• język migowy
  • BIP
  • EU

Przebudowa ulicy Mieszka I

,,Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego"

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu była przebudowa ulicy Mieszka I w Knurowie z uwzględnieniem ciągów pieszych. Przebudowa jest konsekwencją wdrożenia planu uporządkowania ruchu w rejonie osiedla Wojska Polskiego II.

Realizacja inwestycji obejmowała:

  • wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową i progiem zwalniającym,
  • wykonanie nawierzchni zjazdów, miejsc postojowych oraz chodników,
  • przebudowę odwodnienia ulicy
  • instalację nowego oświetlenia

Główne cele projektu

Celem projektu było zwiększenie funkcjonalności ulicy z uwzględnieniem potrzeb różnorodnych uczestników, poprawa bezpeiczeństwa oraz poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej w Knurowie.

Informacja o finansowaniu Unii Europejskiej

Projekt ,,Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego" został zrealizowany ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Priorytet: VII Transport, poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, typ projektu: Budowa i przebudowa dróg powiatowych nie kwalifikujących się do wsparcia w ramach poddziałania 7.1.1. i dróg gminnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Całkowity budżet projektu wyniósł 1 137 940,18 zł. Kwota dofinansowania wynosi: 819 464,28 zł.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

do góry