• język migowy
  • BIP
  • EU

Konsultacje społeczne

1. Spotkanie otwierające w dniu 26.07.2016r.

W Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 w Knurowie na zaproszenie Urzędu Miasta Knurów przybyli mieszkańcy, radni Rady Miasta Knurów, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej oraz organizacje pozarządowe, by wziąć udział w pierwszym spotkaniu konsultacyjnym, poświęconym omówieniu założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Knurowa na lata 2016-2023.
Spotkanie prowadził pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik, który w imienu firmy EU-Consult z Gdańska, przygotowującej na zlecenie UM Knurów w/w dokument, przedstawił prezentację wyjaśniającą czym jest rewitalizacja, jaki jest sposób jej przeprowadzania zarówno formalny jak i praktyczny, a także jakie efekty można osiągnąć po jej realizacji.
Po omówieniu założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji obecni na sali przedstawiciele pracowni architektonicznej BUD SERWIS oraz przedstawiciele Gminy Knurów zaprezentowali wariantowe koncepcje zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. Dworcowej. nastepnym punktem spotkania konsultacyjnego było omówienie wiodącego zadania polegającego na termomodernizacji budynków mieszkalnych III Kolonii w ramach I etapu, obejmującego 13 budynków oraz II etapu, dotyczącego kolejnych 9 budynków. Dla lepszego zobrazowania skali przedsięwzięcia związanego z ograniczaniem niskiej emisji oraz poprawy efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych Gminy Knurów, posłużono się przypadkiem budynku przy ul.Dworcowej 13, który jako pierwszy objęty został zabiegami rewitalizacyjnymi w formie projektu pilotażowego. Następnie głos oddano przybyłym mieszkańcom, którzy wyrazili swoją opinię na temat zaprezentowanych projektów, przedstawili lokalne potrzeby, wskazywali również na problemy i trudności dotykające na co dzień przede wszystkim Starego Knurowa, a głównie obszaru III Kolonii. Dominującymi zagadnieniami poruszonymi przez zebranych była jednak termomodernizacja budynków mieszkalnych, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia, czy też zachowanie zieleni.
Wszystkie kwestie problemowe, zgłoszone podczas spotkania zostały zanotowane przez prowadzących spotkanie i zostaną przeanalizowane na etapie prac nad dokumentem.

W czasie dyskusji, spośród przybyłych na spotkanie, wyłoniono reprezentantów społeczności lokalnej, którzy wezmą udział w pracach warsztatowych i wspólnie ze specjalistami UM Knurów i jednostek organizacyjnych gminy, zajmą się wypracowaniem planu naprawy dla obszarów, które ujęte zostaną w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Kolejne konsultacje z mieszkańcami zaplanowane zostały na koniec sierpnia br. kiedy to przedstawione zostaną szczegóły dotyczące planowanych inwestycji i działań ,,miękkich" z obszaru aktywizacji społeczno-zawodowej.

Zobacz: Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji- materiał zaprezentowany na spotkaniu (link na dole strony)

2. Wypełnij ankietę badawczą

Celem opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Lokalny Program Rewitalizacji ma charakter całościowy i dotyczy zarówno sfery przestrzennej, społecznej i gospodarczej. Działania rewitalizacyjne powinny mieć postać kompleksową i zunifikowaną, a w proces tworzenia opracowania powinna być włączona społeczność lokalna np. mieszkańcy czy lokalni przedsiębiorcy.

Dlatego też zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety badawczej, która jako jedno z narzędzi diagnostycznych służy opracowaniu mapy obszarów problemowych.

PO WYPEŁNIENIU, ANKIETĘ MOŻNA PRZESŁAĆ W DOWOLNYM FORMACIE NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: FUNDUSZE@KNUROW.PL LUB DOSTARCZYĆ W FORMIE PAPIEROWEJ DO BIURA OBSŁUGI KLIENTA W BUDYNKU URZĘDU MIASTA KNURÓW PRZY UL. OGANA 5 - W GODZINACH PRACY URZĘDU. ANKIETA JEST ANONIMOWA.

Zobacz: ankietęa badawczą oraz wyniki badań (link na dole strony)

4. Warsztaty tematyczne

W sali sesyjnej Ratusza w dniu 11.08.2016r.przeprowadzone zostały warsztaty tematyczne z udziałem liderów lokalnych (osoby fizyczne reprezentujące mieszkańców), organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli instytucji i podmiotów publicznych kluczowych dla obszaru objętego rewitalizacją tj. MOPS Knurów, Parafią pw. św. Cyryla i Metodego, Pełnomocnikiem Prezydenta Knurowa ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia, Miejskim Zespołem Gospodarki Lokalowej i Administracji, Miejską Szkołą Podstawową nr 1, Strażą Miejską, Wydziałem Architektury i Urbanistyki UM Knurów. Przedmiotem analizy było wypracowanie katalogu mocnych i słabych stron oraz potencjałów obszaru zdegradowanego wraz z przeprowadzeniem analizy SWOT.

5. Spotkanie konsultacyjne z dnia 31.08.2016r.

W Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 w Knurowie na zaproszenie Urzędu Miasta Knurów odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Starego Knurowa na lata 2016-2023. Na spotkanie przybyli mieszkańcy dzielnicy, radni Rady Miasta, a także przedstawiciele instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, kluczowych dla tej części miasta.

Spotkanie poświęcone było prezentacji zamierzeń i planów Gminy związanych z rewitalizacją rejonu Starego Knurowa. Mieszkańców najbardziej interesowała kwestia remontu budynków mieszkalnych,a w szczególności harmonogramu prac związanych z termomodernizacją poszczególnych kwartałów mieszkaniowych wzdłuż ulicy Dworcowej. Projekt ten wydaje się być kluczowym z punktu widzenia poprawy jakości życia i estetyki przestrzeni publicznej, generować też będzie największe koszty, dlatego też zadanie rozpisane jest na lata i realizowane będzie sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych- w dwóch etapach: pierwszy etap obejmuje 13 budynków, II etap kolejnych 9.. Komplementarnie do termomodernizacji, w rejonie ul. Słoniny Gmina planuje zmodernizować dwa budynki mieszkalne z przeznaczeniem na lokale socjalne i chronione. Utworzenie rodzinnej strefy wypoczynku z placem zabaw oraz przestrzenią rekreacyjną w rejonie obecnego skweru vis a vis stadionu miejskiego, to kolejny z pomysłów na rewitalizację Starego Knurowa. Pakiet przedsięwzięć inwestycyjnych uzupełnia projekt adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 33 na Centrum Usług Społecznych, nowej placówki, która funkcjonować będzie pod auspicjami MOPS Knurów.

Podczas spotkania głos zabrała także Prezes Fundacji Rozwoju Lokalnego w Knurowie, która zapoznała obecnych na sali z założeniami tzw. ,,projektów miękkich", czyli działań ukierunkowanych na aktywizację społeczno-zawodową osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy. Działania te (3 projekty z udziałem środków EFS) Fundacja realizować będzie we współpracy z miastem, Powiatem Gliwickim oraz Gminą Pilchowice i Wielowieś. Projekty oprócz szkoleń i kursów przekwalifikujących osoby bezrobotne, przewidują świadczenie usług dordczych, promocję samozatrudnienia, w tym dzielanie dotacji osobom planującym rozpocząć własną działalność gospodarczą.

6. Wersja robocza Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów na lata 2016-2023 do konsultacji

W wyniku prac analitycznych nad diagnozą obszarów problemowych w Gminie Knurów oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych, oopracowano projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji, w którym dokonano delimitacji obszaru kryzyzowego, wyznaczając granice rewitalizacji.

Opracowany dokument jest wieloletnią strategią na lata 2016-2023 i podlegać będzie stałemu monitoringowi oraz ewaluacji w celu pomiaru stopnia osiągnięcia założonych celów.

Poniżej prezentujemy wersję roboczą dokumentu, w celu zapoznania się z treścią i przesłania ewentualnej opinii na adres

Zobacz: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Knurów na lata 2016-2013 (wersja robocza) - link na dole strony

7. Warsztaty tematyczne

W sali sesyjnej Ratusza w dniu 20.10.2016r.przeprowadzone zostały warsztaty tematyczne dla radnych Rady Miasta Knurów z udziałem przedstawicieli wydziałów Urzędu Miasta Knurów oraz jednostek oreganizacyjnych gminy, kluczowych z punktu widzenia realizacji zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Celem warsztatów była prezentacja podstawowych założeń procesu rewitalizacji, przybliżenie pojęć i definicji ustawowych oraz omówienie kluczowych kwestii związanych z zarządzaniem Lokalnym Programem Rewitalizacji, jako jako jednym z podstawowych dokumentów rozwojowych gminy. W drugiej części warsztatów radni zapoznali się z prezentacją, w której omówiono najważniejsze etapy powstawania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023, w tym sposób wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz listę kluczowych projektów rewitalizacyjnych.

8. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W sali sesyjnej Ratusza w dniu 02.11.2016r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi, przedmiotem których było zaopiniowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023. Podczas spotkania przedstawiciel Urzędu Miasta Knurów omówił głowne założenia dokumentu, przedstawił cele i kierunki rewitalizacji w Knurowie oraz przybliżył kluczowe projekty, planowane do realizacji w ramach LPR. Spotkanie było też okazją do omówienia kwestii współpracy środowiska organizacji pozarządowych z gminą, która przebiegać ma na dwóch płaszczyznach:

  • instytucjonalnej; poprzez udział przedstawicieli trzeciego sektora w Radzie Programowej LPR)
  • wdrożeniowej; poprzez realizację własnych projektów i przedsięwzięć wpisanych do LPR, bądź też udział jako partner w projektach instytucji zewnętrznych, mających na celu aktywizację spoleczności lokalnej oraz świadczenie usług społecznościowych na rzecz mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją.

Zapraszamy do zapoznania się materiałami informacyjnymi, poświęconymi rewitalizacji w Gminie Knurów:

Materiał filmowy zrealizowany przez TVT Rybnik na zlecenie Gminy Knurów, poświęcony planom rewitalizacyjnym

Kategoria: Rewitalizacja-konsultacje społeczne [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-10-27 Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji- materiał zaprezentowany na spotkaniu.pdf
ilość pobrań: 558
Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji- materiał zaprezentowany na spotkaniu.pdf 7.8MB zobacz
doc 2020-10-27 wyniki badań.doc
ilość pobrań: 154
wyniki badań.doc 510KB -
pdf 2020-10-27 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Knurów na lata 2016-2013 (wersja robocza).pdf
ilość pobrań: 1197
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Knurów na lata 2016-2013 (wersja robocza).pdf 14.73MB zobacz
pdf 2020-10-27 Broszura informacyjna pt. Rewitalizacja III Kolonii wraz z terenami przyległymi.pdf
ilość pobrań: 676
Broszura informacyjna pt. Rewitalizacja III Kolonii wraz z terenami przyległymi.pdf 63.93MB zobacz
pdf 2020-10-27 ankieta badawcza.pdf
ilość pobrań: 550
ankieta badawcza.pdf 71.8KB zobacz
docx 2020-10-27 ankieta badawcza.docx
ilość pobrań: 162
ankieta badawcza.docx 26.35KB -
do góry