• język migowy
  • BIP
  • EU

Etapy uzyskania dofinansowania

Etapy uzyskania dofinansowania

W pierwszym etapie, w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze uzupełniającym, należy w terminie do4 września 2023r. złożyć  deklarację uczestnictwa w Projekcie.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5 w godzinach pracy Urzędu w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze osobiście, operatorem pocztowym lub przez Platformę ePUAP.

Deklaracje podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, w szczególności deklaracja nie ma uzupełnionych wszystkich pól lub też nie spełnia warunków określonych w §5 ust. 1 od lit a. do lit. n. Regulaminu naboru wniosków dla projektu grantowego pn.: „Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów” (Regulamin), pozostaje ona bez rozpatrzenia do czasu jej uzupełnienia/ poprawienia. Grantobiorca ma prawo jednokrotnego uzupełnienia/ poprawienia deklaracji uczestnictwa, przy czym jako termin skutecznego złożenia deklaracji przyjmuje się datę złożenia uzupełnionej/ poprawionej deklaracji. Uzupełnienie/ poprawienie deklaracji uczestnictwa musi być dokonane do dnia zakończenia naboru deklaracji tj. do dnia 4 września 2023r.

Każdy Grantobiorca na następny dzień roboczy licząc od dnia złożenia deklaracji otrzyma na adres e-mail podany w deklaracji powiadomienie o jej przyjęciu bez uwag formalnych wraz z nadaniem indywidualnego numeru porządkowego lub o konieczności uzupełnienia deklaracji uczestnictwa lub jej poprawienia zgodnie z wymogami określonymi w §5 ust. 1 od lit a. do lit. n. Regulaminu. Jako termin skutecznego złożenia deklaracji przyjmuje się datę złożenia uzupełnionej/ poprawionej deklaracji.

Po zakończeniu naboru oraz weryfikacji formalnej i merytorycznej deklaracji uczestnictwa, utworzona zostanie lista uczestników Projektu (przyszłych grantobiorców) spośród pozytywnie zweryfikowanych deklaracji. Lista ta opublikowana zostanie na stronie internetowej Gminy dostępnej pod adresem www.knurow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Knurów, dostępnym pod adresem www.knurow.bip.info.pl a także wywieszona w siedzibie Gminy.

Grantobiorcy, których deklaracje zostały pozytywnie zweryfikowane oraz którzy podpisali protokół z wizji lokalnej o której mowa w §2 ust. 3 lit. d. Regulaminu, tworzą listę główną uczestników projektu w kolejności przyjęcia deklaracji. Na podstawie ilości środków finansowych planowanych do uwzględnienia w Projekcie oraz wnioskowanych kwot grantów, Gmina Knurów wskaże ostateczną kwotę dofinansowania (grantu) dla każdego z Grantobiorców. W przypadku jeśli suma wnioskowanych grantów przekroczy ilość środków finansowych planowanych do uwzględnienia w Projekcie, Gmina utworzy listę podstawową (do wysokości planowanego limitu) oraz listę rezerwową

Grantobiorcy z listy głównej, a w przypadku utworzenia listy podstawowej i rezerwowej Grantobiorcy z listy podstawowej, zobowiązani są do zawarcia umowy o powierzenie grantu w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

Podpisywanie umów o powierzenie grantu przewidziane jest na III kwartał 2023 roku.

Realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego przez Grantobiorców musi nastąpić w okresie do 9 grudnia 2023 roku. Ostateczny termin zakończenia rzeczowego Projektu „Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów” nastąpi do 30 grudnia 2023 roku.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, Grantobiorca zgłasza Gminie Knurów lub Operatorowi gotowość odebrania inwestycji.  W tym celu Grantobiorca na zasadach określonych w umowie o powierzenie grantu winien udostępnić budynek, będący przedmiotem realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego celem dokonania oględzin przez Operatora oraz przedstawić określony w §4 ust. 5 Regulaminu komplet dokumentów celem weryfikacji.

Ostatnim etapem jest złożenie formularza wniosku o wypłatę grantu do Urzędu Miasta Knurów.

 W terminie do 30 dni od dnia weryfikacji złożonego w Urzędzie Miasta Knurów formularza wniosku o wypłatę grantu (po uprzedniej weryfikacji przez Operatora oraz dokonanych oględzinach), Gmina Knurów wypłaci grant na rachunek wskazany przez Grantobiorcę w umowie o powierzenie grantu. Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji poniesionych i udokumentowanych wydatków.

Grantobiorca ma obowiązek utrzymania w niezmienionej formie przedsięwzięcia niskoemisyjnego dofinansowanego w ramach Projektu oraz jego ubezpieczenia od co najmniej pożaru, zalania, uderzenia pioruna, wichury, przepięć, kradzieży, dewastacji - w okresie trwałości Projektu.

do góry