• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Słoneczna Gmina Knurów

Słoneczna Gmina Knurów

ETAP REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ GRANTOBIORCÓW

W związku z rozpoczęciem odbiorów technicznych instalacji fotowoltaicznych przez upoważnionego przez Gminę Knurów inspektora nadzoru tj. firmę Energo Term Radosław Ostrowski zaleca się  grantobiorcom zapoznanie  z Kartą Kontroli Instalacji OZE i Dokumentacji Powykonawczej, która opracowana została  na potrzeby czynności odbiorowych.

Na Karcie tej wymienione są kwestie na które Inspektor nadzoru będzie zwracał szczegółną uwagę podczas czynności odbiorowych. W miarę możliwości prosi się grantobiorców o udostępnienie powyższej Karty firmom instalatorskim, które wykonywały  montaż instalacji.

Uwaga: Karty tej nie należy wypełniać, gdyż stanowi ona jedynie dokument wewnętrzny, którym posługuje się iInspektor nadzoru. Wzór Karty w formie pliku pdf do pobrania znajduje się na końcu artykułu.

JAK UMÓWIĆ SIĘ Z INSPEKTOREM NADZORU NA ODBIÓR TECHNICZNY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Celem dokonania odbioru technicznego instalacji fotowoltaicznej przez inspektora nadzoru, należy zgłosić powyższy fakt Gminie Knurów. Zgloszenie w formie oświadczenia grantobiorcy wraz z podaniem adresu nieruchomości, na terenie której znajduje się wykonana i  działająca już instalacja fotowoltaiczna należy przesyłać drogą mailową na adres lub albo pisemnie na adres Urzędu Miasta Knurów ul. dr Floriana Ogana 5 .

Zgłoszenia, po ich weryfikacji,, przekazywane są przez Urząd Miasta Knurów inspektorowi nadzoru na bieżąco. Inspektor kontaktować się będzie z grantobiorcami telefonicznie, w celu uzgodnienia terminu dokonania czynności odbiorowych na terenie nieruchomości, na której znajduje się wykonana instalacja fotowoltaiczna.

Uwaga: odbiór techniczny odbywa się  z udziałem firmy instalatorskiej, tak więc podczas uzgadniania terminu odbioru prosi się o potwierdzenie powyższego terminu u firmy, która dokonała montażu instalacji. Z czynności odbiorowych sporządzany jest Protokół Odbioru Technicznego, którego wzór załączony został w formie pliku pdf do pobrania na końcu artykułu.

W ramach czynności odbiorowych grantobiorca uzupełnia i podpisuje Óświadczenia Grantobiorcy, którego treść została załączona na końcu niniejszego artykułu w formie pliku do samodzielnego pobrania i wydrukowania. Oświadczenie w formie papierowej znajduje się także jako załącznik do umowy o powierzenie grantu, którą to umowę każdy grantobiorca posiada w domu

W ramach czynności odbiorowych również firma instalatorska będzie proszona o uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia Wykonawcy, którego treść została załączona na końcu niniejszego artkułu w formie pliku do samodzielnego pobrania i wydrukowania.

Inspektor nadzoru, tj. firma Energo Term Radosław Ostrowski dyżuruje pod numerem telefonu: 663 378 419 w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach od 9.00 do 17.00.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYPŁATĘ GRANTU

Po zakończeniu czynności odbiorowych i pozytywnej weryfikacji dokumentacji technicznej oraz instalacji fotowoltaicznej inspektor nadzoru wypełnia i podpisuje Protokół Odbioru Technicznego. Protokół ten podpisuje także grantobiorca oraz firma instalatorska, która przeprowadziła montaż instalacji. Po otrzymaniu od inspektora nadzoru Protokołu Odbioru Technicznego, grantobiorca uprawniony jest do złożenia Wniosku o wypłatę grantu.

Wniosek składa się do Urzędu Miasta Knurów w formie pisemnej na adres Urzędu: 44-190 Knurów ul. dr Floriana Ogana 5 osobiście, operatorem pocztowym lub za pomocą skrzynki elektronicznej ePuap.

Do wniosku o wypłatę grantu należy dołączyć komplet załączników, które wymienione zostały w § 7 Umowy o udzielenie grantu.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Cel Programu:
Celem Programu jest ograniczenie niskiej emisji (zmniejszenie zużycia węgla, gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej i innych surowców) poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, znajdujących się na terenie Gminy Knurów. Rezultatem Programu ma być poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie wydatków ponoszonych przez mieszkańców na przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz na prąd.
Poziom dofinansowania dla nieruchomości :
80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 11 000,00 zł
Uwaga:
Nie jest celem Programu produkcja prądu (instalacja fotowoltaiczna) i odsprzedawanie go do sieci elektroenergetycznej i tym samym „zarabianie” na instalacji. Instalacja fotowoltaiczna ma za zadanie przede wszystkim zmniejszyć zużycie prądu w gospodarstwie domowym i w maksymalnym stopniu zmniejszyć rachunki za prąd.


Definicje:
• BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY- należy przez to rozumieć Budynek - w rozumieniu art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 11, 234, 282), wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
• INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA- należy przez to rozumieć instalację fotowoltaiczną o minimalnej mocy 2 kWp (kWp - kilowatopeak - moc szczytowa w kW) składającej się z modułów do produkcji energii elektrycznej na konstrukcji wsporczej wraz z inwerterem, podłączeniem do sieci energetycznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Grantobiorcy, posiadającego umowę kompleksową na dostawę i sprzedaż energii elektryczne;


Warunki wstępne udziału w Programie:
• lokalizacja budynku na terenie Gminy Knurów.
• budynek wykorzystywany wyłącznie na cele mieszkalne.
• budynek nie posiada już założonej instalacji fotowoltaicznej.
• uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
• złożenie wniosku o udzielenie grantu w trakcie 30- dniowego otwartego naboru, ogłoszonego przez Gminę Knurów.
• podpisanie przez minimum 150 wnioskodawców umów o powierzenie grantu z Gminą Knurów (co warunkuje możliwość osiągnięcia założonych w projekcie unijnym wskaźników środowiskowych).

baner dotyczący prezentacji aspektów formalnych

baner dotyczący prezentacji aspektów technicznych

Kategoria: Powiązane pliki [8]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Inne pliki
pdf 2022-03-03 Wzor_Karta_kontroli_instalacji.pdf
ilość pobrań: 319
Wzor_Karta_kontroli_instalacji.pdf 199.73KB zobacz
docx 2022-03-03 Wniosek o wypłatę grantu.docx
ilość pobrań: 135
Wniosek o wypłatę grantu.docx 39.45KB -
odt 2022-03-03 oświadczenie wykonawcy.odt
ilość pobrań: 156
oświadczenie wykonawcy.odt 14.3KB -
docx 2022-03-03 oświadczenie Grantobiorcy(1).docx
ilość pobrań: 123
oświadczenie Grantobiorcy(1).docx 69.1KB -
pdf 2022-03-03 Protokół odbioru technicznego.pdf
ilość pobrań: 369
Protokół odbioru technicznego.pdf 179.94KB zobacz
Kategoria: Jakość powietrza
pdf 2021-10-04 Deklaracja przystąpienia do projektu Słoneczna Gmina Knurów.pdf
ilość pobrań: 1067
Deklaracja przystąpienia do projektu Słoneczna Gmina Knurów.pdf 7.15MB zobacz
pdf 2021-10-04 Zarządzenie Nr 362.BWP.2021 Prezydenta Miasta Knurowa z dnia 04.10.2021 w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania w projekcie grantowym Słoneczna Gmina Knurów
ilość pobrań: 1041
Zarządzenie Nr 362.BWP.2021 Prezydenta Miasta Knurowa z dnia 04.10.2021 w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania w projekcie grantowym Słoneczna Gmina Knurów 362.71KB zobacz
pdf 2021-09-21 Uchwała Rady Miasta ws. Regulaminu Słoneczna Gmina.pdf
ilość pobrań: 1166
Uchwała Rady Miasta ws. Regulaminu Słoneczna Gmina.pdf 2.25MB zobacz
do góry