• język migowy
 • BIP
 • EU

Opis Projektu

Opis Projektu

Przedmiotem realizacji projektu było dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy 2 kWp służących do produkcji energii elektrycznej z możliwością oddawania energii do sieci w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

W projekcie przewidziano dofinansowanie zakupu i montażu wyłącznie tych instalacji fotowoltaicznych, których przeznaczeniem jest wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby, a sama instalacja powinna być tak dobrana, aby całkowita wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez tę instalację nie przekraczała całkowitej wartości energii elektrycznej zakupionej z sieci
energetycznej przez grantobiorcę w rocznym okresie rozliczeniowym.

Zakres prac objętych grantem obejmuje następujące wydatki na instalację:

 • Opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej;
 • Zakup i montaż paneli, inwertera, okablowania;
 • Rozruch, próby i pomiary instalacji;
 • Montaż uziemienia instalacji fotowoltaicznej.

Realizacja projektu przebiegała w następujących etapach:

 • Ogłoszenie o naborze z 30-dniowym terminem naboru deklaracji na zasadach przyjętych w Regulaminie naboru wniosków dla projektu grantowego pn.: ,,Słoneczna Gmina Knurów- wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych”
 • Składanie w podanym w Ogłoszeniu o naborze terminie wniosków o udzielenie grantu przez przyszłych Grantobiorców w ramach ogłoszonego otwartego naboru;
 • Weryfikacja wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym przez Gminę Knurów;
 • Utworzenie listy uczestników Projektu (przyszłych Grantobiorców) pośród pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym i merytorycznym co najmniej 150 wniosków, złożonych przez przyszłych Grantobiorców w odpowiedzi na ogłoszony nabór. O przyznaniu grantu decydować będzie pozycja na liście uczestników Projektu ustalana wg. kolejności przyjętych przez Gminę wniosków, które zostały poprawnie złożone oraz nie posiadają braków formalnych oraz błędów merytorycznych;
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu środkami unijnymi pomiędzy Województwem Śląskim i Gminą Knurów w przypadku zebrania co najmniej 150 Grantobiorców;
 • Wezwanie Grantobiorców do podpisywania umów o powierzenie grantu,
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej przez firmę wybraną samodzielnie przez Grantobiorcę. Wybór firmy (certfikowanego instalatora OZE) następuje poprzez porównanie otrzymanych co najmniej 3 ofert i wybór oferty najkorzystniejszej z uzasadnieniem przyjętych kryteriów wyboru lub najtańszej. 
 • Złożenie przez Grantobiorcę  wniosku o wypłatę grantu oraz wypłata grantu na zasadach określonych w umowie o powierzenie grantu;
 • Monitorowanie efektów ekologicznych oraz trwałości projektu przez Grantobiorcę oraz Gminę Knurów.
do góry