• język migowy
 • BIP
 • EU

Rewitalizacja

Jest to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Zakres rewitalizacji

Rewitalizacja oznacza szeroki wachlarz różnych, ale jednocześnie komplementarnych ze sobą przedsięwzięć zmierzających do wywołania zmian społecznych, pobudzenia gospodarczego oraz zmiany funkcji obszaru poprzez usunięcie negatywnych zjawisk, które spowodowały jego degradację.

Rewitalizacja dotyczy trzech głównych aspektów:

 • rozwoju gospodarczego - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności gospodarczej
 • rozwoju społecznego - poprzez zapobieganie patologiom społecznym
 • rozwoju infrastrukturalno - przestrzennego - poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawę jakości przestrzeni publicznej i środowiska naturalnego.

Lokalny Program Rewitalizacji

Jest to dokument, będący obowiązkowym załącznikiem w przypadku składania wniosków o dofinansowanie projektów z środków unijnych. Dokument ten posiada charakter wieloletniego, interdyscyplinarnego, zintegrowanego programu operacyjnego i powinien zawierać szczegółową analizę sytuacji miasta w sferach: gospodarczej, społecznej i przestrzennej ,opis niezbędnych działań potrzebnych dla rozwoju gospodarczego rewitalizowanych terenów, proponowane sposoby rozwiązywania problemów społecznych, a także kilkuletnie plany finansowe gminy dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich. Należy ponadto wytyczyć granice obszarów wymagających rewitalizacji ,które z istoty rzeczy - jako zdegradowane i generujące zjawiska sprzyjające wykluczeniu społecznemu - charakteryzują się: wysokim bezrobociem, nasiloną przestępczością, zdegradowanym środowiskiem naturalnym, czy też niekorzystnymi wskaźnikami w zakresie profilu społeczności lokalnej.

W/w dokument jest aktualnie przedmiotem opracowania. Wykonawcą prac jest firma EU-CONSULT sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1, która działa na zlecenie Gminy Knurów w oparciu o umowę BWP.272.8.2016 z 01.07.2016r.

Harmonogram działań

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, działania związane z opracowaniem dokumentu odbywać się będą w okresie od lipca do października 2016 i podzielone zostały na następujące etapy:

 • diagnoza Gminy Knurów pod kątem wskazania obszarów problemowych
 • wytyczenie granic terenów objętych rewitalizacją
 • określenie celów krótko i długoterminowych, dobór właściwych narzędzi służących do osiągnięcia w/w celów, stworzenie mechanizmów wspólpracy pomiędzy interesariuszami programu rewitalizacji
 • nabór projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnychi
 • przedstawienie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji do konsultacji społecznych i oceny eksperckiej
 • przyjęcie Programu przez Radę Miasta Knurów

Partycypacja społeczna

Na wszystkich etapach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji (LPR) zapewniona będzie partycypacja społeczna poprzez udział społeczności lokalnej,w tym mieszkańców, reprezentantów trzeciego sektora, przedstawicieli firm i instytucji publicznych oraz radnych gminnych w różnych mechanizmach konsultacyjnych, takich jak::

 • otwarte spotkania
 • udział w pracach zespołów roboczych
 • wyrażanie opinii i uwag w formie ankiet
 • wyłożenie projektu LPR do publicznego wglądu

Współfinansowanie procesów rewitalizacyjnych przez Unię Europejską

Na terenie województwa śląskiego przewidywane jest dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W przypadku ubiegania się o środki z funduszy UE, przedkładane projekty rewitalizacyjne muszą wynikać z programu rewitalizacji pozytywnie zaopiniowanego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym pod kątem cech i elementów programu rewitalizacji określonych w ministerialnych Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Poniżej znajdują się wybrane priorytety inwestycyjne zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które mają znaczenie dla szeroko pojętej rewitalizacji:

 • Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
 • Działanie 7.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych
 • Działanie 7.3. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych
 • Działanie 8.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat
 • Działanie 9.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych
 • Działanie 9.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych
 • Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
 • Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Podstawowe dokumenty

Kategoria: Rewitalizacja [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-10-27 Zasady realizacji rewitalizacji w ramach RPO WSL 2014-2020.pdf
ilość pobrań: 659
Zasady realizacji rewitalizacji w ramach RPO WSL 2014-2020.pdf 310.91KB zobacz
pdf 2020-10-27 Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dot. rewitalizacji.pdf
ilość pobrań: 593
Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dot. rewitalizacji.pdf 213.81KB zobacz
pdf 2020-10-27 Ustawa o rewitalizacji.pdf
ilość pobrań: 723
Ustawa o rewitalizacji.pdf 144.59KB zobacz
pdf 2020-10-27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.pdf
ilość pobrań: 971
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.pdf 3.34MB zobacz
pdf 2020-10-27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych.pdf
ilość pobrań: 797
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych.pdf 3.72MB zobacz
pdf 2020-10-27 Narodowy Plan Rewitalizacji.pdf
ilość pobrań: 908
Narodowy Plan Rewitalizacji.pdf 229.22KB zobacz
do góry