• język migowy
  • BIP
  • EU

Etapy uzyskania dofinansowania

Etapy uzyskania dofinansowania

W pierwszym etapie, w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze, należy w terminie do30 listopada 2022r. złożyć  deklarację uczestnictwa w Projekcie.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5 w godzinach pracy Urzędu w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze osobiście, operatorem pocztowym lub przez Platformę ePUAP.

Deklaracje podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, w szczególności deklaracja nie ma uzupełnionych wszystkich pól lub też nie spełnia warunków określonych w §5 ust. 1 od lit a. do lit. n. Regulaminu naboru wniosków dla projektu grantowego pn.: „Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów” (Regulamin), pozostaje ona bez rozpatrzenia do czasu jej uzupełnienia/ poprawienia. Grantobiorca ma prawo jednokrotnego uzupełnienia/ poprawienia deklaracji uczestnictwa, przy czym jako termin skutecznego złożenia deklaracji przyjmuje się datę złożenia uzupełnionej/ poprawionej deklaracji. Uzupełnienie/ poprawienie deklaracji uczestnictwa musi być dokonane do dnia zakończenia naboru deklaracji tj. do dnia 30 listopada 2022r.

Każdy Grantobiorca na następny dzień roboczy licząc od dnia złożenia deklaracji otrzyma na adres e-mail podany w deklaracji powiadomienie o jej przyjęciu bez uwag formalnych wraz z nadaniem indywidualnego numeru porządkowego lub o konieczności uzupełnienia deklaracji uczestnictwa lub jej poprawienia zgodnie z wymogami określonymi w §5 ust. 1 od lit a. do lit. n. Regulaminu. Jako termin skutecznego złożenia deklaracji przyjmuje się datę złożenia uzupełnionej/ poprawionej deklaracji.

Po zakończeniu naboru oraz weryfikacji formalnej i merytorycznej deklaracji uczestnictwa, utworzona zostanie lista uczestników Projektu (przyszłych grantobiorców) spośród pozytywnie zweryfikowanych deklaracji. Lista ta opublikowana zostanie na stronie internetowej Gminy dostępnej pod adresem www.knurow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Knurów, dostępnym pod adresem www.knurow.bip.info.pl a także wywieszona w siedzibie Gminy.

Grantobiorcy, których deklaracje zostały pozytywnie zweryfikowane oraz którzy podpisali protokół z wizji lokalnej o której mowa w §2 ust. 3 lit. d. Regulaminu, tworzą listę główną uczestników projektu w kolejności przyjęcia deklaracji. Na podstawie ilości środków finansowych planowanych do uwzględnienia w Projekcie oraz wnioskowanych kwot grantów, Gmina Knurów wskaże ostateczną kwotę dofinansowania (grantu) dla każdego z Grantobiorców. W przypadku jeśli suma wnioskowanych grantów przekroczy ilość środków finansowych planowanych do uwzględnienia w Projekcie, Gmina utworzy listę podstawową (do wysokości planowanego limitu) oraz listę rezerwową

Grantobiorcy z listy głównej, a w przypadku utworzenia listy podstawowej i rezerwowej Grantobiorcy z listy podstawowej, zobowiązani są do zawarcia umowy o powierzenie grantu w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

Podpisywanie umów o powierzenie grantu przewidziane jest na I kwartał 2023 roku.

Realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego przez Grantobiorców musi nastąpić w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy o powierzenie grantu (9 miesięcy w przypadku podłączenia do ciepła sieciowego lub podłączenia do sieci gazowej). Ostateczny termin zakończenia rzeczowego Projektu „Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów” nastąpi do 30.12.2023 r.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, Grantobiorca zgłasza Gminie Knurów lub Operatorowi gotowość odebrania inwestycji.  W tym celu Grantobiorca na zasadach określonych w umowie o powierzenie grantu winien udostępnić budynek, będący przedmiotem realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego celem dokonania oględzin przez Operatora oraz przedstawić określony w §4 ust. 5 Regulaminu komplet dokumentów celem weryfikacji.

Ostatnim etapem jest złożenie formularza wniosku o wypłatę grantu do Urzędu Miasta Knurów.

 W terminie 30 dni od dnia złożenia w Urzędzie Miasta Knurów formularza wniosku o wypłatę grantu (po uprzedniej weryfikacji przez Operatora oraz dokonanych oględzinach), Gmina Knurów wypłaci grant na rachunek wskazany przez Grantobiorcę w umowie o powierzenie grantu. Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji poniesionych i udokumentowanych wydatków.

Grantobiorca ma obowiązek utrzymania w niezmienionej formie przedsięwzięcia niskoemisyjnego dofinansowanego w ramach Projektu oraz jego ubezpieczenia od co najmniej pożaru, zalania, uderzenia pioruna, wichury, przepięć, kradzieży, dewastacji - w okresie trwałości Projektu.

do góry