfrowa, Ilość środków: 2,2 mld euro
  • PO Rozwój Polska Wschodnia 2014-2020, Ilość środków: 2,1 mld euro
  • PO Pomoc Techniczna, Ilość środków: 0,7 mld euro
  • PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Ilość środków: 5,8 mld euro
  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, Ilość środków: 31,2 mld euro
do góry