• język migowy
 • BIP
 • EU

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie (grant) dla instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy 2 kWp, składającej się z modułów do produkcji energii elektrycznej wraz z inwerterem, podłączeniem do sieci energetycznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Grantobiorcy, posiadającego umowę kompleksową na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej, wyniesie 80 % wydatków na instalację brutto i nie więcej niż 11.000 zł brutto.

Grantobiorca nie może łączyć grantu z jakimkolwiek innym publicznym źródłem dofinansowania na określony w umowie o powierzenie grantu wydatek (tzw. zakaz podwójnego finansowania).

Zakres prac objętych grantem obejmuje następujące wydatki na instalację:

 • Opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej;
 • Zakup i montaż paneli, inwertera, okablowania;
 • Rozruch, próby i pomiary instalacji;
 • Montaż uziemienia instalacji fotowoltaicznej.

Grantobiorca, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, samodzielnie dokonuje wyboru Wykonawcy (certyfikowanego instalatora OZE) instalacji o minimalnej mocy 2 kWp na swoim budynku, uwzględniając wymogi techniczne określone w Regulaminie naboru oraz zasady celowości, oszczędności i racjonalności ponoszenia wydatków poprzez udokumentowane porównanie otrzymanych co najmniej 3 ofert
i wybór oferty najkorzystniejszej z uzasadnieniem przyjętych kryteriów wyboru lub najtańszej.

Granty przekazywane będą Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji poniesionych wydatków, wypłacanych jako jednorazowy transfer pieniężny. Grantobiorca na zasadach określonych w umowie o powierzenie grantu winien udostępnić budynek, będący przedmiotem realizacji projektu celem dokonania oględzin przez Gminę oraz złożyć wniosek o wypłatę grantu wraz z następującymi dokumentami:

 • Zatwierdzony przez Gminę protokół odbioru wskazujący jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane (ilość, wartość, element) oraz poświadczający efekt ekologiczny.
 • Oryginał faktury/ faktur za projekt, zakup i montaż instalacji;
 • Potwierdzenie zapłaty faktury/ faktur (lub zapis, zapłacono, zapłacono gotówką na fakturze/ fakturach);
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów technicznych (dokumenty producenta - DTR i protokół odbioru wskazujący typ, rodzaj i model zainstalowanych inwerterów i paneli),
 • Podpisaną i opieczętowaną gwarancję na całość instalacji na okres równy trwałości projektu;
 • Kopię świadectwa certyfikowanego instalatora OZE, który wykonał instalację.
 • Oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia instalacji od co najmniej gradobicia, pożaru, zalania, uderzenia pioruna, wichury, przepięć, kradzieży, dewastacji;
 • Kopię umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej, wskazującą na korzystanie z rozliczeń prosumenckich i oddawanie energii do sieci (oryginał do wglądu).
 • Zdjęcie licznika dwukierunkowego, jego numer;
 • Zdjęcie (zdjęcia) budynku z widocznymi połaciami gdzie zamontowano panele;
 • Zdjęcie zamontowanego inwertera;
 • Zdjęcie naklejki informacyjnej dofinansowania ze środków UE;
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w budynku zasilanym energią z przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej
 • Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji inwestycji (o ile nie przedstawiono go przy zawarciu umowy o powierzenie grantu).

W terminie 30 dni od dnia złożenia w Urzędzie Miasta Knurów formularza wniosku o wypłatę grantu (po uprzedniej weryfikacji oraz dokonanych oględzinach), Gmina wypłaci grant na rachunek wskazany przez Grantobiorcę w umowie o powierzenie grantu. Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji poniesionych i udokumentowanych wydatków.

Grantobiorca ma obowiązek utrzymania w niezmienionej formie instalacji dofinansowanej w ramach projektu oraz posiadania umowy kompleksowej na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej oraz wykupu ubezpieczenia instalacji.

do góry