• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Słoneczna Gmina Knurów/Kto może wziąć udział w projekcie?

Kto może wziąć udział w projekcie?

Kto może wziąć udział w Projekcie?

Uczestnikiem projektu mógł być Grantobiorca, czyli osoba fizyczna będącą właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym na terenie Gminy Knurów, która spełniała następujące warunki:

 • posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowany projekt;
 • posiada umowę kompleksową na sprzedaż i dostawy energii;
 • posiada pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację projektu (do dostarczenia do dnia podpisania umowy o powierzenie grantu)
 • w przypadku budynków nowych potwierdzi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
 • wykorzysta instalację fotowoltaiczną jedynie na potrzeby socjalno-bytowe grantobiorcy i jego domowników;
 • nie posiada instalacji fotowoltaicznej, pracującej na potrzeby tego samego budynku mieszkalnego;
 • złoży wniosek o udzielenie grantu w terminie określonym w Ogłoszeniu o otwartym naborze;
 • nie prowadzi działalności gospodarczej w budynku zasilanym energią z instalacji fotowoltaicznej;
 • nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na zasadach określonych w ustawieo finansach publicznych;
 • zobowiąże się do zawarcia umowy o powierzenie grantu;
 • zobowiąże do eksploatacji instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem przez okres trwałości projektu oraz zgadza się na umieszczenie na urządzeniach objętych projektem naklejki informacyjnej o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • wykona instalację po dacie podpisania umowy o powierzenie grantu;
 • złoży oświadczenie, iż w przypadku rezygnacji z realizacji projektu po podpisaniu umowy o udzielenie grantu lub rozwiązania przez Gminę umowy w wyniku nie przestrzegania przez Grantobiorcę jej postanowień, dokona zwrotu środków na konto Gminy Knurów z tytułu udzielonego grantu.

 

do góry