• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Rewitalizacja/Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji

W wyniku prac analitycznych nad diagnozą obszarów problemowych w Gminie Knurów oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych, oopracowano projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji, w którym dokonano delimitacji obszaru kryzyzowego, wyznaczając granice rewitalizacji.

Opracowany dokument jest wieloletnią strategią na lata 2016-2023 i podlegać będzie stałemu monitoringowi oraz ewaluacji w celu pomiaru stopnia osiągnięcia założonych celów.

Poniżej prezentujemy aktualną wersję dokumentu, uzgodnioną i zaopiniowaną pozytywnie przez Zespoł ekspertów ds. rewitalizacji Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz umieszczoną w Wykazie programów rewitalizacji, prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Knurów na lata 2016-2023 (Uchwała Rady Miasta Knurów nr XXXIX/532/17 z dnia 20.09.2017r.)

do góry