• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Rewitalizacja/Najważniejsze projekty rewitalizacyjne

Najważniejsze projekty rewitalizacyjne

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów, w latach 2016-2023 planuje się realizację zespołu zintegrowanych ze sobą działań społeczno-inwestycyjnych, skoncentrowanych na obszarze Starego Knurowa, których celem będzie podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Cel ten będzie osiągnięty poprzez wdrożenie projektów aktywizujących lokalną społeczność w obszarze kompetencyjno-zawodowym oraz wspierających mieszkańców w dostepie do usług społecznościowych. Realizacja projektów zakłada taże rozwój budownictwa socjalnego, poprawę stanu technicznego budynków mieszkalnych, ograniczenie zjawiska niskiej emisji, poprawę jakości przestrzeni publicznej i estetyki miejskiej, czy też udostępnienie mieszkańcom zmodernizowanych obiektów rekreacyjno-sportowych.

Ze względu na kilkuletni okres programowania unijnego, Lokalny Program Rewitalizacji poddawany będzie okresowej ewaluacji, celem pomiaru stopnia osiągania zakładanych wskaźników oraz bieżącej aktualizacji listy projektów. Te ostatnie, podzielone zostały na projekty kluczowe, niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji LPR oraz pozostałe, które uzupełniać będą działania rewitalizacyjne w wybranych obszarach, przede wszystkim z zakresu kompetencji miejskich placówek oświatowych, parafii, organizacji pozarządowych i lokalnych grup inicjatywynych.

Poniżej prezentujemy najważniejsze projekty rewitalizacyjne Starego Knurowa:

1. Termomodernizacja zabytowych budynków Starego Knurowa wraz z likwidacją źródeł niskiej emisji

W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie generalny remont i termomodernizacja (wraz z wymianą indywidualnych źródeł ogrzewania na piece gazowe podłączone do miejskiej sieci) 13 komunalnych budynków mieszkalnych położonych w rejonie ul. Dworcowej, Mickiewicza, oraz ul.Sienkiewicza. Planowana jest modernizacja infrastruktury technicznej wewnątrz budynku (instalacja elektryczna, wyciągowa, gazowa oraz wod-kan), modernizacja lokali mieszkalnych, roboty osuszeniowe i izolacyjne fundamentów oraz pokrycia dachowego, ocieplenie ścian, a także wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

Okres realizacji: 2016-2020

Planowany koszt: ok. 18 000 000 zł

2. Modernizacja stadionu miejskiego

Po zakończeniu I etapu, polegającego na wykonaniu drenażu odprowadzającego wodę deszczową oraz rozbiórce istniejących wałów ziemnych, ogrodzenia i obiektów małej architektury, gmina w 2016 roku przystąpiła do realizacji II fazy, której celem jest budowa nowej, zadaszonej trybuny, wymiana płyty głównej, modernizacja budynku klubowego wraz z ociepleniem i likwidacją kotłowni węglowej, a także modernizacja infrastruktury towarzyszącej (budowas ogrodzenia, oświetlenia,parkingu, sanitariatów, kas). Dzięki inwestycji miasto zyska na terenie rewitalizowanym nowoczesny obiekt dostosowany do wymagań rozgrywania zawodów sportowych oraz organizacji wydarzeń kulturalnych.

Okres realizacji: 2014-2019

Planowany koszt: ok. 9 000 000 zł

3. Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii

Inwestycja zakłada generalny remont budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 z przeznaczeniem na wynajem 6 lokali socjalnych dla rodzin, które będą uczestnikami komplementarnego projektu EFS, ukierunkowanego na aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Planowana jest modernizacja infrastruktury technicznej wewnątrz budynku (instalacja elektryczna, gazowa oraz wod-kan), modernizacja lokali mieszkalnych, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, roboty osuszeniowe i izolacyjne fundamentów oraz pokrycia dachowego, ocieplenie ścian, a także wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

Okres realizacji: 2017-2018

Planowany koszt: ok. 1 200 000 zł

4. Rewitalizacja infrastruktury społecznej III Kolonii- odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu

Inwestycja zakłada generalny remont budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 33 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Wsparcia Incjatyw Społecznych. Zakres prac obejmie wymianę infrastruktury technicznej wewnątrz budynku, przebudowę pomieszczeń, instalację windy dla osób starszych i niepełnosprawnych, roboty osuszeniowe i izolacyjne fundamentów oraz pokrycia dachowego, ocieplenie ścian, a także wymianę stolarki drzwiowej i okiennej.

Okres realizacji: 2018-2019

Planowany koszt: ok. 1 200 000 zł

5. Utworzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Komplementarny projekt EFS do inwestycji przebudowy budynku przy ul. Dworcowej 33, zakładający uruchomienie pod auspicjami MOPS Knurów centrum usług społecznościowych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. W ramach projektu planowane jest utworzenie Klubu Aktywizacji Zawodowej i Inicjatyw Obywatelskich, Klubu Wolontariatu oraz Klubu Dziecka i Rodziny. Działania podejmowane w Centrum będą miały charakter edukacyjny, profilaktyczny (profilaktyka zdrowotna) oraz aktywizujący (integracja środowiskowa) i adresowane będą do różnych grup wiekowych: dzieci i młodziezy, osób w wieku produkcyjnycm oraz seniorów.

Okres realizacji: 2019-2020

Planowany koszt: ok. 1 200 000 zł

6. Rewitalizacja skweru miejskiego przy ul. Dworcowej

Realizacja projektu zakłada budowę strefy rekreacji rodzinnej poprzez oddanie do dyspozycji mieszkańców zrewitaliowanej przestrzeni miejskiej z nowym placem zabaw, siłownia zewnętrzną, mini boiskiem, ścianką wspinaczkową, nowymi ciągami pieszymi i zielenią oraz infrastrukturą parkową (ławki, kosze na śmieci). Inwestycji towarzyszyć będzie montaż oświetlenia oraz budowa ogrodzenia.

Okres realizacji: 2018-2019

Planowany koszt: ok. 800 000 zł

do góry