• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Mechanizm Finansowy EOG

Mechanizm Finansowy EOG

Podstawowe informacje

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

Cele

Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są:

 1. przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Obszary priorytetowe

Pomoc finansowa udzielana jest w następujących obszarach priorytetowych:

 • Ochrona środowiska i energia odnawialna
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Rozwój społeczny i regionalny
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego
 • Badania naukowe i stypendia
 • Wychwytywanie i składowanie CO2
 • Schengen i sprawy wewnętrzne
 • Godna praca i dialog trójstronny

System wdrażania

W każdym z państw-beneficjentów ustanowione zostały Krajowe Punkty Kontaktowe, odpowiedzialne za wdrażanie funduszy na poziomie krajowym. Ich zadaniem jest koordynacja i nadzór nad wdrażaniem programów. W Polsce funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego pełni Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Za realizację poszczególnych programów (czyli obszarów tematycznych) odpowiadają tzw. Operatorzy, którymi są poszczególne ministerstwa. Wybór projektów do dofinansowania w znacznej mierze odbywa się na podstawie konkursów, ogłaszanych przez operatorów w ramach poszczególnych programów.

Odbiorcy wsparcia

Odbiorcami wsparcia mogą być podmioty prywatne czy też publiczne, komercyjne bądź niekomercyjne oraz organizacje pozarządowe, jak również organizacje międzyrządowe działające w Polsce. Dla każdego z programów został ustalony katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje o Mechanizmie EOG i Mechaniźmie Norweskim znajdują się na:
na stronie tematycznej poświęconej obu mechanizmom http://www.eog.pl/

do góry