• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Wykaz projektow 2007-2013

Wykaz projektow 2007-2013

 Wykaz projektów unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013

Łączna kwota dofinansowania: 57 466 796,57 zł

 1. Projekt: Spr@wny urząd- budowa zintegrowanego systemu zarządzania, kolejnym krokiem w rozwoju elektronicznych usług publicznych
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.2.Rozwój elektronicznych usług publicznych
  Wartość dofinansowania: 690 245,05 zł
  Status: zakończony
 2. Projekt: Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Al.Lipowej w Knurowie umożliwiająca wykorzystanie obiektu w okresie zimowym- dostawa i montaż lodowiska
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 9.3.Lokalna infrastruktura sportowa
  Wartość dofinansowania: 429 103,70 zł
  Status: zakończony
 3. Projekt: PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej - projekt partnerski wspólnie z innymi gminami i Starostwem Powiatowym w Gliwicach jako liderem
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.1.Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
  Wartość dofinansowania: 113 455,30 zł
  Status: zakończony
 4. Projekt: Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego -Budowa ścieżek rowerowych - projekt partnerski wspólnie z innymi gminami i Starostwem Powiatowym w Gliwicach jako liderem
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.2.Infrastruktura aktywnych form turystyki
  Wartość dofinansowania: 287 869,52 zł
  Status: zakończony
 5. Projekt: Śląska Karta Usług Publicznych -ŚKUP- projekt partnerski wspólnie z innymi gminami i KZK GOP jako liderem 
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.2.Rozwój elektronicznych usług publicznych
  Wartość dofinansowania: 24 890 zł
  Status: zakończony
 6. Projekt: Aktywność drogą do sukcesu
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
  Wartość dofinansowania: 1 059 318,29 zł
  Status: zakończony
 7. Projekt: Na kryzys światowy - SZOK zawodowy
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
  Wartość dofinansowania: 186 355,00 zł
  Status: zakończony
 8. Projekt: Mądra głowa- skarbem Knurowa
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
  Wartość dofinansowania: 672 645,00 zł
  Status: zakończony
 9. Projekt: Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
  Wartość dofinansowania: 1 359 270,00 zł
  Status: zakończony
 10. Projekt: Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Gospodarka Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
  Wartość dofinansowania: 46 393 290,00 zł
  Status: zakończony
 11. Projekt: Grecka Arate rozwija oświatę
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
  Wartość dofinansowania: 489 940,85 zł
  Status: zakończony
 12. Projekt: Knurów-zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4.
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna
  Wartość dofinansowania: 332 558,25 zł
  Status: zakończony
 13. Projekt: Koleżanko i Kolego nauczymy Was wszystkiego
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
  Wartość dofinansowania: 458 231,01 zł
  Status: zakończony
 14. Projekt: Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.1. Infrastruktura Kultury
  Wartość dofinansowania: 389 887,50 zł
  Status: zakończony
 15. Projekt: Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie - I Etap”
  Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
  Wartość dofinansowania: 1 000 000,00 zł
  Status: zakończony
 16. Projekt: Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Knurów poprzez utworzenie kompleksu sportowo-kulturalnego
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
  Wartość dofinansowania: 1 274 853,24 zł
  Status: zakończony
 17. Projekt: Spr@wny Urząd II- rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.2.Rozwój elektronicznych usług publicznych
  Wartość dofinansowania: 652 943,66 zł
  Status: zakończony
 18. Projekt: Przebudowa ul. Lotników w Knurowie
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 7.1.2.Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
  Wartość dofinansowania: 819 464,28 zł
  Status: zakończony
 19. Projekt: Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego
  Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 7.1.2.Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
  Wartość dofinansowania: 832 475,92 zł
  Status: zakończony

 

do góry