• język migowy
 • BIP
 • EU

Definicje

Wybrane definicje/słowniczek pojęć ujętych w Regulaminie naboru wniosków dla projektu grantowego pn.: „Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych”

 • Grantobiorca - należy przez to rozumieć uczestnika projektu - osobę fizyczną będącą właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym na terenie Gminy Knurów, która bierze udział w Projekcie i dokonuje zakupu i montażu instalacji, która jest jego własnością;
 • Prosument - należy przez to rozumieć odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł
 • Certyfikowany instalator OZE- należy przez to rozumieć podmiot posiadający Certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego, który potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania instalacji odnawialnego źródła energii - instalacji fotowoltaicznej, ważny co najmniej do dnia odbioru instalacji;
 • Instalacja fotowoltaiczna - należy przez to rozumieć instalację fotowoltaiczną o minimalnej mocy 2 kWp (kWp - kilowatopeak - moc szczytowa w kW) składającej się z modułów do produkcji energii elektrycznej na konstrukcji wsporczej wraz z inwerterem, podłączeniem do sieci energetycznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Grantobiorcy, posiadającego umowę kompleksową na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej;
 • Mikroinstalacja - należy przez to rozumieć instalację odnawialnego źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 k
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć Budynek - w rozumieniu art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 11, 234, 282), wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzebmieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenienie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowegoo powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
 • Grant - należy przez to rozumieć środki finansowe udzielane Grantobiorcy przez Grantodawcę do maksymalnej wysokości określonej w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, na podstawie zawartej pomiędzy Gminą a Grantobiorcą umowy o powierzenie grantu;
 • Regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin naboru wniosków dla projektu grantowego pn.: „Słoneczna Gmina Knurów- wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych”
 • Działalność gospodarcza - należy przez to rozumieć jakąkolwiek działalność konkurencyjną, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną, w tym także wyłącznie formalne zarejestrowanie działalności w danym budynku, gdzie będzie montowana instalacja fotowoltaiczna. Pojęcie obejmuje także wynajem lokali mieszkalnych i agroturystykę oraz produkcję rolną.
do góry