• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie finansowania projektów realizowanych w ramach europejskiego funduszu społecznego w powiązaniu z europejskim funduszem rozwoju regionalnego.

Geneza

Pierwsze założenia określające formułę ZIT pojawiły się w ramach planowania nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przy pomocy tego instrumentu planuje się tworzyć partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) w tzw. wiązki projektowe, których celem będzie realizacja wspólnych przedsięwzięć zarówno z obszaru tzw. działań miękkich jak i zadań inwestycyjnych.

Właściwość podmiotowa

ZIT realizowane będą w poszczegónych województwach, przede wszystkim na terenie miast wojewódzkich, miast metropolitalnych (miast na prawach powiatu) oraz ich bezpośrednich obszarach funkcjonalnych. W województwie śląskim przyjęto model, wg. którego każdy z czterech subregionów opracuje własną Strategię ZIT, uwzględniającą lokalne uwarunkowania oraz potrzeby, zdiagnozowane na etapie analizy potencjału gospodarczegio i społecznego.

Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce znalazły się w dokumencie rządowym z lipca 2013 roku (do pobrania tutaj)

 

Plan działań dla Subregionu Centralnego województwa śląskiego

Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, województwo śląskie zostało podzielone na cztery subregiony (tzw. obszary polityki rozwoju): środkowy, północny, południowy oraz zachodni. Jednym z celów wskazanego podziału było zwiększenie dynamiki rozwoju województwa śląskiego.
Subregion Centralny (zwany także subregionem środkowym) jest położony w centralnej części województwa śląskiego. W jego skład wchodzą: 14 miast na prawach powiatu (tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze) oraz 8 powiatów ziemskich tj. będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki (do którego należy Knurów), lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański.
Powierzchnia Subregionu Centralnego wynosi 5 578 km2. Na terenie tego Subregionu zamieszkuje około 2,85 mln osób, co stanowi około 61%6 ludności całego województwa śląskiego.

W celu lepszego przygotowania się do absorbcji środków unijnych, jednostki samorządu terytorialnego po wspólnym ustaleniu celów, priorytetów oraz kierunków działań planowanych do realizacji wraz z listą inwestycji przewidzianych do wdrożenia w zinstytucjonalizowanej formie, powołały do życia wspólną reprezentację w postaci Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Związekten koordynować będzie dalsze prace zmierzające do przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu miejskiego, wraz ze strategią dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) - dokument do pobrania tutaj.

Ostatnią fazą etapu przygotowawczego będzie podpisanie przez jednostki samorządowe wchodzące w skład subregionu centralnego porozumienia o przyjęciu do realizacji Strategii ZIT, co powinno nastąpić w IV kwartale 2014 roku.

Począwszy od 2015 roku planowana jest faza wdrożeniowa ZIT polegająca m.in. na przedkładaniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosków aplikacyjnych wraz z kompletną dokumentacją projektową. Dopiero po pozytywnej ocenie projektu, dokonanej przez panel ekspertów, dany wniosek aplikacyjny zakwalifikowany zostanie do uzyskania wsparcia unijnego.

Obszary wsparcia w Gminie Knurów

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. Mając powyższe na uwadze, Gmina Knurów ubiegać się będzie o środki finansowe na realizację projektów w następujących obszarach wsparcia:

  • uporządkowanie, przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w centrach miast typu ,,brownfield”
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w tym poprawa efektywności energetycznej w obiektach publicznych (budowa farmy fotowoltanicznej, termomodernizacja oraz budowa instalacji OZE w budynku zaplecza socjalnego Stadionu Miejskiego, budowa instalacji OZE w budynku zaplecza socjalnego kąpieliska Zacisze Leśne, budowa pompy cieplnej w budynku pływalni krytej w Szczygłowicach, budowa instalacji OZE w budynku nowego żłobka w Knurowie)
  • modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic oraz obiektów szkolnych z wykorzystaniem technologi energooszczędnych
  • rewitalizacja zdegradowanych zasobów mieszkaniowych (termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji na obszarze III Kolonii)
  • wsparcie systemu oświaty przedszkolnej (rozbudowa obiektu oraz utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych)
  • aktywizacja lokalnego rynku pracy, w tym promocja samozatrudnienia (projekty planowane przez Fundację na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa)
do góry